نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي استاني صداوسيما

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي استاني صداوسيما 

تعداد آرا : 15458
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/27
تاريخ پايان : 1398/09/27
موضوعات: تلويزيوني