نام و شهرت : داوود آزادفر -
تحصيلات :  دكتری
کتب :
تحقيقات : ) پلی مورفیسم ژنتیكی آنزیم پراكسیداز در جنس صنوبر، (2) ارتباط ویژگی های رویشی پسته وحشی با تولید سقز، (3) ارتباط درصد زنده مانی ویژگی های رویشی نهال های حاصل از تكثیر رویشی با قطر قلمه، (4) مقایسه منابع بذری ذخیرگاه های پسته وحشی، (5) تاثیر سطح روزنه تاجی بر نرخ فتوسنتز خالص و ویژگی های رویشی نهال های راش، و (7) آزمایش مبدا جغرافیایی بذر بلوط بلندمازو در جنگل های شمال كشور. همچنین ایشان 2 پایان نامه كارشناسی ارشد را با موفقیت راهنمایی نموده اند و نیز 2 مقاله علمی – پژوهشی داخلی و 2 مقاله علمی – ترویجی داخلی منتشر كرده اند.
زمينه فعاليت : استادیار
سوابق کاري : : تدریس دروس اصلاح نژاد درختان جنگلی، اكوفیزیولوژی درختان جنگلی، جنگلكاری و نهالستان های جنگلی، پارك ها و ذخیره گاه های جنگلی، اكولوژی، جنگل كاری در مناطق خشك، و ژنتیك جنگل، در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

azadfar.d@gmail.com
دانشگاه علوم كشاورزی گرگان
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.