نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن

بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/06/13
تاريخ پايان : 1398/06/13
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي