برگزاری دوره های آموزشی مهارت های نظارت و ارزیابی در مرکز گلستان در حوزه معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت

1398/11/10

برگزاری دوره آموزشی نظارت و ارزیابی جهت آموزش کارکنان معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت
مدیر پژوهشکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.