زيبايي شناسي عناصر بصري در برنامه هاي خبري و گفتگو محور تلويزيوني

کتاب ,مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | پژوهش , نظرسنجی اینترنتی , سنجش,زيبايي,شناسي,عناصر,بصري,در,برنامه,هاي,خبري,و,گفتگو,محور,تلويزيوني, تلويزيون,--,زيبايي,شناسي ادراک,تصوير تلويزيون,--,برنامه‌ها,--,ارزشيابي >

 
زيبايي شناسي عناصر بصري در برنامه هاي خبري و گفتگو محور تلويزيوني نويسنده : دكتر محمد شهبا
ناشر : سروش مترجم :
قيمت : 40000 سال انتشار : 1390
نوبت چاپ : اول تعداد صفحه : 285
مرکز توزيع :
موجود در منبع :موجود است
ISBN : 2-19-7378-964-978
کليد واژه : تلويزيون -- زيبايي شناسي ادراک تصوير تلويزيون -- برنامه‌ها -- ارزشيابي
 
مقدمه :
ديباچه

تحليل زيبايي‌شناختي عناصر تصوير تلويزيوني امري سهل و ممتنع مي‌نمايد، زيرا دستگاه تلويزيون به صورت يكي از اشياي آشناي محيط زندگي و كار در آمده است و همين نكته تماشاي تلويزيون را آسان و بي‌زحمت جلوه مي‌دهد. جنبة "آسان" تحليل تصوير تلويزيوني در همين بدفهمي در بارة آساني تماشاي تلويزيون ريشه دارد. از سوي ديگر، تصوير تلويزيوني نيز همچون ديگر تصاوير، واجد عناصري است كه به دليل پيچيدگي‌شان نيازمند تحليل و بررسي‌اند. جنبة "ممتنع" تحليل عناصر تصوير تلويزيوني ناشي از تقابلِ همين دو جنبة آسان‌يابي و دشوارفهمي اين نوع تصاوير است. شايد به همين دليل است كه ديويد مك‌كوئين در كتاب راهنماي شناخت تلويزيون مي‌نويسد: "تلويزيون آن‌قدر مأنوس، همه‌گير و شفاف است كه اهميت شناخت آن بايد پيوسته مورد تأكيد قرار گيرد". (مك‌كوئين: 18)
به نوشتة كيت سلبي و ران كاودري در كتاب راهنماي بررسي تلويزيون "گرچه تماشاي تلويزيون آسان است، نوشتن مطلب تحليلي در بارة آن كار دشواري است ... اين مسئله گاه به دليل وجود انبوه نظرياتي كه در زمينة بررسي تلويزيون وجود دارد، دشوارتر مي‌شود" (سلبي:11). اين دو، سپس عناصري همچون پيچيدگي برنامه تلويزيوني، پيچيدگي فرايند توليد، و تصميمات گوناگونِ دخيل در آفرينش تصوير تلويزيوني را از عوامل دشواري تحليل تصوير يا برنامه تلويزيوني قلمداد مي‌كنند.
ديويد مك‌كوئين نيز در كتاب پيشگفته (راهنماي شناخت تلويزيون) به تجزيه و تحليل انواع برنامه‌هاي تلويزيوني ـ از مجموعه‌هاي خانوادگي گرفته تا فوتبال و اخبار ـ پرداخته است. ولي به نظر مي‌رسد بررسي مك‌كوئين بر الگوي مشخصي استوار نيست. در مقابل، روش سلبي و كاودري، در مقايسه با روش مك‌كوئين، الگويي منسجم‌تر براي تجزيه و تحليل برنامه‌هاي تلويزيون فراهم مي‌آورد. اين دو براي بررسي برنامه‌هاي تلويزيوني پنج حيطة كلي پيشنهاد مي‌كنند:
1.سازه: هر متن رسانه‌اي با استفاده از زبان رسانه ساخته مي‌شود، و همچنين رمزهايي كه براي انتقال اطلاعات خاص فرهنگي انتخاب مي‌شود چنين وضعي دارد؛
2.مخاطب: نمي‌توان متن رسانه‌اي را صرفاً داراي معني ثابت، منفرد و منسجمي دانست، بلكه بايد در نظر داشت كه مخاطبان گوناگون بتوانند تأويل‌‌هاي گوناگوني از آن ارائه دهند؛
3.روايت: روشي كه براساس آن روايت بيان مي‌شود از شكل طبيعي بسيار دور است، اما نتيجة به كارگيري و تدوين تؤام اطلاعات است؛
4.رده‌بندي: [در تماشاي برنامة تلويزيوني] مقدار زيادي از دانش و درك متون رسانه‌اي را به طور كلي در آن دخالت مي‌دهيم ...
5.عوامل توليد: مشتمل بر بافت سازماني در سازمانبندي برنامه‌هاي تلويزيوني، سياست پخش، تأثير ملاحظات مالي، مسئلة حكومت و سرمايه‌گذاري مردمي و تبعيض سياسي است. در مطالعات رسانه‌ها و ارتباطات به روابط و تضادهايي مي‌نگريم كه هم در بطن و هم ميان نهادها وجود دارد. (سلبي: 21 و 22)
همان‌گونه كه از تقسيم‌بندي بالا برمي‌آيد، سلبي و كاودري بيشتر تحليل "محتوا" را مد نظر دارند، نه صرفاً عناصر زيبايي‌شناختي را. با اين همه، روشي كه سلبي و كاودري پيشنهاد مي‌كنند، الگويي كلي براي تجزيه و تحليل برنامه‌هاي تلويزيون فراهم مي‌آورد كه در اينجا نيز با تغييراتي به كار رفته است. به جاي پنج حيطه‌اي كه اين دو براي تحليل برنامه‌هاي تلويزيوني پيشنهاد كرده‌اند، در اينجا شش حيطة زير را براي بررسي زيبايي‌شناختي تصاوير برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور برگزيده‌ايم:
1 . تركيب‌بندي تصوير
2 . طراحي صحنه و دكور
3 . الگوي رنگ
4 . پس‌زمينه تصوير
5 . آرم‌ها و نشان‌هاي روي تصوير
6 . ويژگي‌هاي بياني مجري
دليل اصلي تأكيد بر شش حيطة بالا اين است كه در كتاب حاضر نه با تحليل محتوايي اين برنامه‌هاي تلويزيوني كه تنها با زيبايي‌شناسي تصوير سر و كار داريم؛ و هر يك از عناصر تصوير را كه در نظر بگيريم در يكي از شش حيطة بالا مي‌گنجد.
به‌علاوه، شايد اين پرسش پيش بيايد كه آيا مي‌توان قواعد برگرفته از ديگر هنرها و رسانه‌ها را در نقد تلويزيون به كار برد يا خيرِي در پاسخ مي‌توان گفت، "در حال حاضر تلويزيون، در ميان ساير هنرهاي رسانه‌هاي ارتباط بصري، در مرحلة ايجاد نقدِ خود است و عمدتاً از دستور زبان ساير هنرهاي رسانه‌اي كه كيفيات مشابه دارند، مانند نقاشي، عكاسي، سينما و نمايش وام مي‌گيرد" (متالينوس: 209). بر همين مبناست كه ما نيز در اينجا با استفاده از قواعد هنرهاي مذكور به بررسي عناصر بصري برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور پرداخته‌ايم.
مسئلة اصلي اين كتاب، بررسي چيدمان عناصر زيبايي‌شناختي تصوير در پلاتوهاي خبري و برنامه‌هاي گفتگومحور است. از آنجا كه اين نوع برنامه‌ها، حجم قابل‌توجهي از توليدات تلويزيوني را تشكيل مي‌دهند، موضوع اين كتاب اهميتي مضاعف مي‌يابد. براي رسيدن به نتيجه‌اي بهتر، و از آنجا كه روش كلي بر مورد‌پژوهي (case study) استوار است، معمولاً برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور داخلي و خارجي با هم مقايسه شده‌اند.
در فصل اول، تاريخچة كوتاهي از برخي برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور داخلي و خارجي ارائه شده است. معيار اصلي گزينش اين برنامه‌ها شمار بينندگان و تنوع محتوايي و بصري آنها و همچنين نام و اعتبار اين شبكه‌ها، بويژه سه شبكة خارجي بوده است. زيرا اعتبار شبكه به طور تلويحي بر اين نكته دلالت دارد كه از نظر زيبايي‌شناسي تصوير نيز بر ديگر شبكه‌ها برتري دارد. همة اين عوامل موجب مي‌شود كه بررسي و تحليل عناصر بصري اين برنامه‌ها جامعيت بيشتري پيدا كند.
در فصل‌هاي دوم تا هفتم، عناصر زيبايي‌شناختي تصوير از شش زاوية پيشگفته، مورد بررسيِ تحليلي قرار گرفته‌اند. رهيافت كلي اين بررسي، "رهيافت سواد بصري به نقد تلويزيوني" است. ويژگي‌هاي اصلي اين رهيافت عبارتند از تأكيد اساسي بر 1 . تركيب تصوير، 2 . تحليل مشروح در بارة فنون توليد تصوير، و 3 . تأثيرات و برداشت‌هاي ادراكي، شناختي و زيبايي‌شناختي از تصاوير (اين رهيافت در برخي از منابع مورد تأييد قرار گرفته است، از جمله در متالينوس: 234). در اينجا كه بيشتر با زيبايي‌شناسي تصوير سر و كار داريم، تأكيد بر رهيافت‌1 است و به تناسب از مباحث مربوط به بخش‌هاي زيبايي‌شناختي موارد 2 و 3 نيز استفاده خواهيم كرد. از آنجا كه هدف اين كتاب، كاربردي است، در همه موارد نمونه‌هاي متعددي از كاربرد عناصر بصري در برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور داخلي و خارجي ارائه شده است. به اين ترتيب، در كنار مطالبِ نظري، نمونه‌هايي از كاربرد عملي اين موارد در شبكه‌ها و برنامه‌هاي گوناگون عرضه شده است.
در فصل دوم، تركيب‌بنديِ تصاوير تلويزيوني از نظر تقارن، نبود تقارن، ايستايي، و پويايي مورد بررسي قرار گرفته است. اين موارد در اندازه هاي رايج تصاوير تلويزيوني ـ نماي دور، نماي كامل، نماي متوسط، و نماي نزديك‌ ـ بررسي شده است.
در فصل سوم، عناصر دكور و طراحي صحنه در برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور بررسي و به مواردي همچون عناصر كلي دكور، ميز مجري و پس‌زمينه دكور پرداخته شده است.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل الگوي رنگ مي‌پردازد. بويژه رنگ‌هاي به كار رفته در آرم برنامه؛ و هماهنگي آنها با رنگ‌هاي پلاتو و حتي لباس مجريان بررسي شده است.
موضوع فصل پنجم، پس‌زمينه تصاوير برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور است. در اينجا منظور از پس‌زمينه، هر چيزي است كه در پشت سر مجريان ديده مي‌شود؛ از تصاوير نقاشي‌شده و گرافيكي گرفته تا تصاويري كه روي تلويزيون‌هاي صفحه‌بزرگ ديده يا پخش مي‌شود.
در فصل ششم، آرم‌ها و نشان‌هاي روي تصوير را بررسي كرده‌ايم. نشان‌ها و علامت‌هاي روي تصوير، بخشي از زيبايي‌شناسيِ اين تصاوير را تشكيل مي‌دهند. اين نشان‌ها، طيف گسترده‌اي را شامل مي‌شود؛ از نشانِ شبكه يا برنامه گرفته تا نوارهاي اطلاع‌رساني كه در پايين تصوير به چپ يا راست حركت مي‌كنند و مطالبي را در باره موضوع برنامه، نام ميهمانان يا مجري، و اخبار و اطلاعات ديگر به اطلاع بينندگان مي‌رسانند.
بحث اصليِ فصل هفتم، ويژگي‌هاي بياني مجري است. اين ويژگي‌ها شامل دو رمزگان كلي است: رمزگان لباس و رمزگان ويژگي‌هاي‌ بياني (expressive) مجري يا مجريان.
در فصل هشتم، جمع‌بندي مطالب و پيشنهادهايي براي كاربرد عملي اين عناصر مطرح شده است.
شايان ذكر است كه در اين كتاب براي فهم بهتر مطالب و همچنين براي افزايش جنبه كاربرديِ بحث‌ها از تصاوير برگرفته از برنامه‌هاي مورد نظر و گاهي از نمودار و جدول استفاده شده است. بويژه آنكه در كتاب‌هاي آموزشي تلويزيون معمولاً تصاوير مناسب و برگرفته از برنامه‌هاي واقعي كمتر وجود دارد و دانشجويان اين رشته با نمونه‌هاي كاربردي مباحث كمتر آشنا مي‌شوند. به‌علاوه، در بحث از برنامه‌هاي توليد داخل كشور، اغلب تصاوير كاربردي كم است. شايد در نگاه نخست، فراوانيِ تصاوير بر نوعي تكرار دلالت كند، ولي اگر جنبة كاربردي بحث‌ها در نظر گرفته شود، وجود اين تصاوير نه تنها توجيه‌پذير، ضروري مي‌نمايد. تصاوير اين كتاب به ترتيب از 1 تا 300 شماره‌گذاري شده است و هرگاه تصويري دو يا چند بار مورد بررسي قرار گرفته، در تمام موارد نخستين شمارة آن به كار رفته است. به اين ترتيب، تصوير 1 چند بار در فصل‌هاي مختلف با همين شماره (1) ذكر شده است.
اميد است اين كتاب ـ كه برگرفته از دو پژوهش نگارنده براي مركز تحقيقات صدا و سيماست ـ براي برنامه‌سازان تلويزيون، بويژه دست‌اندركاران برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور كاربردي بوده و براي دانشجويان رشته‌‌هاي سينما و تلويزيون نيز از كارآيي لازم برخوردار باشد.

