نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1398

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1398 

تعداد آرا : 5036
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/24
تاريخ پايان : 1398/09/24
موضوعات: تلويزيوني