نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي نوجوانان کشور

بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي نوجوانان کشور 

تعداد آرا : 4801
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه مصرف رسانه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/09/28
تاريخ پايان : 1398/09/28
موضوعات: ارتباطات و رسانه