نظارت و بررسی پژوهش های منجر به تولید مطابق با نظام نامه پژوهشی توسط حوزه پژوهش مرکز گلستان

1398/11/13

با توجه به اهمیت نظام نامه پژوهشی مدیر پژوهش این مرکز نظارت مضاعفی بر طرح های پژوهشی منجر به تولید داشته است
مدیر پژوهشکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.