دكتر محمد شهبا
مرداد ماه 1389 ـ تهران
فهرست :
فهرست


پيشگفتار 7
ديباچه 9
فصل 1: تاريخچة برنامه‌ها 15
فصل 2: تركيب‌بندي تصوير 51
2 ـ 1. نماي دور 52
2 ـ 2. نماي كامل 66
2 ـ 3. نماي متوسط 70
2 ـ 4. نماي نزديك 80
2 ـ 5. نقاط طلايي 84
2 ـ 6. عناصر حجمي 87
2 ـ 7. زاويه دوربين 94
2 ـ 8 . فاصله بالاي سر 97
2 ـ 9. الگوي نورپردازي 98
فصل 3: طراحي صحنه و دكور 103
3 ـ 1. عناصر كلي دكور 104
3 ـ 2. ميز مجري 125
3 ـ 3. پس‌زمينة دكور 131
فصل 4: الگوي رنگ 139
4 ـ 1. تأثير رنگ‌ها 139
4 ـ 2. ارتباط الگوي رنگ آرم و رنگ‌هاي استوديوي برنامه 142
4 ـ 3 . ارتباط الگوي رنگ برنامه و آرم با پوشش مجريان 162
4 ـ 4. تأثير كلي رنگ‌هاي آرم و برنامه 164
فصل 5: پس‌زمينه تصوير 173
5 ـ 1. پس‌زمينه‌هاي خنثي 173
5 ـ 2. پس‌زمينه‌هاي تصويري و گرافيكي 175
5 ـ 3. پس‌زمينه‌هاي كروماكي 182
5 ـ 4. پس‌زمينه‌هاي واقعي 190
فصل 6: آرم‌ها و نشان‌هاي روي تصوير 193
6 ـ 1. بدون نشان 193
6 ـ 2. نشانِ شبكه يا برنامه 194
6 ـ 3. نشان شبكه + يك نوار اطلاع‌رساني 198
6 ـ 4. نشان برنامه + دو يا چند نوار اطلاع‌رساني 203
6 ـ 5. نشان برنامه + متن/ عكس 213
فصل 7: ويژگي‌هاي بياني مجري 221
7 ـ 1. رمزگان لباس 221
7 ـ 2. رمزگان ارتباط غيركلامي 228
فصل 8: نتيجه‌گيري 239
تركيب‌بندي تصوير 239
طراحي صحنه و دكور 240
الگوي رنگ 240
پس‌زمينه تصوير 240
آرم‌ها و نشان‌هاي روي تصوير 241
ويژگي‌هاي بياني مجري 242
منابع و مآخذ 243
پيوست 247

فصل اول :
فصل 1
تاريخچة برنامه‌ها


در اين فصل، به منظور آشنايي بهتر با معروف‌ترين شبكه‌ها و برنامه‌هاي خبري و گفتگومحور خارجي و داخلي، تاريخچة‌ كوتاهي از آنها ارائه مي‌شود.
بي‌بي‌سي‌ورلد
بي‌بي‌سي‌ورلد، شبكه جهاني 24 ساعته خبر و اطلاع‌رساني است كه در ژانويه 1995 راه‌اندازي شد. برنامه‌هاي اين شبكه عبارتند از: بولتن خبري، فيلم‌هاي مستند، برنامه‌هاي زنده و مصاحبه. اين شبكه هر چند با چندين شبكه عمده رقابت دارد، رقيب اصلي آن، شبكه جهاني سي‌ان‌ان (CNN International) است. شبكه بي‌بي‌سي ورلد، از "رد بي ميديا" (Red Bee Media) از مركز اين شبكه در خبرگزاري مركزي بي‌بي‌سي در وايت سيتي در غرب لندن پخش مي‌شود.
جدول 1 . ويژگي‌هاي‌ بي‌بي‌سي‌ورلد
تاريخ راه‌اندازي 1991 با نام BBC World Service Television و در سال 1995 BBC World ناميده شد
مالكيت شبكه BBC
ميزان بيننده قابل تماشا در 270 ميليون خانه. 59 ميليون بيننده در هفته
كشور مبدأ بريتانيا (فقط براي پخش در خارج از كشور)
شبكة همتا BBC News 24
نشاني اينترنتي www.bbcworld.com
تمام اخبار در مركز تلويزيوني تهيه مي‌شود و استوديو و اتاق اخبار بي‌بي‌سي‌ورلد مجزاي از ديگر شبكه‌هاي بي‌بي‌سي نيوز است. اين اتاق اخبار، توليد خبر را بر عهده دارد كه ساعات پخش آن در روزهاي هفته از 5 صبح تا 12:30 نيمه شب و در آخر هفته از 6 صبح تا 12:30 نيمه شب است. از 1 صبح تا 5 صبح نيز اخبار از BBC News 24 پخش مي‌شود.
توليد برنامه‌هاي بي‌بي‌سي‌ورلد در قالب اس‌دي‌تي‌وي 16 به 9 است، ولي پخش آنها همچون ديگر برنامه‌هاي BBC News در اندازة 4 به 3 صورت مي‌گيرد. هم براي پخش ديجيتال و هم براي پخش آنالوگ، اندازة تصوير به 14 به 9 تبديل مي‌شود و در نتيجه حاشية سياهي در بالا و پايين تصوير تشكيل مي‌گردد. دليل اين كار آمادگي اين شبكه براي رواج تلويزيون‌هاي اس‌دي در آينده است، ولي با توجه به وفور تلويزيون‌هاي آنالوگ در حال حاضر، تصوير به صورت 4 به 3 يا 14 به 9پخش مي‌شود.
اين شبكه در ابتدا با نام BBC World Service Television راه‌اندازي شد، ولي بر خلاف BBC World Service Radio كه هميشه با بودجه دولتي اداره شده است، وزارت امور خارجه از كمك مالي به اين شبكة تلويزيوني سر باز زد. در سال 1995 BBC World Service Television به دو ايستگاه تقسيم شد، يكي بي‌بي‌سي‌ورلد كه مجاني است و ديگري BBC Prime كه كدبندي شده است و بينندگان بايد براي تماشاي برنامه‌هاي آن حق اشتراك پرداخت كنند.
آرم اين شبكه از 1995 تاكنون دچار تغييرات گوناگوني شده است. از 1995 تا 1997 اين شبكه از عناصر گرافيكي محدودي در آرم شبكه استفاده مي‌كرد و استوديوي خبري آن بر پاية الگوي بي‌بي‌سي نيوز در بريتانيا بود. در سال 1997 آرم اصلي بي‌بي‌سي تغيير كرد و در نتيجه آرم اين شبكه نيز تغيير يافت. طراحي رايانه‌اي اين آرم را شركت طراحي لامبي نايرن (Lambie-Nairn) بر عهده داشت. بزرگ‌ترين تغيير در سال 1999 رخ داد: بي‌بي‌سي‌ورلد و بي‌بي‌سي نيوز هر دو ظاهر تقريباً مشابهي پيدا كردند كه شامل رنگ‌هاي مسلط قرمز و كِرِم بود.
موسيقي آرم شبكه را كه با موسيقي اركستري ديگر برنامه‌هاي خبري متفاوت است، ديويد لوء(David Lowe) ساخته و شامل صداي طبل و بيب است. در سال 2003 تغيير ديگري در آرم شبكه رخ داد. موسيقي با اندك تغييراتي همچنان همان موسيقي سادة طبل و بيب بود، ولي گرافيك آرم تغيير يافت و الگوي كلي رنگ آن به قرمز و سياه تغيير پيدا كرد. ميز استوديو شيشه‌اي شد و براي نوارهاي اطلاع‌رساني پايين تصوير(roll & crawl) رنگ‌هاي قرمز و سفيد به كار رفت. در سال 2004 شعار شبكه از Demand a Broader View به Putting News First تغيير پيدا كرد.
بي‌بي‌سي‌ورلد شبكه‌اي (Free To Air) FTA است؛ يعني در بيشتر كشورها به صورت مجاني و بدون پرداخت حق اشتراك پخش مي‌شود. پخش اين شبكه از طريق تلويزيون كابلي يا ماهواره صورت مي‌گيرد. تماشاي اين شبكه از طريق اينترنت، و در برخي كشورها همچون بحرين از طريق تلفن همراه نيز امكان‌پذير است.
اين شبكه در امريكا از طريق BBC America و شبكه‌هاي مرتبط به PBS پخش مي‌شود. بي‌بي‌سي‌ورلد به اين دليل كه آگهي بازرگاني پخش مي‌كند، به طور رسمي در بريتانيا قابل دريافت نيست؛ هر چند به دليل مجاني بودن از طريق بسياري از ماهواره‌هاي اروپايي قابل دريافت است. با اين حال از ساعت 1 صبح تا 5 صبح بولتن خبري 25 دقيقه‌اي آن از بي‌بي‌سي نيوز 24 "پخش مشابه" مي‌شود؛ به اين ترتيب كه توليد برنامه بر عهدة شبكه دوم است، ولي آرم بي‌بي‌سي‌ورلد روي آرم اصلي شبكه 24 ساعته خبر قرار مي‌گيرد.
بيشتر برنامه‌هاي بي‌بي‌سي‌ورلد را خود اين شبكه توليد مي‌كند كه مهم‌ترين اين برنامه‌ها عبارتند از:
1 . برنامه‌هاي زنده خبري
اخبار بي‌بي‌سي (BBC News): بيشتر برنامه‌هاي اين شبكه شامل بولتن‌هاي خبري 26 دقيقه‌اي است كه در آغاز هر ساعت پخش مي‌شود. در هر بولتن خبري دو وقفه وجود دارد كه يا شامل آگهي‌هاي بازرگاني است يا، بنا به منطقه، شامل ادامه اخبار است. برنامه‌هاي خبري ساعت 23 و 24 به وقت بريتانيا از واشنگتن و لندن عرضه مي‌شود و در امريكا از طريق ايستگاه‌هاي مرتبط به PBS پخش مي‌گردد. برنامة ساعت 23 به وقت بريتانيا از طريق بي‌بي‌سي امريكا و سي‌بي‌سي نيوز در كانادا نيز پخش مي‌شود.
مجريان بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز عبارتند از: مارتين دنيس (Martine Dennis)، ديويد ايدس
(David Eades)، نيشا پيلاي (Nisha Pillai)، نيك گاوينگ (Nik Gowing )، مايك امبلي (Mike Embley)، و لايز دوسه (Lyse Doucet ).
جهان امروز (The World Today): اين برنامة خبري يك ساعته، 5 صبح به وقت بريتانيا پخش مي‌شود و شامل اخبار سياسي، تجاري، و ورزشي است. مجريان اين برنامه عبارتند از: لوسي هاكينگز (Lucy Hockings ) و سلي بنداك (Sally Bundock ).
اخبار امروز جهان World News Today: اين برنامه كه در جولاي 2006 و همزمان با راه‌اندازي بي‌بي‌سي‌ورلد در امريكا راه‌اندازي شد، در ساعت 12 و 21 به وقت بريتانيا پخش مي‌شود. برنامه ساعت 12 براي مخاطبان صبحگاهي امريكا پخش مي‌شود و مجري آن جورج آلاگيا است. برنامة ساعت 21 در 18 سپتامبر 2006 راه‌اندازي شد و مجري آن نيك گاوينگ است. اين برنامه براي مخاطبان كشورهاي اروپايي طراحي شده است. نسخه‌اي از گزارش تجارت جهاني (World Business Report ) از هر دو برنامه پخش مي‌شود.
جهان (The World): اين برنامة 27 دقيقه‌اي ساعت 20 به وقت بريتانيا پخش مي‌شود و شامل تحليل دقيق‌تر و مفصل‌تر اخبار روز است. اين برنامه در بريتانيا نيز از طريق شبكة ديجيتالي BBC Four قابل دريافت است.
2 . اخبار بازرگاني
گزارش تجارت جهاني: اخبار بازرگاني از سراسر جهان، به صورت پخش زنده كه از ساعت 5 صبح تا 23 به وقت بريتانيا پخش مي‌شود. برنامة ساعت 30: 22 از لندن و نيويورك عرضه مي‌گردد. اين برنامه از ساعت 30: 23 تا 5 صبح روز بعد چندين بار پخش مي‌شود و در بريتانيا نيز از طريق BBC News 24 قابل دريافت است.
گزارش تجاري آسيا: به طور زنده از سنگاپور پخش مي‌شود و فقط در كشورهايي دريافت مي‌گردد كه تحت پوشش بي‌بي‌سي‌ورلد باشند.
گزارش تجاري خاورميانه: اين برنامه از قبل ضبط و فقط در روزهاي آخر هفته پخش مي‌شود.
3 . ديگر برنامه‌هاي زنده
اخبار روز آسيا: اخبار مخصوص آسيا كه از اتاق مركزي خبر هر روز سه بار به طور زنده پخش مي‌شود. آخرين برنامة هر روز، چندين بار از شبكه‌هاي آسيايي بي‌بي‌سي پخش مي‌گردد.
اخبار ورزشي روز: اخبار ورزشي از سراسر جهان كه پنج بار در روز پخش و يك بار تكرار مي‌شود.
4 . برنامه‌هايي كه از قبل ضبط مي‌شوند، عبارتند از:
گفتگوي بي‌پرده (HARD talk): مصاحبه با شخصيت‌ها و افراد
كليك (Click): اخبار فنآوري
سفري و گذري (Fast Track): گزارش‌ها و برنامه‌هاي مسافرتي
سخن از سينما (Talking Movies): گزارش فيلم‌هاي سينمايي (بويژه فيلم‌هاي هاليوودي)
هفته‌اي كه گذشت (This Week): تجزيه و تحليل اخبار هفتة قبل
علاوه بر اين برنامه‌‌ها، نسخة نيم ساعتة يكي از برنامه‌هاي محبوب بي‌بي‌سي 2 به نام Top Gear نيز در آخر هفته از اين شبكه پخش مي‌شود. برخي از مستندهاي بي‌بي‌سي مانند تعطيلات در منطقة پر خطر (Holidays in the Danger Zone) نيز گاهي از اين شبكه به نمايش درمي‌آيد.
از نظر بسياري از افراد، بي‌بي‌سي اخبار را به طور مستقل و بيطرفانه پخش مي‌كند. با اين همه، از آنجا كه منابع مالي اين شبكه از طريق حاميان تجاري تأمين مي‌شود و نه از طريق بي‌بي‌سي، برخي مدعي شده‌اند كه شايد پخش اخبار آن كاملاً هم بيطرفانه نباشد. شايد به دليل همين پخش بيطرفانة اخبار باشد كه پخش برنامه‌هاي اين شبكه از سوي حاكمان چند كشور ممنوع اعلام شده است، از جمله ازبكستان، چين، سريلانكا، و پاكستان.
بي‌بي‌سي‌ورلد تقريباً در همة كشورها به طور يكسان پخش مي‌شود، يعني به‌جز آگهي‌هاي بازرگاني كه بسته به هر كشور تغيير مي‌كند، برنامه‌هاي اصلي آن بدون تغيير مي‌ماند. با اين همه، در برخي كشورها نسخه‌هاي محلي اين برنامه نيز پخش مي‌شود يا برخي از برنامه‌ها فقط براي بينندگان محلي تهيه و پخش مي‌شود؛ مثل برنامه‌هاي محلي در هند، و نيز برنامة The Record Europe كه فقط در اروپا قابل دريافت است. به‌علاوه، برنامة گزارش تجاري آسيا كه از سنگاپور پخش مي‌شود، فقط در آسيا، استراليا، و خاورميانه قابل دريافت است و براي بقية كشورها گزارش تجاري جهان پخش مي‌شود.
در بسياري از نسخه‌هاي محلي بي‌بي‌سي‌ورلد، شركت‌هاي تلويزيون كابلي يا ماهواره‌اي همان آگهي‌هاي بازرگاني‌اي را پخش مي‌كنند كه از ديگر شبكه‌هاي محلي پخش مي‌شود. در مواردي كه اين شركت‌ها آگهي‌هاي بازرگاني محلي را در طول برنامه‌ها پخش نمي‌كنند، آگهي‌هاي خود بي‌بي‌سي‌ورلد در مورد برنامه‌هاي آيندة اين شبكه روي آنتن مي‌رود. در برنامة بي‌بي‌سي نيوز به جاي آگهي‌هاي بازرگاني يا تبليغ برنامه‌هاي آينده معمولاً اخباري پخش مي‌شود كه در برنامة‌ اصلي پخش نشده‌اند. اين اتفاق اغلب در نسخه‌هاي "باند گسترده" (Broad Band) بي‌بي‌سي‌ورلد و نيز نسخه‌اي از بي‌بي‌سي‌ورلد رخ مي‌دهد كه از طريق PBS در امريكا پخش مي‌شود. با اين حال، برخي از آگهي‌هاي بازرگاني اين شبكه جهاني است و از همة نسخه‌هاي اين شبكه پخش مي‌شود.
نسخه‌هاي نيم ساعتة بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز از طريق ايستگاه‌هاي PBS در امريكا پخش مي‌شود و 80 تا 90 درصد از بينندگان امريكايي آن را دريافت مي‌كنند، ولي ساعت پخش اين برنامه در هر شهر فرق مي‌كند. برنامة بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز كه از ايستگاه‌هاي PBS پخش مي‌شود، اغلب فاقد آگهي‌هاي بازرگاني است و به جاي آن اخبار قرار مي‌گيرد. در برخي از ايستگاه‌ها، اين برنامه ابتدا روي نوار ضبط و با تأخير پخش مي‌شود.
پيشتر در روزهاي غيرتعطيل هفته و صبح يكشنبه، نسخة نيم ساعته و خلاصه شده‌اي از بي‌بي‌سي نيوز 24 در ساعت 9:30 به وقت بريتانيا پخش مي‌شد، ولي به دليل تغيير در الگوي كلي اين شبكه، اين برنامه ديگر در روزهاي عادي هفته پخش نمي‌شود و فقط منحصر به صبح يكشنبه است. در حين پخش آگهي‌هاي بازرگاني در لابه‌لاي اخبار بي‌بي‌سي‌ورلد، دو شبكة بي‌بي‌سي 1 و بي‌بي‌سي نيوز 24، اخبار پخش مي‌كنند، زيرا شبكه‌هاي محلي بي‌بي‌سي مجاز به پخش آگهي‌هاي بازرگاني نيستند.
براي مسافراني كه با قطار هيترو اكسپرس(Heathrow Express) از ايستگاه پدينگتون (Paddington) به فرودگاه هيترو مي‌روند، نسخة ضبط شدة بي‌بي‌سي‌ورلد پخش مي‌شود. در حين اين مسافرت 15 دقيقه‌اي، بولتن خبري كوتاهي پخش مي‌شود كه روزي دو بار تجديد (update) مي‌گردد. در بسياري از پروازهاي خارجي، از جمله امارات و خطوط هوايي سنگاپور، نسخة از قبل ضبط شدة بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز پخش مي‌شود.
از زمان راه‌اندازي بي‌بي‌سي‌ورلد و بويژه از زماني كه اين شبكه رابطة گسترده‌اي با بي‌بي‌سي نيوز24 پيدا كرد، "شمارش معكوس" (Hourly Countdown) بخش جذابي از اين شبكه بوده و در دهة گذشته چند بار تغيير كرده است. موسيقي اين برنامه را نيز ديويد لوء ساخته است. در فورية 2003 كه هم بي‌بي‌سي‌ورلد و هم بي‌بي‌سي نيوز 24 تغييرات اساسي پيدا كردند، آرم اين برنامه نيز تغيير يافت. "شمارش معكوس" در برنامة بي‌بي‌سي نيوز 24 شامل تصاويري جالب از جهان و بريتانيا در پس‌زمينه بود، ولي در بي‌بي‌سي‌ورلد فقط به تصويري از كره گردنده زمين اكتفا شده بود. در 5 سپتامبر 2005 نسخة جهاني جديدي از "شمارش معكوس" در بي‌بي‌سي نيوز 24 ارائه شد. در اين نسخة جديد، تصاوير و نماهايي از خبرنگاران و كاركنان فني به كار رفته بود. يك هفته پيش از اين تغييرات، موسيقي آگهي‌هاي ميان‌برنامه‌اي نيز تغيير كرد، ولي عناصر بصري آن بدون ‌تغيير باقي ماند. در 22 ژانوية 2007 همگام با تغييرات گسترده در بولتن خبري بي‌بي‌سي نيوز موسيقي آن نيز تغيير يافت، ولي عناصر بصري باز هم بدون تغيير ماند.
بي‌بي‌سي نيوز و بي‌بي‌سي‌ورلد از جمله برنامه‌هاي شبكة بي‌بي‌سي هستند كه علاوه بر پخش براي داخل بريتانيا از طريق شبكة بي‌بي‌سي‌ورلد براي ديگر كشورهاي جهان نيز پخش مي‌شوند. بي‌بي‌سي نيوز كه نخست "اخبار و رويدادهاي جاري از شبكة بي‌بي‌سي" (BBC News and Current Affairs) نام داشت، روزانه 120 ساعت برنامة خبري پخش مي‌كند و بزرگ‌ترين مركز گردآوري و پخش خبر در دنياست. اين مركز با بودجة 350 ميليون پوند در سال و 3500 كارمند، جزء بزرگ‌ترين مراكز خبررساني به شمار مي‌رود.
"گفتگوي بي‌پرده"
برنامة "گفتگوي بي‌پرده" از مهم‌ترين برنامه‌هاي تلويزيون بي‌بي‌سي است كه از سال 1997 تاكنون پخش مي‌شود. اين برنامة نيم ساعته، شامل گفتگوهاي رو در رو با چهره‌هاي سياسي جهان است. اين برنامه چهار روز در هفته (از دوشنبه تا پنج‌شنبه) از بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز و شبكه بي‌بي‌سي نيوز پخش مي‌شود و بخشي از دلايل شهرت آن نيز اين است كه از طريق شبكة بي‌بي‌سي‌ورلد در بيشتر كشورهاي جهان قابل دريافت است. مجري اين برنامه تا سال 2005 تيم سباستين بود كه با شيوة خاص پرسش‌هايش، شهرت قابل توجهي را براي اين برنامه رقم زد و تماشاگران فراواني را در سراسر جهان پاي اين برنامه نشانيد.
از سال 2006 اجراي اين برنامه را استيفن سكر بر عهده گرفت. وي پيشتر خبرنگار بي‌بي‌سي در واشنگتن و بروكسل بوده و با شخصيت‌هايي همچون جورج بوش و بيل كلينتون مصاحبه كرده است. البته گاهي برخي ديگر از مجريان بي‌بي‌سي، همچون زينب بداوي و نوئل تامپسون نيز به جاي سُكِر اين برنامه را اجرا مي‌كنند. بسياري از شخصيت‌هاي معروف سياسي و هنري دنيا در اين برنامه شركت كرده و در برابر پرسش‌هاي دشوار و بي‌پردة مجريان آن قرار گرفته‌اند.
Hardtalk Extra نسخة ديگري از اين برنامه است كه به طور كلي به فرهنگ و هنر و بيشتر ادبيات اختصاص دارد و از سال 2004 هر جمعه از بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز و شبكه بي‌بي‌سي نيوز پخش مي‌شود. پائولو كوئيلو و آنجلينا جولي از هنرمنداني‌اند كه در اين برنامه شركت كرده‌اند.
Extra Time برنامة ديگري از گروه "گفتگوي بي‌پرده" است كه با اجراي "راب بانت" از بي‌بي‌سي ورلد نيوز و شبكه بي‌بي‌سي نيوز پخش مي‌شود و بيشتر به رويدادها و شخصيت‌هاي ورزشي مي‌پردازد. دو نسخة محلي برنامة "گفتگوي بي‌پرده"، در هندوستان (Hardtalk India) و پاكستان (Hardtalk Pakistan) پخش مي‌شود.
سي‌ان‌ان
"شبكة كابلي خبر" (Cable News Network) كه به CNN معروف است، از عمده‌ترين شبكه‌هاي تلويزيون كابلي است. اين شبكه كه در ژوئن 2005، بيست و پنجمين سال تأسيس خود را جشن گرفت، در سال 1980 از سوي تد ترنر راه‌اندازي شد و در واقع شعبه‌اي از خبرگزاري ترنر است كه شركت "تايم وارنر" مالكيت آن را بر عهده دارد. ايدة پوشش خبري 24 ساعته متعلق به سي‌ان‌ان است.
سي‌ان‌ان از نظر تعداد بيننده، رتبة نخست شبكه‌هاي كابلي خبر را در امريكا به‌خود اختصاص داده است، ولي از نظر شمار متوسط بيننده بعد از شبكة خبري فاكس
(Fox News Channel) قرار دارد. پخش برنامه‌هاي سي‌ان‌ان از سه مركز صورت مي‌گيرد: مركز سي‌ان‌ان در آتلانتا، مركز تايم وارنر در شهر نيويورك، و استوديوهاي واقع در واشنگتن دي‌سي.

