جستجو :     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰، سال جدید را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند.
 
اقتصاد مقاومتی در گذر زمان

درآمد

اقتصاد مقاومتی عبارتی است که گرچه اولین بار در شهریور ماه سال 1389 و در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد اما طی سال های اخیر بطور فزاینده و به اشکال مختلف مورد تاکید ایشان و سایر مقامات ارشد کشور قرار گرفته است. انتخاب شعارهای سال با مضامین اقتصادی در چند سال گذشته را نیز می توان گواه دیگری بر اهمیت آن بر شمرد؛ شعارهایی مانند سال جهاد اقتصادی (1390)، سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی (1391)، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392)، و سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393) که همگی نشان از ضرورت توجه به رفتارهای اقتصادی در کشور دارد.

آن گونه که در متون مختلف آمده، یکی از راه های اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم تولید و صادرات این بخش می باشد. البته دانشگاه ها علاوه بر ایفای نقش تخصصی خود که همانا حرکت و تلاش در جهت اقتصاد دانش بنیان می باشد، وظایف اجتماعی نیز به عهده دارند. به عقیده بسیاری، بهترین مکان برای پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی و تئوریزه کردن ایده ها، دانشگاه ها هستند زیرا سازمان ها و نهادهای اجرایی توان و فرصت پرورش و کاربردی کردن ایده ها را ندارند. از طرفی دانشگاهیان (اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان) نه تنها هر یک به عنوان فردی از افراد جامعه، بلکه به عنوان گروهی تاثیر گذار بر فرهنگ و رفتار مردم، از وظایفی متمایز برخوردارند. حتی به عقیده برخی از صاحبنظران، قابل اعتناترین جنبه های نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، نفوذ فرهنگی این نهاد در میان جامعه است. اعتماد جامعه به دانشگاه ها سبب می شود تا علاوه بر اینکه دانشگاه ها به کاربردی کردن ایده ها می پردازند، از ظرفیت خود برای همراه کردن مردم با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز استفاده نمایند.

با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه ها در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، هدف از مقاله حاضر ترسیم وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد گروهی از پرسنل دانشگاهی در خصوص اقتصاد مقاومتی و مقایسه وضعیت موجود با مقطع زمانی دیگری در گذشته می باشد.
روش بررسی

این مطالعه به صورت مقطعی طی برگزاری شش دوره کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در طول فصول پاییز و زمستان 1393 به اجرا در آمد. در این کارگاه های آموزشی مطالبی در خصوص اهمیت موضوع و پاره ای از راهکارهای تحقق اقتصادی مستقل، همراه با مطالبی در رابطه با توصیه های اقتصادی اجتماعی دین مقدس اسلام با تکیه بر آیات و روایات ارائه گردید. ثبت نام و شرکت در کارگاه های آموزش داوطلبانه و متناسب با ابراز تمایل پرسنل بود. در مجموع طی برگزاری کارگاه های مذکور بیش از 150 نفر مورد آموزش قرار گرفتند.

جهت جمع آوری داده ها از فرمی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و بی نام استفاده شد تا از این طریق ضمن رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهش و محرمانه ماندن اطلاعات شخصی افراد، مشارکت بهتر و اظهار نظر آزادانه ای را شاهد باشیم. فرم ها دارای 16 سوال بودند که از این تعداد 10 سوال به صورت بسته در خصوص موضوعاتی مانند: آشنایی با مقوله اقتصاد مقاومتی، برخورداری از سابقه مطالعه یا اقدام در این زمینه، و 5 سوال بصورت باز، شامل ذکر نمونه ای از مصادیق، معرفی افراد مسئول، و در نهایت پیشنهاداتی در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه بود. البته یک سوال نیز با هدف ارزیابی از میزان رضایت شرکت کنندگان به صورت بصری و در قالب مقیاسی از صفر تا پنج بود که در این مورد صفر به منزله عدم رضایت و عدد پنج به معنی رضایت کامل از مطالب ارائه شده بود.

لازم به ذکر است که جمع آوری داده ها در این مطالعه طی دو مرحله: 1) پیش از آغاز جلسات و ارائه مطالب آموزشی و 2) در انتهای کارگاه و پایان ارائه مطالب، صورت پذیرفت. بنابراین گردآوری داده ها از طریق توزیع مستقیم فرم ها در ابتدای کارگاه های آموزشی و جمع آوری آنها در پایان کارگاه انجام شد.جهت پردازش داده ها از نرم افزار آماری spss و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و سطح معنی داری اختلاف ها 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته ها

از میان بیش از 150 فرم توزیع شده، 129 فرم به طور کامل تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت اما باقیمانده فرم ها به دلیل نقص اطلاعات ناشی از تاخیر در ورود به کلاس و یا ترک زود هنگام کارگاه آموزشی، از مطالعه کنار گذاشته شدند.

