جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
بررسي نگرش مردم در خصوص فرزندآوري فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
بررسي ميزان اميد به آينده مردم فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(5) انتخابات سياسي
بررسي ديدگاه مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن انقلاب سياسي
نظرسنجي از کارکنان درباره ميزان محبوبيت مديران ارشد سازمان درون سازماني سياسي
بررسي ديدگاه مردم درباره فرهنگ مقاومت،انقلابي‌گري، ايثار و شهادت سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره بيمه کوثر سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره بازگشايي مدارس سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره عملکرد دولت سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي