آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 

شماره فصلنامه: 21
عنوان: فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید
سال: 1398
فصل: زمستان
صاحب امتیاز: مرکز تحقيقات صداوسيما
مدیر مسئول:  د‌کتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر حسين بصيريان جهرمي
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر سیدجمال‌الدین اکبرزاده جهرمی، دکتر امید جهانشاهی، دکتر حسن خجسته، دکتر علی دارابی، دکتر حسین رضی، دکتر احسان شاه‌قاسمی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر محمد فتحی‌نیا، دکتر سیدمحمد مهدیزاده
مدیر داخلی: 
ویرایش و صفحه آرایی:  فریبا یارمحمدی
نمونه خوان:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.