با توجه به داده های جمع آوری شده، سهم نسبتا" مشابهی از هر دو جنس در کارگاه های آموزشی شرکت داشتند. حدود نیمی از شرکت کنندگان (52%) جزء پرسنل درمانی بوده و سهم اعظم آنان دارای تحصیلاتی در حد لیسانس (61%) بودند. از نظر سن و سابقه کار، میانگین سن شرکت کنندگان 7±42 سال (حداقل 24 و حداکثر 57 سال) و از نظر سابقه، میانگین سابقه کار 7±17 سال (حداقل 2 و حداکثر 31 سال) بود. اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فردی شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی، در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: توزیع فراوانی و برخی اطلاعات آماری 129 شرکت کننده در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی- 1393

متغیر


فراوانی


فراوانی نسبی

جنس


مرد


68


53%

زن


61


47%

تحصیلات


دیپلم و فوق دیپلم


23


17%

لیسانس


78


61%

فوق لیسانس و بالاتر


28


22%

نوع شغل


پرسنل اداری


18


14%

کادر درمانی


67


52%

مدیران


44


34%

بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان در خصوص اقتصاد مقاومتی نشان داد که: 115 تن از پرسنل واژه اقتصاد مقاومتی را شنیده، و به همین تعداد در قبال آن احساس مسئولیت می کرده اند. از این تعداد، 84 نفر نیز به ادعای خود اقداماتی هرچند کوچک در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده بودند. البته لازم به ذکر است که اگر مطالعه در زمینه اقتصادی مقاومتی را نیز اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نماییم، 55 نفر (43%) از شرکت کنندگان مبادرت به مطالعاتی در خصوص این موضوع را گزارش کردند. در شکل 1 نتایج مربوط به چند متغیر فوق با مقادیر حاصل از مطالعه گذشته بین 89 تن از پرسنل طی زمستان سال 1391، مورد مقایسه قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده می شود در تمام متغیرها با روند افزایشی روبرو بوده ایم.

شکل 1: مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد گروهی از پرسنل دانشگاه در خصوص اقتصاد مقاومتی

پردازش دیگر داده های حاصل از این مطالعه نشان داد که 111 نفر از شرکت کنندگان (86%) برگزاری چنین کارگاه هایی را مفید و 107 نفر (83%) نیز تکرار چنین آموزش هایی را لازم بر شمردند. ارزیابی رضایت شرکت کنندگان بر اساس مقیاسی از صفر تا پنج نیز از رضایت نسبی یا کامل حداقل 76 نفر (65%) حکایت داشت( میانگین نمرات 8/3).

پردازش آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو، از عدم اختلاف معنی دار آماری در رابطه با آگاهی و نگرش مردان و زنان پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی حکایت داشته اما از نظر عملکرد اختلاف معنی داری بین آنها حاکم بود. به گونه ای که اظهار به اقدام عملی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در مردان به مراتب بیش از زنان بود (05/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد اختصاص نسبت هایی بیش از دو سوم به پاسخ های مثبت در هر یک از حوزه های آگاهی، نگرش و عملکرد را می توان نشانی از وضعیت مطلوب در میان پرسنل مورد بررسی قلمداد نمود. از سویی مطالعه وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت مشاهده شده در سال 1391 نیز گویای بهبود قابل ملاحظه در هر یک از حوزه های آگاهی، نگرش و عملکرد است (شکل 1). اما با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه و دانشگاهیان، و نقشی که آنها علاوه بر ایفای وظایف خود، به عنوان الگو و راهنما برای دیگر افراد و سازمان های جامعه بر عهده دارند، این نسبت راضی کننده نبوده و ضروریست تا در جهت بهبود آن کوشید.

نباید از نظر دور داشت که وضعیت گزارش شده مربوط به طبقه ای نسبتا" متمایز با تحصیلات بالاست (جدول 1) و به همین دلیل ممکن است در دیگر اقشار جامعه، با نسبت های پایین تری از آگاهی، نگرش و عملکرد روبرو گردیم. نتایج پژوهشی در میان گروهی از شهروندان شمال کشور وجود چنین وضعیتی را به تصویر کشیده و نشان داد که در سال 1391، آگاهی شهروندان به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از دانشگاهیان بوده است.