جدول 2 . ويژگي‌هاي‌ شبكة سي‌ان‌ان
نوع شبكه شبكة كابلي خبر
نام تجاري شبكه سي‌ان‌ان CNN
قابل دريافت در ايالات متحده، سراسر جهان (از طريق سي‌ان‌ان بين‌المللي)، كانادا، اينترنت (از طريق سي‌ان‌ان پايپ‌لاين CNN Pipeline )، و راديو (گزارش‌هاي خبري هر نيم ساعت)
بنيان‌گذار تد ترنر (Ted Turner)
تاريخ راه‌اندازي 1 ژوئن 1980
مالكيت شبكه خبرگزاري ترنر (تايم وارنر) و ريس سكان‌فلد (Reese Schonfeld)
شمار بيننده 5/1 بيليون در 212 كشور و منطقه
شعار شبكه " قابل اعتمادترين نام در عرصة خبر" ("The Most Trusted Name in News")
افراد شاخص جيم والتن (رئيس سن ان ان بين‌الملل)، جاناتان كلاين (رئيس سي‌ان‌ان امريكا)
نشاني اينترنتي www.cnn.com

از دسامبر 2004 اين شبكه در 2/88 ميليون خانه در امريكا و بيش از 890000 اتاق در هتل‌هاي امريكا قابل دريافت است. برنامه‌هاي پخش‌شده از سي‌ان‌ان در امريكا، در كانادا نيز پخش مي‌گردد. اين شبكه در سراسر جهان از طريق سي‌ان‌ان بين‌الملل قابل دريافت است و برنامه‌هايي را شامل مي‌شود كه در212 كشور و منطقه بيش از 5/1 بيليون بيننده دارد. سي‌ان‌ان از سوي ليبرال‌ها متهم به داشتن گرايش‌هاي محافظه‌كارانه و از سوي محافظه‌كاران متهم به داشتن گرايش‌هاي ليبرال است.
سي‌ان‌ان از زمان راه‌اندازي در اول ژوئن 1980 توسعه يافته و شامل چند شبكة كابلي و ماهواره‌اي، چند وب‌گاه، چند شبكة تخصصي و مدار بسته (مانند شبكة فرودگاهي سي‌ان‌ان)، و دو شبكة راديويي، 42 دفتر، بيش از 900 ايستگاه خبري محلي وابسته به آن، و چندين شبكة محلي و خارجي در سراسر جهان است. موفقيت اين شبكه، شهرت و ثروت فراواني براي مالك آن تد ترنر به همراه آورد و باعث شد كه شركت عظيم تايم وارنر سرانجام خبرگزاري ترنر را خريداري كند.
با وجود موفقيت داخلي سي‌ان‌ان، اين شبكه از نظر پوشش خبري جهاني در مرتبة دوم قرار دارد و شمار مخاطبانش (راديويي و تلويزيوني) فقط نصف تعداد مخاطبان بي‌بي‌سي نيوز است. بر خلاف شبكة دايمي خبرنگاران و دفاتر بي‌بي‌سي، سي‌ان‌ان اغلب از خبرنگاران همكار يا وابسته استفاده مي‌كند؛ خبرنگاراني محلي كه اغلب خودشان نيز متأثر از رويدادهايي هستند كه گزارش مي‌كنند. به همين دليل، اغلب گزارش‌هاي سي‌ان‌ان صرفاً بي‌طرفي محض هستند و همين امر موجب شده است تا اين شبكه، بويژه از سوي كشورهاي خاورميانه مورد انتقاد قرار گيرد كه گزارش‌هاي جهاني آن اغلب به طرفداري از امريكا گرايش دارند. از سوي ديگر، در داخل كشور از سي‌ان‌ان انتقاد مي‌شود كه گرايش ليبرال يا ضد امريكايي دارد.
در سال 1982 شبكة هدلاين نيوز (Headline New) راه‌اندازي شد. اين شبكة ملازم سي‌ان‌ان در ابتدا سي‌ان‌ان 2 نام داشت و در تمام 24 ساعت، هر نيم ساعت يك بار برنامة خبري پخش مي‌كرد، ولي در سال 2006 با افزودن برنامة هدلاين پرايم (Headline Prime) قالب آن تغيير كرد.
نخستين حملة امريكا به عراق كه در سال 1990 رخ داد و به نخستين جنگ خليج فارس مشهور است، زمينة بسيار مناسبي فراهم آورد تا سي‌ان‌ان براي نخستين بار از سه شبكة عمدة خبري امريكا پيشي بگيرد. دليل اصلي اين امر نيز اين بود كه سي‌ان‌ان تنها شبكه‌اي بود كه در نخستين ساعات حملة امريكا توانست اخباري را به بيرون از عراق ارسال كند. گزارش‌هايي كه برنارد شاو، جان هالي‌من، و پيتر آرنت از هتل "الرشيد" در بغداد ارسال كرده‌اند، جزء دلهره‌آورترين گزارش‌هاي تاريخ تلويزيون قلمداد مي‌شود. دلهرة اين گزارش‌ها ناشي از اين بود كه خبرنگاران مذكور قادر به ارسال تصوير خود نبودند و صداي خش‌دار و مبهم آنان بر روي تصاوير سبز رنگ بمباران شبانة بغداد پخش مي‌شد. اين تصاوير يادآور گزارش‌هاي راديويي ادوارد مارو (Edward R. Murrow) از بمباران لندن در جنگ جهاني دوم و بازي رايانه‌اي مربوط به جنگ سرد به نام پرتاب موشك بود. در نتيجه، دلهره‌آورترين تصاوير خبري سدة بيستم پديد آمد كه تأثيري گسترده و عميق بر مخاطبان داشت.
گزارش جنگ خليج فارس محبوبيتي را براي سي‌ان‌ان به ارمغان آورد كه سال‌ها به دنبالش بود و خبرنگاراني را به شهرت رسانيد كه اغلب تا ديروز گمنام بودند؛ از جمله ولف بليتزر (Wolf Blitzer)،كريستين امان‌پور (Christiane Amanpour) و برنارد شاو كه از آن زمان تا هنگام بازنشستگي‌اش در سال 2001 به مقام خبرنگار ارشد ارتقا يافت. تايم وارنر بعدها در بارة چگونگي پوشش خبري اين جنگ فيلمي تلويزيوني به نام زنده از بغداد ساخت كه از شبكة همتاي سي‌ان‌ان يعني تي‌ان‌تي پخش شد.
پوشش خبري 24 ساعتة جنگ خليج فارس و ديگر بحران‌هاي اوايل دهة 1990 (بويژه "سقوط شاهين سياه" در نبرد موگاديشو) باعث شد تا مقامات پنتاگون اصطلاح "تأثير سي‌ان‌ان" را وضع كنند. منظور از اين اصطلاح، تأثير پوشش خبري 24 ساعته بر روند تصميم‌گيري دولت امريكاست.
در 11 سپتامبر 2001 سي‌ان‌ان نخستين شبكه‌اي بود كه گزارش اين حمله را پخش، و كرول لين نخستين گوينده‌اي بود كه گزارش اين حمله را ارسال كرد. شون مورتاف، معاون اداري- مالي سي‌ان‌ان، نخستين كارمند رسمي اين شبكه بود كه در نيويورك حضور يافت. تصاوير سي‌ان‌ان از اين رويداد در وب‌گاه archive.org موجود است.
سي‌ان‌ان دو شبكة تخصصي را براي مخاطبان امريكايي راه‌اندازي كرد كه بعدها هر دو به دليل فشارهاي رقابتي تعطيل شدند: يكي سي‌ان‌ان ورزشي كه در سال 2002 تعطيل شد، و ديگري سي‌ان‌ان مالي كه پس از 9 سال فعاليت سرانجام در دسامبر 2004 به كار خود پايان داد. البته همكاري سي‌ان‌ان و سي‌ان‌ان ورزشي همچنان در قالب وب‌گاه CNNSI.com ادامه دارد. وب‌گاه قبلي سي‌ان‌ان مالي امروزه به وب‌گاه money.cnn.com متصل است كه حاصل همكاري سي‌ان‌ان با مجلة پول (Money Magazine) است.
سي‌ان‌ان، وب‌گاه خبري خود را (كه در آن زمانCNN Interactive يا CNNi ناميده مي‌شد) در 30 اوت 1995 راه‌اندازي كرد. اين وب‌گاه كه در وهلة نخست فقط براي تجربه بود، به‌تدريج محبوبيت فراواني يافت و امروزه يكي از معروف‌ترين وب‌گاه‌هاي خبري دنياست. رشد گستردة وب‌گاه‌هاي شخصي (بلاگ)، رسانه‌هاي اجتماعي، و مطالب افزوده شده از سوي مخاطبان تأثير ژرفي بر اين شبكه گذاشت و بويژه با راه‌اندازي سي‌ان‌ان پايپ‌لاين در اواخر 2005، نقش وب‌گاه‌هاي شخصي بر ارائة خبر در پايگاه اينترنتي سي‌ان‌ان قابل ملاحظه بوده است.
سي‌ان‌ان پايپ‌لاين نام بخشي از خدمات اين شبكه است كه فقط در اختيار مشتركين قرار دارد و شامل برنامة تلويزيوني، وب‌گاه مخصوص، و نرم‌افزار ويژة ارسال تصاوير زنده از حداكثر چهار منبع، دسترسي بنا به تقاضا به اخبار و گزارش‌هاي سي‌ان‌ان، و نرم‌افزار "اعلام اخبار" براي كاربران رايانه‌هايي است كه با ويندوز كار مي‌كنند. به‌علاوه، اين خدمات شامل نرم‌افزاري براي مرور وب نيز هست كه نياز به نصب ندارد. سي‌ان‌ان پايپ‌لاين معمولاً برنامه‌هاي زندة سي‌ان‌ان اينترنشنال را از شاهراه (پايپ) 1، برنامه‌هاي زندة مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و رويدادهاي خبري را از شاهراه‌هاي 2 و 3، و اطلاعات مربوط به آب و هوا و امور مالي را از شاهراه 4 پخش مي‌كند. سي‌ان‌ان گاهي نيز گزارش‌ها و برنامه‌هاي تلويزيون ناسا و گزارش بحث‌هاي كنگره را نيز از شبكه‌هاي مربوطه به طور همزمان پخش مي‌كند. دسترسي به برنامه‌هاي محلي همچون The Situation Room و Anderson Cooper 360 از طريق پايپ‌لاين فقط در مورد اخبار مهم و رويدادهاي ويژه امكان‌پذير است، هر چند بسياري از گزارش‌هاي برنامه‌هاي محلي از طريق تقاضا نيز قابل دريافت است.
از آنجا كه سي‌ان‌ان پايپ‌لاين شبكة حق اشتراكي است، آگهي بازرگاني از آن پخش نمي‌شود و به جاي آن، معمولاً متن‌هاي مربوط به اخبار مالي و ورزشي و اخبار جهان پخش مي‌گردد. در اواخر شب معمولاً گزارش‌هاي زنده و تدوين نشدة خبرنگاران اين شبكه در سراسر جهان پخش مي‌شود كه اغلب نگاهي منحصر به فرد و پيرايش‌نيافته و گاهي خنده‌آور به وقايع پشت صحنة توليد خبر و گزارش فراهم مي‌آورد.
برنامة خبري Judy Woodruff's Inside Politics كه اكنون غيرفعال است، نخستين برنامة سي‌ان‌ان بود كه در سال 2004 اقدام به پخش گزارش‌هاي بينندگان كرد. بعدها كه اين برنامه در The Situation Room ادغام شد، پخش اين گزارش‌ها نيز افزايش يافت. در سال 2006 سي‌ان‌ان دو برنامة CNN Exchange و CNN iReport را راه انداخت تا انواع اخبار و گزارش‌هاي وب‌گاه‌هاي شخصي و اخبار شهروندان را زير عنوان سي‌ان‌ان تمركز بخشد. CNN iReport كه عكس‌ها و فيلم‌هاي ارسالي بينندگان را پخش مي‌كند، امروزه محبوبيت گسترده‌اي يافته است و گزارش‌هاي اين برنامه كه از سوي خبرنگاران آماتور و اغلب دانش‌آموزان دبيرستان و دانشجويان دانشگاه ارسال مي‌شود، روز به روز شكل حرفه‌اي‌تري به خود مي‌گيرد.
معروف‌ترين شناسة اين شبكه، قطعة موسيقي پنج ثانيه‌اي با صداي جيمز ارل جونز است كه مي‌گويد، "اينجا سي‌ان‌ان است". امروزه نيز صداي جونز در شناسة جديد اين شبكه به گوش مي‌رسد. معروف‌ترين شعار اين شبكه در حال حاضر اين است: "The Most Trusted Name In News" .
برنامه‌هاي كنوني سي‌ان‌ان
American Morning برنامة خبري صبحگاهي اين شبكه
CNN Newsroom گزارش روزانة مهم‌ترين عناوين خبري كه به طور زنده از آتلانتا پخش مي‌شود.
Your World Today اين برنامه در اصل از سي‌ان‌ان اينترنشنال پخش مي‌شود و شامل گزارش‌هاي جامع در بارة اخبار و رويدادهاي جهاني است.
Talk Asia بخشي از سي‌ان‌ان اينترنشنال و شامل گفتگو با افرادي است كه نقش مهمي در رويدادهاي آسيا دارند.
The Situation Room نگاهي گذرا به مهم‌ترين رويدادهاي روز با تمركز بر اخبار سياسي و امنيت داخلي
Lou Dobbs Tonight برنامة خبري و بحث و گفتگو كه هر شب پخش مي‌شود و بيشتر شامل اخبار مالي است.
Paula Zahn Now نگاهي به مسائل جاري و تأثيرگذار در سراسر جهان
Larry King Live برنامة شبانة بحث و گفتگو كه هر شب پخش مي‌شود.
Anderson Cooper 360° نگاهي گذرا به اخبار روز كه هر شب پخش مي‌شود.
Reliable Sources برنامة هفتگي بحث و گفتگو كه حاوي نگاهي انتقادي به رسانه‌هاست. در اين برنامه خبرنگاران روزنامه‌ها، تلويزيون و اينترنت به بحث در بارة چگونگي پوشش اخبار هفته در رسانه‌ها مي‌پردازند.
Late Edition with Wolf Blitzer برنامة بحث و گفتگو در بارة مسائل سياسي
House Call برنامة پزشكي كه در آخر هفته پخش مي‌شود.
This Week at War گزارش جامع خبرنگاران سي‌ان‌ان از تحولات هفته در زمينة مبارزه با تروريسم كه آخر هفته پخش مي‌شود.
CNN Saturday Morning/CNN Sunday Morning برنامة خبري صبحگاهي اين شبكه كه آخر هفته از 7 تا 10 صبح پخش مي‌شود.
CNN Special Investigations Unit اين برنامه هر شنبه و يكشنبه ساعت 8 شب پخش مي‌شود و شامل گزارش‌هاي جامع و يك ساعتة خبرنگاران سي‌ان‌ان از رويدادهاي جاري و ديگر موضوعات خبري است.
شبكه‌هاي تخصصي عبارتند از: CNN Airport Network، CNN en Espa?ol، CNNfn (شبكة اخبار مالي كه در دسامبر 2004 تعطيل شد)، CNN Headline News، CNN International، rCNN Pipeline (پخش 24 ساعته و اينترنتي اخبار از چند شبكه)، CNN Plus (شبكة همكار سي‌ان‌ان در اسپانيا كه در سال 1999 راه اندازي شد)، CNN Sports Illustrated (شبكة اخبار ورزشي كه در سال 2002 تعطيل شد)، CNN T?RK، CNN-IBN (شبكة خبري هند)، CNNi (شبكة پخش گزارش‌هاي ارسالي بينندگان). سي‌ان‌ان در بيشتر كشورهاي جهان دفتر و نمايندگي دارد.

برنامة زنده لري كينگ
لارنس هاروي زيگر (Lawrence Harvey Zeiger ) كه با نام هنري‌اش "لري كينگ" معروف است، در 19 نوامبر 1933 در بروكلين امريكا به دنيا آمد. وي در نه سالگي پدرش را از دست داد و پس از اتمام دبيرستان به كار پرداخت. كينگ كه از كودكي آرزو داشت در راديو مشغول به كار شود، سرانجام در دهة 1960 نخستين برنامه‌اش را در تلويزيون فلوريدا اجرا كرد. وي در دهه 1970 معروف شد، ولي در همين دهه نيز به دليل همكاري‌اش با تهيه كننده‌اي بداقبال، شغلش را در راديو و تلويزيون از دست داد.
كينگ در اواخر دهه 1970 دوباره به كار در راديو و تلويزيون بازگشت و در سال 1978 برنامة وي به نام The Larry King Show در سراسر كشور پخش شد. وي در 1985 برنامة تلويزيوني Larry King Live را آغاز كرد. كينگ در اين برنامه با هنرمندان، بازيگران، ورزشكاران، سياستمداران، و نويسندگان فراواني گفتگو كرده است. شمار اين گفتگوها به بيش از 000/40 مورد مي‌رسد و به همين دليل است كه لري كينگ "سلطان مصاحبه" (King of Interview) نام گرفته است. در انتخابات سال 1992 برنامه زندة لري كينگ به تريبوني براي نامزدهاي انتخاباتي تبديل شد. موفقيت برنامة زندة لري كينگ در سال 1993 افزايش يافت، زيرا "ال گُر" معاون رياست جمهوري امريكا در آن شركت كرد. از 1992 تاكنون، برنامة زندة لري كينگ يكي از تريبون‌‌هاي نامزدهاي انتخابات داخلي امريكا بوده است.
لري كينگ در سال 2007 پنجاهمين سال حضورش در رسانه‌ها را جشن گرفت. وي علاوه بر حضور در تلويزيون، ستوني در روزنامة USA Today دارد. وي برنده جوايزي همچون Emmy است.
برنامة زندة لري كينگ ديرپاترين برنامه گفتگويي شبكه سي‌ان‌ان است كه پخش آن از ژوئن 1985 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. اين برنامه، تركيبي است از گفتگوي زنده در استوديو و گزارش‌هاي ارسالي تصويري و صوتي. گفتگوها معمولاً گرد سياست، هنر، ورزش و مسائل روز مي‌چرخد. اين برنامه در روزهاي كاري هفته (دوشنبه تا جمعه) با عنوان Larry King Live و شب‌هاي شنبه و يكشنبه با عنوان Larry King Weekend در ساعت 21 به وقت شرقي امريكا پخش مي‌شود. برنامة زندة لري كينگ يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي تلويزيوني است كه تماشاگران فراواني در داخل و خارج از امريكا دارد.
ان‌بي‌سي
ان‌بي‌سي (مخفف National Broadcasting Company) يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني امريكاست كه دفتر اصلي آن در ساختمان جنرال الكتريك در مركز راكفلر شهر نيويورك واقع است. از آنجا كه آرم اين شبكه تقريباً به شكل طاووس است، گاهي آن را شبكة طاووس (Peacock Network) نيز مي‌نامند. اين شبكه در حال حاضر بخشي از شركت رسانه‌اي ان‌بي‌سي يونيورسال است كه به جنرال الكتريك و شركت ويوندي تعلق دارد و براي بيش از 200 ايستگاه وابسته به آن در امريكا برنامه تهيه مي‌كند.
جدول 3 . ويژگي‌هاي‌ شبكة ان‌بي‌سي
نوع شبكه شبكة راديويي و تلويزيوني
كشور ايالات متحده امريكا
دسترسي داخل كشور، همچنين كانادا، مكزيك (شمال)، و برمودا
بنيانگذار ديويد سارنوف
مالكيت شركت ان‌بي‌سي يونيورسال (جنرال الكتريك امريكا و ويوندي فرانسه)، باب رايت، سي‌اي‌او، جف زوكر
افراد اصلي استيو كاپوس (مدير ان‌بي‌سي نيوز)، ديك ابرسول (مدير ان‌بي‌سي اسپورتس)
تاريخ راه‌اندازي 15 نوامبر 1926 (راديو)، 1 ژوئيه 1941 (تلويزيون)
وب‌گاه www.nbc.com

اين شبكه را در سال 1926 آرسي‌اي تأسيس كرد و در سال 1986 كه جنرال الكتريك اين شركت را به مبلغ 4/6 بيليون دلار خريد، مالكيت ان‌بي‌سي نيز به جنرال الكتريك انتقال يافت. از آن زمان مديريت ان‌بي‌سي (و در حال حاضر ان‌بي‌سي يونيورسال) بر عهدة باب رايت (Bob Wright) بوده است.
در مه 2004 كه جنرال الكتريك با شركت فرانسوي ويوندي (مالك استوديوهاي يونيورسال) ادغام شد، نام اين شبكه نيز از National Broadcasting Company, Inc. به NBC Universal, Inc. تغيير يافت، البته اين شبكه هنوز در برخي موارد همان نام قديمي را به كار مي‌برد. شبكة راديويي ان‌بي‌سي در 15 نوامبر 1926 كار خود را با 24 ايستگاه وابسته آغاز كرد. در ابتدا اين شبكه به آرسي‌اي (Radio Corporation of America) تعلق داشت و آرسي‌اي خود متعلق به شركت جنرال الكتريك (General Electric Company)، شركت وسايل الكتريكي وستينگ‌هاوسGeneral Electric) Company)، شركت ميوه امريكا (United Fruit Company)، و شركت تلفن و تلگراف امريكا (American Telephone & Telegraph) بود.
سالها ان‌بي‌سي را به نام ديويد سارنوف (David Sarnoff) مي‌شناختند. سارنوف از اين شبكه براي تبليغ وسايل الكترونيكي استفاده مي‌كرد. آرسي‌‌اي و سارنوف همچنين معيارها و قواعد پخش را تهيه و تنظيم كردند؛ همان قواعدي كه شوراي فدرال ارتباطات در سال 1938 آن را به اجرا درآورد. اين دو در سال 1940 ـ1939 با عرضة تلويزيون تمام الكتريك به مردم (در نمايشگاه جهاني نيويورك) يكه‌تاز اين عرصه شدند و در همان زمان برنامه‌هاي منظمي را از تلويزيون ان‌بي‌سي ـ آرسي‌اي در شهر نيويورك پخش كردند. در 30 آوريل 1939 رئيس جمهور امريكا، فرانكلين روزولت، در اين نمايشگاه شركت كرد و جلوي دوربين‌هاي ان‌بي‌سي حضور يافت. به اين ترتيب وي نخستين رئيس جمهور اين كشور است كه بر صفحة تلويزيون ظاهر شده است.
اين رويداد از ايستگاه تلويزيوني ان‌بي‌سي واقع در شهر نيويورك پخش شد و حدود 1000 بيننده كه در محدودة 40 مايلي شعاع پخش اين شبكه (از ايستگاه آن واقع در ساختمان امپاير استيت) قرار داشتند، موفق به تماشاي آن شدند. روز بعد، يعني اول ماه مه 1939، چهار دستگاه از تلويزيون‌هاي ساخت آرسي‌اي در فروشگاه‌‌هاي بزرگ نيويورك به فروش رفت. براي فروش اين دستگاه‌ها تبليغات گسترده‌اي در نشريات صورت گرفته بود. شايان ذكر است كه "دومون" (DuMont) نخستين شركتي بود كه در سال 1938 نخستين تلويزيون‌هاي خانگي را عرضه كرد. در همان سال (1939) ان‌بي‌سي دوربين‌هاي خود را به محل اجراي بازي‌هاي حرفه‌اي فوتبال و بيس‌بال در محدودة شهر نيويورك برد و بسياري از "نخستين بار"‌هاي تاريخ تلويزيون را از آنِ خود كرد. نخستين "شبكه" واقعي ان‌بي‌سي در همين دوران آغاز به كار كرد، آن‌هم با پخش گاه به گاه رويدادهاي ويژه‌اي همچون بازديد پادشاه و ملكة انگلستان از نمايشگاه جهاني نيويورك كه از دو ايستگاه مهم و پيشتاز آن زمان؛ يعني ايستگاه‌هاي فيلادلفيا و اسكينكتادي (Schenectady) پخش شد. بلندآوازه‌ترين برنامة "شبكه" تلويزيوني ان‌بي‌سي در سال‌هاي پيش از جنگ جهاني دوم، پخش گردهم‌آيي ملي حزب جمهوريخواه در 1940 بود كه از فيلادلفيا پخش شد و به طور زنده به نيويورك و اسكينكتادي ارسال گشت. با اين همه و با وجود تبليغات گستردة آرسي‌‌اي، فروش دستگاه‌هاي تلويزيون در نيويورك در سال‌هاي 1940ـ1939 به دو دليل نوميدكننده بود: يكي قيمت گزاف اين دستگاه‌ها و ديگري نبود برنامه‌هاي منظم و جالب. بيشتر اين دستگاه‌ها به بارها و هتل‌ها و ديگر اماكن عمومي فروخته شد و مردم براي تماشاي رويدادهاي ويژه يا ورزشي به اين مكان‌ها مي‌آمدند.
ايستگاه ان‌بي‌سي در شهر نيويورك مجوز پخش آگهي‌هاي بازرگاني را داشت و پخش اين آگهي‌ها از اول ژوئيه 1941 آغاز شد. نخستين آگهي آن روز مربوط به ساعت بولووآ بود كه درست قبل از پخش يكي از مجموعه‌ها روي آنتن رفت. پخش برنامه‌هاي تلويزيوني ادامه داشت تا اينكه امريكا نيز قدم به جنگ جهاني دوم گذاشت. در نخستين سال‌هاي جنگ، پخش برنامه‌هاي تلويزيوني رو به كاهش گذاشت، ولي در سال‌هاي پاياني جنگ كه ان‌بي‌سي آمادة توسعة فعاليتش مي‌شد، پخش برنامه‌ها فزوني يافت.
پس از جنگ، توسعة تلويزيون سرعت يافت و شبكة تلويزيوني ان‌بي‌سي نيز رو به توسعه گذاشت. سال‌هاي آغازين دهة 1950 موفقيت فراواني براي ان‌بي‌سي به ارمغان آورد؛ هم به دليل افزايش فروش دستگاه‌هاي تلويزيون و هم به دليل برنامه‌ها و مجموعه‌هاي تازة اين شبكه. به‌علاوه، اين شبكه دو برنامة امروز (Today) و برنامة امشب (The Tonight Show) را روانة آنتن ساخت كه حتي امروزه نيز شمار بينندگانش بيشتر از شبكه‌هاي رقيب است.
ان‌بي‌سي حق پخش برنامه‌ها به صورت رنگي را در دسامبر 1953 به دست آورد و از سال 1954 برخي از برنامه‌هاي خود را به صورت رنگي پخش كرد. در 1956 در گردهم‌آيي ملي در شيكاگو، ان‌بي‌سي اعلام كرد كه ايستگاه تلويزيوني شيكاگو نخستين ايستگاه تلويزيوني رنگي در سراسر كشور است (پخش حداقل شش ساعت برنامة رنگي در روز). در سال‌هاي 1962 و 1963 ان‌بي‌سي بيشتر برنامه‌هاي ساعات پربيننده خود را به صورت رنگي پخش مي‌كرد و در همين زمان تبليغات براي فروش تلويزيون‌هاي رنگي آرسي‌اي رو به فزوني گذاشت. شبكه‌هاي رقيب، همچون سي‌بي‌اس و اي‌بي‌سي كه دستگاه‌هاي تلويزيون براي فروش نداشتند، اندكي از قافله عقب ماندند و پخش رنگي برنامه‌هاي آنها به سال‌هاي 1965 و 1966 برمي‌گردد. در دهة 1970 تا اواسط دهة 1980 ان‌بي‌سي موقعيت خود را تا اندازة زيادي از دست داد و علت آن هم پخش مجموعه‌هاي داستاني بود كه در جلب مخاطب توفيق نيافتند و پخش آنها قطع شد. بدترين سال براي ان‌بي‌سي 1983 بود كه اين شبكه به پخش نُه مجموعة جديد اقدام كرد و همة آنها با شكست روبه‌رو شدند. با اين همه، برنامة امشب با اجراي جاني كارسون همچنان در صدر بهترين برنامه‌هاي تلويزيوني كشور قرار داشت و در دهة 1970 تنها برنامة پولساز اين شبكه بود. به‌علاوه، در همين دوره ان‌بي‌سي چندين ايستگاه تلويزيوني همكار را از دست داد و اين ايستگاه‌ها به اي‌بي‌سي پيوستند كه شبكة موفق دهة 1970 تا اواسط دهة 1980 بود.
با اين حال، در دهة 1980 و 1990 ان‌بي‌سي با تلاش‌هاي برندون تارتيكوف (Brandon Tartikoff) مدير برنامه‌ريزي اين شبكه، و با توليد مجموعه‌هاي كمدي از جمله مجموعة پرطرفدار دوستان (Friends) كه حتي امروزه نيز از برنامه‌هاي محبوب در سراسر جهان است، دوباره در صدر شبكه‌هاي تلويزيوني قرار گرفت. (اين مجموعه از سال 2004 به بعد ديگر به ان‌بي‌سي تعلق ندارد و از شبكة ديگري پخش مي‌شود.)
برآورد سال 2003 نشان مي‌دهد كه ان‌بي‌سي در 97 درصد از خانه‌هاي امريكا بيننده دارد و شمار بينندگانش به 103624370 نفر در سراسر كشور مي‌رسد. ان‌بي‌سي در امريكا و كشورهاي تحت سلطه خود 207 ايستگاه وابسته دارد و در امريكاي لاتين و كانادا و جزاير قناري نيز از طريق ماهواره و تلويزيون كابلي قابل دريافت است. با از دست دادن مجموعة دوستان در سال 2004 و پخش مجموعه‌هاي پرطرفدار از شبكه‌هاي ديگر، ان‌بي‌سي اكنون مقام چهارم را در ميان شبكه‌هاي تلويزيوني دارد و پس از سي‌بي‌اس و اي‌بي‌سي و فاكس قرار مي‌گيرد.
در سال 2004 و 2005 ان‌بي‌سي به اميد جلب مخاطب، برنامه‌هاي خود را به صورت پرده عريض (widescreen) پخش كرد. هر چند اين كار اندكي به شمار مخاطبان اين شبكه افزود، ولي اين افزايش مخاطب چندان نبود كه رتبة ان‌بي‌سي را ارتقا دهد. دليل اصلي شايد اين باشد كه تلويزيون پرده عريض هنوز ميان مردم جا نيفتاده است. در مجموع، سال‌هاي 2005 و 2006 بدترين دوران براي ان‌بي‌سي در سه دهة گذشته بوده است. در مارس 2007 گفته شد كه ان‌بي‌سي قرار است بنا به تقاضاي مشتريان مجموعه‌هاي موفقي همچون قهرمانان (Heroes) و اداره (The Office) را براي پخش از تلفن همراه ارسال كند. اگر اين اتفاق بيفتد، نخستين مورد از پخش برنامه‌هاي تلويزيوني روي گوشي تلفن‌هاي همراه در امريكا خواهد بود. البته در حال حاضر اين آخرين تلاش شركت‌هاي رسانه‌ها و وسايل بي‌سيم است كه مي‌خواهند مشتريان را به تماشاي برنامه‌هاي ويدئويي روي گوشي تلفن همراه ترغيب كنند.
ان‌بي‌سي در سال‌هاي فعاليت خود، چندين بار آرم خود را تغيير داده است. آرم اين شبكه در ابتدا شبيه شركت همكارش آرسي‌اي بود، ولي بعداً آرم طاووس را برگزيد.
ان‌بي‌سي در حال حاضر بر اساس الگوي مرسوم، 87 ساعته كار مي‌كند و براي ايستگاه‌هاي وابسته در ساعات پربيننده، 22ساعت برنامه فراهم مي‌آورد: 20 تا 23 روزهاي دوشنبه تا شنبه و 19 تا 23 روز يكشنبه؛ همچنين برنامة امروز 7 تا 10 صبح در روزهاي هفته و دو ساعت روزهاي شنبه و يك ساعت روزهاي يكشنبه پخش مي‌شود. برنامة اخبار شبانة ان‌بي‌سي، برنامة گفتگوي سياسي يكشنبه شب، و برنامة اخبار صبحگاهي صبح امروز (Early Today) از جمله معروف‌ترين برنامه‌هاي خبري اين شبكه است.
برنامه‌هاي خبري اين شبكه عبارتند از:
Dateline NBC (از 1992 تا كنون)
Early Today (از 1999 تاكنون)
Meet the Press (از 1947 تاكنون)
NBC Nightly News (از 1970 تاكنون)
Today (از 1952 تاكنون)
امروزه دو برنامة خبري ان‌بي‌سي يعني اخبار صبحگاهي (Today) و اخبار شبانگاهي (NBC Nightly News) پربيننده‌ترين برنامه‌هاي خبري در امريكا هستند و در صدر برنامه‌هاي اين شبكه قرار دارند. ان‌بي‌سي با بنگاه خبرگزاري بريتانيا، بي‌بي‌سي، قرارداد همكاري در زمينة تهيه اخبار دارد.
برنامة خبري صبح امروز در اوايل صبح از ساعت 4:30 تا 5 پخش مي‌شود. البته شبكه‌هايي كه برنامه خبري خود را بعد از ساعت 5:30 آغاز مي‌كنند، برنامة صبح امروز را ديرتر پخش مي‌كنند و اگر اصلاً در آن ساعت برنامة خبري نداشته باشند، آن را قبل از برنامة خبري امروز (Today) پخش مي‌نمايند. اين برنامه در ابتدا منحصر به اخبار تجاري بود، ولي از سال 2004 تغيير رويه داده است و اخبار عمومي را پخش مي‌كند. صبح امروز ابتدا با همين نام در سال‌هاي 1982 تا 1983 پخش مي‌شد و از سال 1983 تا 1999 به اخبار ان‌بي‌سي در طلوع آفتابNBC News at Sunrise)) تغيير يافت و از 1999 دوباره به همان نام اوليه (Early Today) بازگشت.
اخبار شبانه مهم‌ترين برنامه خبري ان‌بي‌سي است كه از استوديو C3 در ساختمان جنرال الكتريك در مركز راكفلر نيويورك‌سيتي پخش مي‌شود. نام اين برنامه (Nightly News) از 1970 تاكنون بدون تغيير مانده است.
شبكة فرانس 24
شبكه فرانس 24 (كه در هر سه نسخه فرانسوي و انگليسي و عربي فغانس ون كتغ تلفظ مي‌شود) شبكه تلويزيوني بين‌المللي در زمينة اخبار و مسائل روز است كه در 6 دسامبر 2006 راه اندازي شده است. به اين ترتيب، اين شبكه در مقايسه با شبكه‌هايي همچون BBC و CNN بسيار جوان است. اين شبكه كه متعلق به دولت فرانسه است و مركز آن در پاريس قرار دارد، بيانگر نگرش فرانسوي به اخبار جهاني است. فرانس 24 در حال حاضر به سه زبان فرانسوي، انگليسي، و عربي برنامه پخش مي‌كند.

جدول 4 . ويژگي‌هاي‌ شبكة فرانس 24
نوع شبكه شبكة تلويزيوني
كشور فرانسه
دسترسي داخل و خارج كشور از طريق پخش ماهواره‌اي، كابلي و اينترنتي
زبان فرانسه، انگليسي، عربي
مديريت Groupe TF1 و France Télévisions
مدير شبكه Alain de Pouzilhac
تاريخ راه‌اندازي 6 دسامبر 2006
وب‌گاه www.france24.com


مديريت اين شبكه بر عهدة Groupe TF1 و France Télévisions است و در تهيه برخي از برنامه‌هاي آن آژانس فرانس پرس، آرته، و يورو نيوز همكاري دارند. بودجه سالانة اين شبكه تقريباً 80 ميليون يورو و مركز اصلي آن در Issy-les-Moulineaux (اسي ـ له ـ موله‌نو) در نزديكي پاريس است.
نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه در 8 ژانويه 2008 اعلام كرد كه مايل است برنامه‌هاي اين شبكه فقط به زبان فرانسوي پخش شود و زبان‌هاي انگليسي و عربي حذف شوند. برنامه‌هاي فرانس 24 تلفيقي است از اخبار، مجله‌هاي خبري، و گزارش‌هاي ويژه. اين شبكه 260 خبرنگار دارد و از خبرنگاران Groupe TF1 و France Télévisions و آژانس فرانس پرس نيز استفاده مي‌كند.

جدول 5 . برنامه‌هاي كنوني فرانس 24
فراسوي تجارت Beyond Business
دنياي تجارت Business
نوع‌دوستي Caring
فرهنگ Culture
محيط زيست Environment
رو در رو Face-Off
مد و لباس Fashion
تندرستي Health
سيري در مطبوعات In The Papers
سيري در هفته‌نامه‌ها In The Weeklies
درس‌هايي براي فردا Lessons For the Future
شيوه زندگي Lifestyle
گزارش بازار Markets
ديدگاه Opinions
گزارش Report
با خبرنگاران Reporters
ورزش Sport
گفتگوي تجاري The Business Interview
مناظرة فرانس 24 The France 24 Debate
گفتگوي فرانس 24 The France 24 Interview
اخبار The News
اين هفته در افريقا The Week In Africa
اين هفته در آسيا The Week In Asia
اين هفته در اروپا The Week In Europe
اين هفته در فرانسه The Week In France
اين هفته در مغرب The Week In Maghreb
اين هفته در امريكا The Week In the Americas
اين هفته در خاورميانه The Week In the Middle East
خبرِ روز Top Story
آب و هوا Weather
اخبار دنياي وب Web News
نسل‌هاي جهان امروز World Generation

