تلاش حوزه پژوهش مرکز گلستان جهت کاهش شکاف میان پژوهش و تولید جهت ارتقاء کیفیت تولیدات مرکز گلستان

1398/11/17

به منظور اهمیت نظام نامه پژوهشی و ارتقاء سطح کیفیت تولیدات مرکز گلستان حوزه پژوهش مرکز گلستان تلاش روزافزونی در این زمینه طی جلسات متوای داشته است
مدیر پژوهشکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.