با توجه به اینکه رفتار و یا تغییر رفتار هر یک از انسان ها در خصوص موضوعی، پیش از هر چیز نیازمند کسب آگاهی است، بدیهی است در این مورد خاص نیز، به منظور اتخاذ رفتاری منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی،، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش کلیه اقشار جامعه هستیم. این ضرورت حتی در مطالعه حاضر نیز مشاهده گردید به گونه ای که 83% از شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی اخیر، علیرغم آگاهی از موضوع، تمایل خود را برای شرکت مجدد در چنین کارگاه هایی اعلام نموده و تکرار آموزش ها را جهت بهبود شناخت خود لازم دانسته اند.

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که گرچه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل دانشگاه از وضعیت به ظاهر مطلوبی برخوردار بوده و از سویی نسبت به گذشته شاهد رشد محسوسی هستیم، اما به جهت نقش تاثیرگذار این قشر، مواجهه با وضعیتی به مراتب بهتر مورد انتظار می باشد.

البته لازم به ذکر است که نتایج این مطالعه به دلایل متعددی مانند کم بودن تعداد نمونه ها، عدم جمع آوری تصادفی افراد، نامشخص بودن روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات، و نهایتا" تکیه بر اظهارات فردی کارکنان، ممکن است از تعمیم پذیری بالایی برخوردار نباشد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد تا پژوهش های گسترده تر، در جمعیتی بیشتر، با ابزارهای استاندارد، و با رعایت کلیه ملاحظات پژوهشی در دیگر دانشگاه ها و به ویژه سازمان های مسئول و تاثیرگذار به اجرا در آید.

منابع:

۱. مجاهدیان س م. چند و چونی در اقتصاد مقاومتی و وظیفه دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 93، مرداد و شهریور 1391، 19-11.
۲. لیالی م. ع.، بیدار باش جنبش دانشجویی، نشریه پرسمان، شماره 138، 139، تیر و مرداد 1393، صفحات 13-30.
۳. شهبازی ن. اقتصاد مقاومتی خنثی کننده هر نوع تحریم اقتصادی،ماهنامه پیام انقلاب، شماره 42، دی ماه 1389، صفحات 27-26
۴. غلامی، م. دانشگاه ها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می کنند. روزنامه ایران- شماره 5202، تاریخ 25 مهر 1391، صفحه 4.
۵. تیرگر آ،آقالری ز، نوری ل. پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی در میان پرسنل دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 99، مهر و آبان 1392، 39-38.
۶. تیرگر آ، سلطانپور ن، جهانیان ز، عموزاده س. پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی در میان اساتید دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 100د، آذر و دی 1392، 14-12.
۷. تیرگر آ، آقالری ز، ربیعی س م. اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی همزمان با آموزش علوم پزشکی، دو فصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره سوم، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، 45-39.
۸. تیرگر آ، آقالری ز، پژوهشی در: اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان، کیهان فرهنگی، شماره 327-325، دی، بهمن و اسفند 1392، 48-46.

پی نوشت ها:

[1]. دانشیار و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل (نویسنده مسئول).

[2]. دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی بابل.

اقتصاد مقاومتی در گذر زمان

آرام تیرگر[1]، محمد هادی یدالله پور[2]

درآمد

اقتصاد مقاومتی عبارتی است که گرچه اولین بار در شهریور ماه سال 1389 و در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد اما طی سال های اخیر بطور فزاینده و به اشکال مختلف مورد تاکید ایشان و سایر مقامات ارشد کشور قرار گرفته است. انتخاب شعارهای سال با مضامین اقتصادی در چند سال گذشته را نیز می توان گواه دیگری بر اهمیت آن بر شمرد؛ شعارهایی مانند سال جهاد اقتصادی (1390)، سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی (1391)، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392)، و سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393) که همگی نشان از ضرورت توجه به رفتارهای اقتصادی در کشور دارد.

آن گونه که در متون مختلف آمده، یکی از راه های اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم تولید و صادرات این بخش می باشد. البته دانشگاه ها علاوه بر ایفای نقش تخصصی خود که همانا حرکت و تلاش در جهت اقتصاد دانش بنیان می باشد، وظایف اجتماعی نیز به عهده دارند. به عقیده بسیاری، بهترین مکان برای پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی و تئوریزه کردن ایده ها، دانشگاه ها هستند زیرا سازمان ها و نهادهای اجرایی توان و فرصت پرورش و کاربردی کردن ایده ها را ندارند. از طرفی دانشگاهیان (اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان) نه تنها هر یک به عنوان فردی از افراد جامعه، بلکه به عنوان گروهی تاثیر گذار بر فرهنگ و رفتار مردم، از وظایفی متمایز برخوردارند. حتی به عقیده برخی از صاحبنظران، قابل اعتناترین جنبه های نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، نفوذ فرهنگی این نهاد در میان جامعه است. اعتماد جامعه به دانشگاه ها سبب می شود تا علاوه بر اینکه دانشگاه ها به کاربردی کردن ایده ها می پردازند، از ظرفیت خود برای همراه کردن مردم با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز استفاده نمایند.

با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه ها در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، هدف از مقاله حاضر ترسیم وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد گروهی از پرسنل دانشگاهی در خصوص اقتصاد مقاومتی و مقایسه وضعیت موجود با مقطع زمانی دیگری در گذشته می باشد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت مقطعی طی برگزاری شش دوره کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در طول فصول پاییز و زمستان 1393 به اجرا در آمد. در این کارگاه های آموزشی مطالبی در خصوص اهمیت موضوع و پاره ای از راهکارهای تحقق اقتصادی مستقل، همراه با مطالبی در رابطه با توصیه های اقتصادی اجتماعی دین مقدس اسلام با تکیه بر آیات و روایات ارائه گردید. ثبت نام و شرکت در کارگاه های آموزش داوطلبانه و متناسب با ابراز تمایل پرسنل بود. در مجموع طی برگزاری کارگاه های مذکور بیش از 150 نفر مورد آموزش قرار گرفتند.

جهت جمع آوری داده ها از فرمی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و بی نام استفاده شد تا از این طریق ضمن رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهش و محرمانه ماندن اطلاعات شخصی افراد، مشارکت بهتر و اظهار نظر آزادانه ای را شاهد باشیم. فرم ها دارای 16 سوال بودند که از این تعداد 10 سوال به صورت بسته در خصوص موضوعاتی مانند: آشنایی با مقوله اقتصاد مقاومتی، برخورداری از سابقه مطالعه یا اقدام در این زمینه، و 5 سوال بصورت باز، شامل ذکر نمونه ای از مصادیق، معرفی افراد مسئول، و در نهایت پیشنهاداتی در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دانشگاه بود. البته یک سوال نیز با هدف ارزیابی از میزان رضایت شرکت کنندگان به صورت بصری و در قالب مقیاسی از صفر تا پنج بود که در این مورد صفر به منزله عدم رضایت و عدد پنج به معنی رضایت کامل از مطالب ارائه شده بود.

لازم به ذکر است که جمع آوری داده ها در این مطالعه طی دو مرحله: 1) پیش از آغاز جلسات و ارائه مطالب آموزشی و 2) در انتهای کارگاه و پایان ارائه مطالب، صورت پذیرفت. بنابراین گردآوری داده ها از طریق توزیع مستقیم فرم ها در ابتدای کارگاه های آموزشی و جمع آوری آنها در پایان کارگاه انجام شد.جهت پردازش داده ها از نرم افزار آماری spss و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و سطح معنی داری اختلاف ها 05/0>p در نظر گرفته شد.

یافته ها

از میان بیش از 150 فرم توزیع شده، 129 فرم به طور کامل تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت اما باقیمانده فرم ها به دلیل نقص اطلاعات ناشی از تاخیر در ورود به کلاس و یا ترک زود هنگام کارگاه آموزشی، از مطالعه کنار گذاشته شدند.

با توجه به داده های جمع آوری شده، سهم نسبتا" مشابهی از هر دو جنس در کارگاه های آموزشی شرکت داشتند. حدود نیمی از شرکت کنندگان (52%) جزء پرسنل درمانی بوده و سهم اعظم آنان دارای تحصیلاتی در حد لیسانس (61%) بودند. از نظر سن و سابقه کار، میانگین سن شرکت کنندگان 7±42 سال (حداقل 24 و حداکثر 57 سال) و از نظر سابقه، میانگین سابقه کار 7±17 سال (حداقل 2 و حداکثر 31 سال) بود. اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فردی شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی، در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: توزیع فراوانی و برخی اطلاعات آماری 129 شرکت کننده در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی- 1393