ايده اصلي راه‌اندازي اين شبكه را متعلق به رئيس جمهور پيشين اين كشور، ژاك شيراك مي‌دانند كه باور داشت بايد موقعيت زبان فرانسه را، بويژه در برابر سلطه زبان انگليسي بر دنياي رسانه‌ها، تقويت كرد. تلاش فرانس 24 بر اين است كه در خصوص اخبار جهاني، ديدگاهي را عرضه كند كه با نگرش بي‌بي‌سي‌ورلد نيوز و سي‌ان‌ان اينترنشنال تفاوت داشته باشد. به اين منظور، تأكيد اصلي اين شبكه بر برنامه‌هاي گفتگومحور و نقش تفاوت‌هاي فرهنگي است.
در اين زمينه، شبكه‌هاي الجزيره انگليسي، روسية امروز (Russia Today) و Press TV از رقباي فرانس 24 به شمار مي‌روند. بخش عربي اين شبكه نيز در هماوردي با بخش عربي شبكه‌هاي الجزيره و روسية امروز قرار دارد. دولت فرانسه حدود 100 ميليون يورو براي راه‌اندازي اين شبكه هزينه كرده است.
فرانس 24 از طريق ماهواره در بيشتر نواحي اروپا، افريقا، و خاورميانه قابل دريافت است و در نيويورك و واشنگتن دي‌سي از طريق تلويزيون كابلي و زميني دريافت مي‌شود. هر سه كانال فرانسه و انگليسي و عربي اين شبكه از طريق پايگاه اينترتي France24.com قابل دريافت هستند. برنامه‌هاي اين شبكه را با تلفن همراه نيز مي‌توان دريافت كرد.
شبكة اول و دوم سيما:
تلويزيون ملي ايران فعاليت خود را در سال 1345 با كمتر از صد كارمند آغاز كرد. سازمان تلويزيون ملي ايران از سال 1348 كار مطالعة سازمان و روش‌هاي خود را طي قراردادي به سازمان مديريت صنعتي واگذار كرد و اين سازمان پس از دو سال مطالعه و بررسي، طرح سازماني و روش‌هاي اجرايي مناسب با تلويزيون ملي ايران را ارائه داد. در سال 1350 پيوستن راديو به سازمان تلويزيون ملي ايران موجب شد كه طرح سازماني مذكور مورد بازنگري قرار گيرد. در پايان سال 1350 طرح نهايي سازمان راديو تلويزيون ملي ايران به تصويب رسيد.
فهرست اولية سازمان تلويزيون ملي ايران شامل 73 نفر است كه در آن اسامي افرادي همچون رضا قطبي، فرخ غفاري، محمود جعفريان، كامبيز محمودي، سيروس هدايت، اسدا... پيمان، فريدون مكانيك، محمدرضا ميلاني‌نيا، ايرج گرگين، علينقي اسدي نيك، سيروس رامتين، عباس اربابي، حبيب‌ا.. روشن‌زاده، و اسماعيل ميرفخرايي به چشم مي‌خورد. (سازگار، 33)
در شروع به كار تلويزيون، يعني ابتداي سال 1346، مجموع پوشش جمعيتي آن حدود 2 ميليون و پانصد هزار نفر بود (ده سال تلويزيون: 6). در سال 1351 حدود 48 درصد از جمعيت كشور زير پوشش برنامه‌هاي اول و 20 درصد زير پوشش برنامه‌هاي دوم تلويزيون قرار داشتند. اين ارقام در سال 1352 به ترتيب 5/52 و 1/25 درصد بود. در سال 1357 (در آستانة انقلاب) اين ارقام به ترتيب به 2/74 و 7/45 رسيد. در سال‌هاي بعد، اين رشد ادامه يافت و براي نمونه در سال 1373 شبكة اول سيما 91 درصد، شبكه دوم 82 درصد و شبكه سوم 30 درصد جمعيت كشور را زير پوشش برنامه‌هاي خود داشت (سلام: 2). درصد جمعيت زير پوشش در تهران مجموعاً 100 درصد بوده است (يعني 100 درصد جمعيت شهري و 100 درصد جمعيت روستايي). به طور كلي پوشش جمعيت در شهرهاي كشور 93 درصد و در روستاها 45 درصد برآورد شده است. (آمارنامة پوشش راديو و تلويزيون، 1364: 4)
در آغاز سال 1346، يعني آغاز به كار رسمي تلويزيون ملي ايران، برنامه‌هاي تلويزيون از طريق دو فرستنده در تهران پخش مي‌شد. مجموع قدرت اين دو فرستندة تلويزيوني 12 كيلو وات بود. در سال 1352 پانزده مركز اصلي توليد و پخش و بيش از 80 ايستگاه تقويتي با مجموع قدرت 130 كيلو وات به توليد و پخش برنامه‌هاي تلويزيوني مشغول بودند.
مشخصات فرستنده‌هاي تلويزيوني ايران در سال 1352 از اين قرار بوده است:
برنامة اول تلويزيون: پخش از كانال 7، ارتفاع دكل 120 متر، قدرت فرستندة اصلي 1000 × 2 وات، فركانس موج حامل صدا 75/194 و تصوير 25/189، پوشش 3689000 نفر
برنامة دوم تلويزيون: پخش از كانال 9، ارتفاع دكل 120 متر، قدرت فرستندة اصلي 1000 × 2 وات، فركانس موج حامل صدا 75/208 و تصوير 25/203، پوشش 3376000 نفر (گزارش سالانة سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، 1352، بدون شماره صفحه).
در پايان سال 1346 اطلاعات مربوط به ايستگاه‌ها و فرستنده‌هاي تلويزيوني به اين صورت بوده است: تعداد ايستگاه 28، تعداد فرستندة برنامة اول 28، برنامة دوم 6، جمع فرستنده‌هاي تهران 34 (گزارش سالانة سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، 1352، بدون شماره صفحه).
تا پايان سال 1356 تعداد برنامة اول 325، برنامة دوم 21، جمع برنامه 350. تعداد ايستگاه 325 و قدرت 5/104 كيلو وات. تا پايان سال 1364 تعداد برنامة اول 456، برنامه دوم 86، جمع برنامه 542. تعداد ايستگاه 468 و قدرت 93/276 كيلو وات بوده است.
براي توليد برنامه‌هاي تلويزيوني تا پايان سال 1355 يك استوديوي رنگي و سه استوديوي سياه و سفيد مورد بهره‌برداري بود. در سه استوديوي سياه و سفيد از طريق واحد سيارِ مخصوص برنامه‌هاي رنگي، اين نوع برنامه‌ها نيز تهيه مي‌شد. در آن زمان پيش‌بيني مي‌شد كه تا سال بعد سه استوديوي سياه و سفيد به ابزار ضبط رنگي مجهز شوند و نيز تا دي ماه 1356 فعاليت‌هاي ساختماني سه استوديوي جديد و تجهيز آنها به وسايل ضبط رنگي به پايان برسد و تا اواخر سال 1356 تلويزيون به هفت استوديوي رنگي مجهز شود. همة اين استوديوها از وسايل مشترك مانند ضبط مغناطيسي، تله سينما، و دستگاه‌هاي نمايش عكس و اسلايد استفاده مي‌كردند. در واحد توليد تلويزيون چهار استوديوي دوبله و دو استوديوي درهم‌آميزي صدا (ميكس) آماده بهره‌برداري بود. علاوه بر اينها، در مجموع از شش واحد سيار نيز در ضبط برنامه‌ها استفاده مي‌شد. (كارنامه راديو و تلويزيون ملي ايران تا پايان 1355: 107)
برنامه‌هاي تلويزيون تا سال 1354 به صورت سياه و سفيد پخش مي‌شد. از جشن مهرگان همين سال برنامه‌هاي تلويزيون آموزشي به صورت رنگي پخش گرديد و از 16 مهر 1355 شبكة دوم نيز به پخش برنامه‌هاي رنگي پرداخت. در اين سال تلويزيون داراي يك استوديوي رنگي و سه واحد سيار رنگي بود. تا پايان سال 1356 تمام توليدات تلويزيون به صورت رنگي (سيستم سكام ايران) تهيه و پخش مي‌شد.
ساعات پخش برنامه‌هاي تلويزيون در آغاز هفته‌اي 21 ساعت و سالانه حدود 1100 ساعت بود كه از يك مركز فرستنده پخش مي‌شد. در سال 1352 از پانزده مركز فرستندة مستقل تلويزيون سالانه حدود 45000 ساعت برنامه پخش مي‌شد كه بيش از هشتاد فرستنده آن را براي پخش در شهرهاي كشور تقويت مي‌كردند.
شبكة تلويزيوني كشور در سال 1352 با خطوط مايكروويو به شهرهاي آبادان، اصفهان، تبريز، رشت، رضائيه (اروميه)، شيراز، كرمانشاه، مشهد، سنندج، كرمان، بندرعباس، و مهاباد پيوسته بود و اين شهرها و فرستنده‌هاي تقويتي اطراف آنها برنامه‌هايي را كه از شبكه اول تهران پخش مي‌شد، دريافت مي‌كردند (اين مناطق فقط از برنامه‌هاي شبكة اول استفاده مي‌كردند) (گزارش سالانه 1352، بدون شماره صفحه). در سال 1355 دو شبكه اول و دوم به پخش برنامه پرداختند. از شبكه اول هر روز 12 ساعت برنامه از ساعت 12 ظهر تا 24 پخش مي‌شد. به عبارت ديگر، از شبكة اول هر هفته 148 ساعت و هر ماه 592 ساعت برنامه پخش مي‌شد.
برنامه‌هاي شبكة دوم از سال 1355 در شهرهاي تهران، اصفهان، آبادان، شيراز، مشهد، و رشت قابل دريافت بود. از شبكه دوم روزانه 3 ساعت برنامه از ساعت 19 تا 22 پخش مي‌گرديد. شبكه دوم هر هفته 21 ساعت و هر ماه 84 ساعت برنامه پخش مي‌كرد.
پخش خبر: شبكة اول در ساعات 12 ، 14 ، 17، 30/18، اخبار ورزشي، و در ساعت 20 اخبار و تقويم تاريخ پخش مي‌كرد. شبكة دوم نيز در ساعات 40/20، و پس از آخرين برنامة شب (قبل از ساعت 24) اخبار پخش مي‌كرد.
در آستانة انقلاب اسلامي برنامه‌هاي شبكة اول در روزهاي هفته از ساعت 17 و روزهاي جمعه از ساعت 30/12 آغاز مي‌شد و تا ساعت 24 ادامه مي‌يافت. در اين مدت، ساعت پخش اخبار به اين صورت بود: ساعت 19 "اخبار ورزشي" و ساعت 30/20 "اخبار سراسري". برنامة اخبار ساعت 40/20 شبكه دوم نيز به ساعت 30/20 تغيير يافته بود (جدول برنامه‌هاي قبل از انقلاب از مجلة تماشا و برنامه‌هاي بعد از انقلاب از مجلة سروش استخراج شده است).
در سال‌هاي اخير، برنامه خبري ساعت 21 شبكه اول و برنامه خبري ساعت 30/22 شبكه دوم مفصل‌ترين برنامة خبري اين دو شبكه را تشكيل مي‌دهد. در حال حاضر بخش‌هاي خبري شبكه اول سيما عبارتند از: سراسري ساعت 14، سراسري ساعت 19، ساعت 20، ساعت 21، اخبار استان و شهرستان، اخبار ورزشي، و سيماي بامدادي. بخش‌هاي خبري شبكه دوم عبارتند از: سراسري 30/20، سراسري 30/22، اخبار علمي و فرهنگي و هنري، اخبار ناشنوايان، و اخبار ورزشي. در هر دو شبكه ميزان پخش اخبار داخلي بيش از اخبار خارجي است.
مهم‌ترين منابع كسب خبر عبارتند از: واحد مركزي خبر، خبرنگاران تهران (اخبار داخلي)، خبرنگاران شهرستان‌ها، خبرنگاران خارج از كشور، خبرنگاران اعزامي به خارج، مونيتورينگ، اينترنت، مترجمان، ضبط تلفني، توليدات پخش، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، توليد شبكة خبر، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاري فارس، خبرگزاري مهر، خبرگزاري ايلنا، و منابع خارجي شامل: الف) دفاتر نمايندگي صدا و سيما در خارج از كشور، ب) خبرگزاري‌هاي خارجي، ج) مطبوعات خارجي، د) راديوها و منابع مستقل خارجي. (نصراللهي: 27)
به طور كلي برنامه‌هاي خبري سيماي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
1. شبكة اول سيما: برنامه‌هاي خبري اين شبكه در چند بخش ارائه مي‌شود. بخش خبري بامداد (از ساعت 6 تا 9 صبح به تناوب خبر پخش مي‌كند)؛ بخش خبري نيمروزي (شامل يك برنامة خبري نيم ساعته در ساعت 14)؛ بخش خبري جوانه‌ها (در ساعت 17:30 به مدت 10 دقيقه براي مخاطبان 7 تا 17 سال)؛ و بخش خبري شامگاهي (شامل دو بخش خبري در ساعات 19 و 21 با سردبير جداگانه).
در بخش خبري 45 دقيقه‌اي ساعت 19 اين شبكه، مهم‌ترين اخبار سياسي، اجتماعي و فرهنگي داخلي و خارجي با تأكيد بر خبرهاي اقتصادي، و در بخش خبري ساعت 21 نيز كه بخش رسمي خبرهاي تلويزيوني محسوب مي‌شود، به‌مدت 30 دقيقه از موضوعات مختلف داخلي و خارجي خبر پخش مي‌شود. مدت زمان پخش اين بخش خبري گاهي به يك ساعت هم مي‌رسد.
در بخش خبري "آن سوي خبرها" كه از چند سال پيش در روزهاي غير تعطيل در پايان بخش خبري ساعت 19 اين شبكه پخش مي‌شود، برخي از مهم‌ترين خبرهاي روز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2. شبكه دوم سيما: اين شبكه در ساعات 19:30 و 22:30 دو بخش خبري دارد. بخش خبري ساعت 19:30 به مدت 15 دقيقه خبرهاي علمي، فرهنگي و هنري را پخش مي‌كند كه مخاطبان اين بخش خبري، اغلب افراد تحصيلكرده از جمله پزشكان و محققان هستند.
بخش خبري ساعت 22:30 كه از چند سال پيش ساختار و هويت جديدي پيدا كرده است، معمولاً حداكثر 85 دقيقه طول مي‌كشد. در اين بخش خبري پس از پخش مهم‌ترين خبرهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داخلي و خارجي، به مدت 3 دقيقه خبرهاي ورزشي پخش مي‌شود و سپس ابعاد يك موضوع مهم روز در قالب "گفتگو يا مصاحبة ويژه" به صورت ارتباط مستقيم تلفني با كارشناسان و مسئولان، گفتگوي حضوري با آنها در استوديو يا تلفيقي از اين دو يا گزارش ويژه بررسي مي‌شود. پخش آخرين خبرها و "تصوير روز" در پايان اين بخش خبري، يكي ديگر از برنامه‌هايي است كه اين بخش خبري را از ديگر بخش‌ها متمايز مي‌كند.
3. شبكه سوم سيما: در اين شبكه سه بخش خبري وجود دارد؛ ساعت 13:30 (ورزش بانوان)؛ 19:45 (مشروح اخبار ورزشي ايران و جهان)؛ و ساعت 22 (مهم‌ترين خبرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي داخل و خارج).
4. شبكة چهار سيما: اين شبكه داراي چهار بخش خبري جداگانه فارسي (اخبار قرآني ساعت 10 صبح، و اخبار ايران و جهان ساعت 20)، اخبار عربي (ساعت 13:30)، و اخبار انگليسي (ساعت 23) است. در بخش خبري ساعت 20 كه حداكثر 30 دقيقه است، مهم‌ترين اخبار و گزارش‌هاي خبري ايران و جهان پخش مي‌شود. مخاطبان اين بخش خبري را بيشتر محققان، دانشگاهيان، روحانيون و به طور كلي افراد تحصيلكرده و فرهيختگان جامعه تشكيل مي‌دهند. در اين بخش خبري، اولويت با خبرها و گزارش‌هاي فرهنگي و هنري است و خبرهاي مربوط به احزاب و به طور كلي خبرهايي كه ممكن است در بخش‌هاي ديگر خبري منتشر نشود، در اين بخش خبري پخش مي‌شود. همچنين اخبار انگليسي اين شبكه، در ساعت 23 و حداكثر به مدت 15 دقيقه براي خارجيان و ديپلمات‌هاي مقيم ايران و علاقه‌مندان به زبان انگليسي پخش مي‌شود.
5. شبكة پنج سيما: اين شبكه در ساعات 18:30 و 24 دو بخش خبري براي استان تهران پخش مي‌كند. بخش خبري ساعت 18:30 به مدت 30 دقيقه به اخبار و گزارش‌هاي خبري استان تهران اختصاص دارد و در بخش خبري ساعت 24 مهم‌ترين خبرهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي ايران و جهان پخش مي‌شود. در برخي استان‌ها كه داراي شبكه‌هاي استاني هستند، در ساعت‌هاي متفاوتي خبر پخش مي‌شود.
6. شبكه خبر: اين شبكه كه در سال 1378 تأسيس شد، از ساعت 6 بامداد تا 30 دقيقه بامداد روز بعد خبر، گزارش‌هاي خبري، تفسير و برنامه‌هاي سياسي پخش مي‌كند. اين شبكه داراي 15 بخش خبري سياسي، 12 بخش خبري ورزشي، 2 بخش خبري علمي و فرهنگي، 2 بخش خبري پزشكي، و 2 بخش خبري مذهبي است. اين شبكه هر روز تقريباً 18 ساعت برنامه دارد. (نصراللهي: 23 تا 26)

برنامه‌هاي گفتگومحور
در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي، برنامه‌هايي همچون "فانوس خيال" پخش مي‌شد كه بر پاية گفتگوي مجري و ميهمان در بارة سينما بود. به دليل شمار اندك شبكه‌‌هاي تلويزيون در آن سال‌ها، شمار برنامه‌هاي گفتگومحور نيز اندك بود. در سال‌هاي آغازين پس از انقلاب، برنامه‌هاي گفتگومحور بيشتر بر گرد موضوعات سياسي مي‌چرخيد، ولي پخش بيشتر برنامه‌هاي گفتگو محور به شكلي كه امروزه رايج است، به چند سال اخير بازمي‌گردد.
برخي از برنامه‌هاي گفتگومحور كنوني سيما عبارتند از:
1. شبكة اول سيما: "سيماي خانواده" از معروف‌ترين برنامه‌هاي گفتگومحور اين شبكه است كه صبح‌ها از ساعت 11:30 پخش مي‌شود.
2. شبكه دوم سيما: "گفتگوي ويژه خبري" معروف‌ترين برنامة گفتگومحور اين شبكه است كه هر شب ساعت 10:30 دقيقه پس از اخبار شبانگاهي پخش مي‌شود. در اين برنامه، ابعاد يك موضوع مهم روز در قالب "گفتگو يا مصاحبة ويژه" به صورت ارتباط مستقيم تلفني با كارشناسان و مسئولان، گفتگوي حضوري با آنها در استوديو يا تلفيقي از اين دو، يا به صورت گزارش ويژه بررسي مي‌شود.
3. شبكه سوم سيما: "برنامة نود" از جمله برنامه‌هاي گفتگومحور شبكة سوم است كه در ميان علاقه‌مندان به ورزش محبوبيت ويژه اي دارد و جزء پربيننده‌ترين برنامه‌هاي گفتگومحور محسوب مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد كه "برنامه نود" بيشتر در حيطة برنامه‌هاي "تركيبي" مي‌گنجد تا برنامه‌هاي صرفاً گفتگومحور.
4. شبكة چهار سيما: "دو قدم مانده به صبح" برنامه‌اي گفتگومحور است كه مخاطبان آن را بيشتر هنرمندان، محققان، دانشگاهيان، و به طور كلي افراد تحصيلكرده و فرهيختگان جامعه تشكيل مي‌دهند. در اين برنامه، گفتگو بر سر مسائل فرهنگي و هنري، از سينما و تئاتر گرفته تا نقاشي و عكاسي و موسيقي و معماري است.
5. شبكة پنج سيما: "صبح تهران" برنامه‌اي تركيبي است كه از بخش‌هاي متنوعي شامل پزشكي ,ورزشي, اجتماعي و ترافيك تشكيل شده است. در برنامه يك مجري محوري وجود دارد و چند كارشناس در موضوعات مختلف ضمن اعلام آخرين اخبار و وقايع مرتبط با حوزه كاري خود بحث‌هاي كارشناسي را ارائه مي‌دهند. هواشناسي, گزارش ترافيك, گزارش ويژه و موسيقي از ديگر بخش‌هاي اين برنامه است.

موارد متفرقه و كلي
اخبار در سه قالب براي استفاده آماده و پخش مي‌شود : 1 . مكتوب، 2 . صوتي، 3 . تصويري
دفاتر نمايندگي‌هاي خارج از كشور در حال حاضر عبارتند از (به ترتيب الفبا): اسلام‌آباد، باكو، بن، بيروت، پاريس، دمشق، دوشنبه، دهلي نو، كابل، لندن، و نيويورك.
به‌علاوه، خبرهاي ارسالي سفارتخانه‌ها نيز پس از ويرايش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مهم‌ترين خبرگزاري‌هاي خارجي كه منبع تأمين خبر به شمار مي‌روند، عبارتند از: خبرگزاري فرانسه، رويتر، يونايتدپرس، و آسوشيتدپرس.
از اخبار دريافتي از واحد مونيتورينگ راديوها و تلويزيون‌هاي خارجي به چند صورت استفاده مي‌شود: 1. براي برنامه‌هاي خبري ويژة راديو و تلويزيون، 2 . براي درج در بولتن محرمانه، 3 . براي برنامه‌هاي عادي اخبار. مونيتورينگ شهرستان‌ها شامل مراكز آذربايجان شرقي، اردبيل، خراسان، خليج فارس، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمانشاه، و مهاباد است.
اخبار ورزشي به دو صورت تهيه خبر از ورزش ايران و ترجمه اخبار خبرگزاري‌هاي جهاني به دست مي‌آيد كه به سه صورت مكتوب، صوتي، و تصويري است.
مسئوليت اصلي تهيه اخبار با معاونت سياسي صدا و سيماست (واحد مركزي خبر) و اين اخبار علاوه بر پخش در شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني، در اختيار مطبوعات و مسئولان مملكتي نيز قرار مي‌گيرد.

