نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره احساس محروميت نسبي در جامعه

نظرسنجي از مردم درباره احساس محروميت نسبي در جامعه 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/07/09
تاريخ پايان : 1398/07/09
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي