خدمت اقتصادی به مردم از دیدگاه امام علی (ع)
مقطع: کارشناسي ارشد رشته گرايش: تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي استاد راهنما: محمد حسين آموزگار استاد مشاور: علي قائمي تاريخ دفاع: 1384 واحد: تهران مرکزي منابع: چکيده: هدف پژوهش آشنايي با انديشه هاي پر بار امام علي (ع) جهت ايجاد جامعه سالم اقتصادي و درک اهميت رفع نياز هاي مادي مردم در تحقيق جامعه ايده آل اسلامي است. روش پژوهش کتابخانه اي بوده و از نوع توصيفي و تبييني مي باشد. پژوهش در پنج فصل طراحي شده شامل فصل اول : کليات تحقيق - فصل دوم : علم اقتصاد - فصل سوم : اقتصاد اسلامي و تحقيق عدالت اقتصادي - فصل چهارم : خدمت اقتصادي دولت به مردم از ديدگاه امام علي (ع) و فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات است. نتايج پزوهش مبين آنست که در بينش امام علي (ع) عدالت هدف اصلي نظان اقتصادي اسلام است و توزيع عادلانه ثروت بين افراد جامعه و رسيدگي به قشر هاي کم درآمد و ناتوان در سايه عدالت امکان پذير است و حکومت وسيله اي براي خدمت به مردم مي باشد بنابر اين حاکم جامعه اسلامي در تصميم گيري ها بايد مصالح عموم مردم را لحاظ نمايد تا رفاه و آسايش مردم به حداکثر برسد. کاربر گرامي جهت دريافت اصل پايان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرماييد.
نويسنده:شهبازنژاد، مسلمکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.