در واحد " مبادلة خبر"، گزارش‌هاي مصور خبري از رويدادهاي مهم داخلي تهيه مي‌شود و با هماهنگي حوزة بين‌المللي سازمان، از طريق ماهواره، براي خبرگزاري‌هاي مختلف، شبكه‌هاي آسيايي "آسياويژن"، سي‌ان‌ان، و آژانس خبري فرانسه ارسال مي‌گردد. بيشترين تعداد اخبار ارسالي به موضوعات سياسي، علمي، فرهنگي، و ورزشي اختصاص دارد.
برنامة "گفتگوي ويژه خبري"
"گفتگوي ويژه خبري" معروف‌ترين برنامة گفتگومحور شبكه دو است كه هر شب ساعت 10:30 دقيقه پس از اخبار شبانگاهي پخش مي‌شود. در اين برنامه، ابعاد يك موضوع مهم روز در قالب "گفتگو يا مصاحبة ويژه" به صورت ارتباط مستقيم تلفني با كارشناسان و مسئولان، گفتگوي حضوري با آنها در استوديو يا تلفيقي از اين دو يا گزارش ويژه بررسي مي‌شود.
اين برنامة تقريباً همتاي برنامة "45 دقيقه" است كه هر شب ساعت 21 از شبكه خبر پخش مي‌گردد. اجراي با يك مجري و معمولاً دو ميهمان و پرداختن به مسائل روز ـ بيشتر اجتماعي و سياسي ـ بارزترين همانندي‌هاي اين دو برنامة گفتگومحور است. همانندي ديگر، "مراد عنادي" است كه پيشتر مجري برنامة "گفتگوي ويژه خبري" بود و اكنون مجري برنامة "45 دقيقه" است.
"گفتگوي ويژه خبري" با استفاده از مجريان با سابقه‌ و پخش در ساعت مناسب، توانسته است جايگاه خوبي در ميان علاقه‌مندان برنامه‌هاي گفتگومحور بيابد. طيف گستردة ميهمانان برنامه ـ كه البته بيشتر در حيطة سياست و امور اجتماعي قرار مي گيرند نه همچون در "دو قدم مانده به صبح" در حيطة فرهنگي و هنري ـ از ديگر عواملي است كه به محبوبيت اين برنامه ياري رسانده است. با اين همه، مهم‌ترين نكته را بايد در سرعت عمل اين برنامه جست. به اين معنا كه گفتگوهاي گفتگوي ويژه خبري معمولاً در باره مسائل روز است، يعني دربارة مسائلي كه همان روز رخ داده است. اين همزمانيِ برنامه با رويدادهاي جامعه، از عوامل مؤثر در موفقيت آن است.
تاريخچه شبكة خبر
شبكة خبر نخستين شبكة تلويزيوني در ايران است كه صرفاً به تهيه و پخش خبر مي‌پردازد. اين شبكه فعاليت خود را از آذر ماه 1378 آغاز كرد و در حال حاضر روزانه بيست ساعت و سي دقيقه برنامه پخش مي‌كند. برنامه‌هاي اين شبكه از ساعت 6 صبح آغاز مي‌شود و تا ساعت 30/2 صبح روز بعد ادامه مي‌يابد. برنامه‌هاي اين شبكه از طريق ماهواره‌هاي جهاني (هات برد، آسيا ست 3S، تله استار 2، اينتل‌ست امريكا 5) نيز قابل دريافت است. پوشش ماهواره‌اي اين شبكه از شمال (جزاير سفالبارد در اقيانوس منجمد شمالي) تا جنوب (درياي سرخ عربستان تا مرزهاي يمن و عمان) و از شرق (پاكستان و غرب چين ) تا غرب (كل اروپا و بخشهايي از امريكا) را در بر مي‌گيرد. به طور كلي، شبكة خبر از طريق ماهواره در بيش از 100 كشور جهان قابل دريافت است.
شبكة خبر به سامانة "ويدئو ال" با فناوري D.L.P، با دوازده ورودي مجهز است. اين فناوري نخستين بار در سازمان صدا و سيما به كار گرفته شده است كه همزمان مي‌تواند چندين تصوير را با ابعاد مختلف نمايش دهد. تحريرية مركزي اين شبكه داراي پس‌زمينه‌اي با 9 پلاسما و كرة در حال چرخش است. تصاوير مختلف اين 9 پلاسما را كارگردان در رژي كنترل و سوئيچ مي‌كند.
اين شبكه همچنين به يك باكس ضبط خطوط ارسالي از شهرستان‌ها و نمايندگي‌هاي خارج از كشور مجهز است كه از طريق دستگاه بتاكم با دو قالب (فرمت) SX و SP تصاوير را ضبط مي‌كند. سيستم CG اين شبكه كه براي زيرنويس به كار مي‌رود، قابليت تغيير رنگ نوار، تغيير خطوط زيرنويس، تغيير تعداد لايه‌هاي زيرنويس، تغيير اندازة لايه‌‌ها، و افزايش يا كاهش شمار لايه‌ها را دارد.
تعريف ساعت، تعريف لوگو، و Roll & Crawl اخبار اقتصادي، ورزشي، آب و هوا، سياسي، و انگليسي از ديگر ويژگي‌هاي سيستم CG سه بعدي اين شبكه است كه در بررسي جنبه‌هاي گرافيكي تصوير به آنها خواهيم پرداخت.
مسئوليت دريافت و آماده‌سازي و تنظيم و پخش اخبار و گزارش‌هاي خبري و ديگر برنامه‌هاي اين شبكه بر عهدة "ادارة كل اطلاعات و اخبار" است. شبكة خبر به طور كلي هر روز 600 دقيقه (10 ساعت) خبر پخش مي‌كند و داراي 61 بخش خبري است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: اخبار كوتاه، اخبار مشروح، اخبار نيمه‌مشروح، اخبار كشور، اخبار ورزشي، اخبار اقتصادي، اخبار عربي، اخبار انگليسي، اخبار دانش و سلامت، اخبار علمي فرهنگي، اخبار زنان، اخبار باشگاه خبرنگاران جوان، و گزارش‌هاي ويژة خبري. در طول زمان پخش برنامه‌هاي اين شبكه، اخبار به صورت زيرنويس (Crawl) در بارة موضوعات گوناگون پخش مي‌شود.
مهم‌ترين واحدها و گروه‌هاي اين شبكه و برنامه‌هاي آنها به اين شرح است:
در حوزة تحريرية اقتصادي روزانه سه بخش خبر اقتصادي تهيه و پخش مي شود. از ديگر برنامه‌هاي گروه اقتصادي مي‌توان به برنامه‌هاي رويكرد، اقتصاد روز، تحولات اقتصادي هفته، و اقتصاد اسلامي اشاره كرد.
گروه علمي ـ فرهنگي روزانه در دو بخش صبحگاهي و عصرگاهي اطلاعات و اخبار فرهنگي ـ هنري را تهيه و پخش مي‌كند. گزارش فرهنگي ـ هنري، گزارش علمي، و جاذبه‌هاي گردشگري از ديگر برنامه‌هاي اين گروه است.
گروه ورزش در دو حيطة توليد و خبر فعاليت دارد و روزانه هفت بخش خبر ورزشي تهيه و پخش مي‌كند. دوربين خبرساز، در ورزش، منشور، سكوي برتر، ورزش ما، و گزارش‌هاي ورزشي روز از برنامه‌هاي عمدة اين گروه است.
واحد طرح و برنامه، نظارت بر ساخت برنامه‌هاي مصوب، آماده‌سازي برنامه‌هاي داخلي و خارجي، پخش، تأمين برنامه‌هاي خارجي مورد نياز، جذب طرح‌هاي پيشنهادي، تنظيم كنداكتور هفتگي و ماهانه و سالانه، پخش برنامه‌هاي شبكه بر اساس سياست‌هاي سازمان و شبكه، ايجاد زمينة‌لازم براي ارتقاي كيفي طرح‌ها و فيلمنامه‌ها، تبادل برنامه‌هاي موجود در شبكه با ديگر شبكه‌ها، نظارت بر تدوين استانداردها، و پيشنهاد چگونگي تدوين آنها را بر عهده دارد. از مهم‌ترين برنامه‌هاي توليدي اين واحد مي‌توان به ايران به روايت تصوير، جهان به روايت تصوير، طيف، حوادث قرن بيستم، مستند سياسي، افق‌هاي برتر، و سيري در جهان اشاره كرد.
واحد توليد و پشتيباني، مسئوليت دريافت و ضبط تصاوير، شات ليست و ترجمة خبر، دريافت و ضبط گزارش‌هاي تلفني، تصاوير و گزارش‌هاي شهرستان‌ها و مراكز خارج از كشور، ضبط گفتار متن (نريشن) خبرنگاران و برنامه‌هاي توليد، آماده سازي گزارش‌هاي دريافتي، ورود اطلاعات تصاوير دريافتي به رايانه، آماده‌سازي خبرهاي تصويري و گزارش خبرنگاران، ارائة خدمات به برنامه‌هاي توليدي به منظور تدوين و آماده‌سازي برنامه‌ها، بازبيني و انتخاب و تدوين تصاوير قابل نگهداري، بازبيني و صدور رسيد، بايگاني برنامه‌هاي توليدي، تهيه كپشن‌ها و زيرنويس‌ها و نمايه‌هاي اطلاعاتي، پوشش گزارش‌هاي خبري توليدي و ارتباط زنده، و تأمين تجهيزات تخصصي را بر عهده دارد.
مسئوليت واحد پخش، دريافت برنامه‌هاي توليدي، بازبيني برنامه‌ها از نظر محتوا، نوع موسيقي و كيفيت فني، صدور تأييديه پخش برنامه‌هاي توليدي، اجراي دقيق كنداكتور برنامه‌هاي شبكه، پخش پيام‌هاي بازرگاني، و پخش برنامه‌هاي زنده است.
واحد اطلاعات و برنامه‌ريزي، ارائة آمار و اطلاعات، طراحي سيستم‌ها، برنامه‌ريزي، بررسي ساختار و تشكيلات سازماني، شرح وظايف و الگوي نيروي انساني، تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانة شبكه، تقسيم برآوردها بر پاية مصوبات كميتة برآورد، بررسي و تطبيق و تأييد مجوز پرداخت برنامه‌ها، و صدور مجوز تسويه حساب نهايي را بر عهده دارد.
واحد روابط عمومي، پل ارتباطي شبكه خبر با ديگر بخش‌هاي سازمان و مردم و نهادهاي دولتي و عمومي و خصوصي است. اين واحد از طريق سيستم رايانه‌اي "كلام همراه"، نظرها و پيشنهادهاي دريافتي را در اختيار مديران شبكه و مسئولان قرار مي‌دهد.
واحد فني، مسئوليت تعمير و نگهداري تمامي تجهيزات، ضبط تصاوير دريافتي از طريق اينترنت از دفاتر نمايندگي خارج از كشور و مراكز استاني مجهز به اينترنت، تعمير و نگهداري تجهيزات استوديويي، و تجهيز شبكه به فناوري‌هاي جديد را بر عهده دارد.
مهم‌ترين وظايف واحد انفورماتيك عبارتند از: ارائة خدمات رايانه‌اي، ايجاد و تأمين و نگهداري بستر شبكه‌اي به منظور توسعة رايانه‌اي سيستم خبر، تأمين و نگهداري سخت‌افزار رايانه‌اي شبكه، طراحي و توليد نرم‌افزارهاي جديد متناسب با نياز شبكه، تأمين نرم‌افزارهاي گرافيكي و نگهداري سيستم نرم‌افزاري بايگاني، و تأمين و نگهداري وب‌سايت شبكه.
به‌علاوه، استوديوهاي ويژه شبکة خبر در سازمان حمل و نقل و ترافيك استان تهران، مرکز پليس 110، مرکز اورژانس و سازمان آتش‌نشاني، به صورت شبانه‌‌روزي با برقراري ارتباط مستقيم، تازه‌ترين اخبار را به اطلاع بينندگان مي‌رسانند. هم‌چنين اخبار زيرنويس شبکه در سريع‌ترين زمان جديدترين اخبار عمومي، سياسي، اقتصادي، هواشناسي، مذهبي، و ورزشي را به صورت زيرنويس در اختيار بينندگان قرار مي‌گيرد. شبکه خبر در حال حاضر با 61 بخش خبري شامل اخبار مشروح، اخبار نيمه مشروح، کوتاه، تصويري، ورزشي، بازار و تجارت، حوزه و دانشگاه، فرهنگي و هنري و پزشکي اطلاع رساني مي‌کند. براساس آخرين آمار مرکز تحقيقات صدا و سيما، اين شبکه توانسته است بيش از 84 درصد مخاطب داخل کشور و 37 درصد مخاطب در خارج از کشور جذب کند. بنا به گزارش روابط عمومي شبکه خبر، تصوير اين شبکه در حال حاضر در بيش از 80 درصد مناطق کشور و بيش از 140 کشور دنيا دريافت مي شود.
از آنجا كه عملكرد اصلي شبكة خبر در زمينة اطلاع‌رساني است، چندين برنامه‌ گفتگومحور دارد كه از جملة‌ آنها مي‌توان به "گفتگوي پزشكي" و "برنامة 45 دقيقه" اشاره كرد.
برنامة 45 دقيقه
گفتگوي زنده 45 دقيقه از جمله برنامه‌‌هاي گفتگومحور شبكه خبر است كه با دعوت از كارشناسان و تحليلگران سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و نظامي، و نيز ارتباط با مراكز داخل و خارج از كشور و تهيه گزارش‌هاي تلويزيوني به بررسي و تحليل موضوعات روز جامعه مي‌پردازد. اين برنامه هر شب ساعت 30 :20 دقيقه به طور زنده از شبكه خبر پخش مي‌شود و تكرار آن ـ به صورت ضبط‌شده ـ روز بعد ساعت 12:15 دقيقه (جز روزهاي جمعه) است.
معروف‌ترين مجري كنوني اين برنامه "مراد عنادي" است كه پيش از اين جزء مجريان گفتگوي ويژه خبري شبكة دو سيما بود. عنادي در حال حاضر علاوه بر اجراي برنامه زندة برنامة 45 دقيقه، سردبيري آن را نيز بر عهده دارد.
شايان ذكر است كه در قسمت‌هايي از برنامه كه در دفاتر خارج از كشور، بويژه دفتر لندن تهيه مي‌شود، دكور و رنگ‌ها و چيدمان متفاوتي به كار مي‌رود؛ ولي از آنجا كه اين قسمت‌ها را نمي‌توان توليد داخل كشور به حساب آورد، در اينجا به طور كامل به آنها پرداخته نشده و فقط در مواردي همچون ويژگي‌هاي مجري به آنها اشاره رفته و در مواردي از تصاوير آن برنامه‌ها استفاده شده است.


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.