متغیر


فراوانی


فراوانی نسبی

جنس


مرد


68


53%

زن


61


47%

تحصیلات


دیپلم و فوق دیپلم


23


17%

لیسانس


78


61%

فوق لیسانس و بالاتر


28


22%

نوع شغل


پرسنل اداری


18


14%

کادر درمانی


67


52%

مدیران


44


34%

بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان در خصوص اقتصاد مقاومتی نشان داد که: 115 تن از پرسنل واژه اقتصاد مقاومتی را شنیده، و به همین تعداد در قبال آن احساس مسئولیت می کرده اند. از این تعداد، 84 نفر نیز به ادعای خود اقداماتی هرچند کوچک در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده بودند. البته لازم به ذکر است که اگر مطالعه در زمینه اقتصادی مقاومتی را نیز اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نماییم، 55 نفر (43%) از شرکت کنندگان مبادرت به مطالعاتی در خصوص این موضوع را گزارش کردند. در شکل 1 نتایج مربوط به چند متغیر فوق با مقادیر حاصل از مطالعه گذشته بین 89 تن از پرسنل طی زمستان سال 1391، مورد مقایسه قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده می شود در تمام متغیرها با روند افزایشی روبرو بوده ایم.

شکل 1: مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد گروهی از پرسنل دانشگاه در خصوص اقتصاد مقاومتی

پردازش دیگر داده های حاصل از این مطالعه نشان داد که 111 نفر از شرکت کنندگان (86%) برگزاری چنین کارگاه هایی را مفید و 107 نفر (83%) نیز تکرار چنین آموزش هایی را لازم بر شمردند. ارزیابی رضایت شرکت کنندگان بر اساس مقیاسی از صفر تا پنج نیز از رضایت نسبی یا کامل حداقل 76 نفر (65%) حکایت داشت( میانگین نمرات 8/3).

پردازش آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو، از عدم اختلاف معنی دار آماری در رابطه با آگاهی و نگرش مردان و زنان پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی حکایت داشته اما از نظر عملکرد اختلاف معنی داری بین آنها حاکم بود. به گونه ای که اظهار به اقدام عملی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در مردان به مراتب بیش از زنان بود (05/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد اختصاص نسبت هایی بیش از دو سوم به پاسخ های مثبت در هر یک از حوزه های آگاهی، نگرش و عملکرد را می توان نشانی از وضعیت مطلوب در میان پرسنل مورد بررسی قلمداد نمود. از سویی مطالعه وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت مشاهده شده در سال 1391 نیز گویای بهبود قابل ملاحظه در هر یک از حوزه های آگاهی، نگرش و عملکرد است (شکل 1). اما با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه و دانشگاهیان، و نقشی که آنها علاوه بر ایفای وظایف خود، به عنوان الگو و راهنما برای دیگر افراد و سازمان های جامعه بر عهده دارند، این نسبت راضی کننده نبوده و ضروریست تا در جهت بهبود آن کوشید.

نباید از نظر دور داشت که وضعیت گزارش شده مربوط به طبقه ای نسبتا" متمایز با تحصیلات بالاست (جدول 1) و به همین دلیل ممکن است در دیگر اقشار جامعه، با نسبت های پایین تری از آگاهی، نگرش و عملکرد روبرو گردیم. نتایج پژوهشی در میان گروهی از شهروندان شمال کشور وجود چنین وضعیتی را به تصویر کشیده و نشان داد که در سال 1391، آگاهی شهروندان به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از دانشگاهیان بوده است.

با توجه به اینکه رفتار و یا تغییر رفتار هر یک از انسان ها در خصوص موضوعی، پیش از هر چیز نیازمند کسب آگاهی است، بدیهی است در این مورد خاص نیز، به منظور اتخاذ رفتاری منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی،، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش کلیه اقشار جامعه هستیم. این ضرورت حتی در مطالعه حاضر نیز مشاهده گردید به گونه ای که 83% از شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی اخیر، علیرغم آگاهی از موضوع، تمایل خود را برای شرکت مجدد در چنین کارگاه هایی اعلام نموده و تکرار آموزش ها را جهت بهبود شناخت خود لازم دانسته اند.

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که گرچه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل دانشگاه از وضعیت به ظاهر مطلوبی برخوردار بوده و از سویی نسبت به گذشته شاهد رشد محسوسی هستیم، اما به جهت نقش تاثیرگذار این قشر، مواجهه با وضعیتی به مراتب بهتر مورد انتظار می باشد.

البته لازم به ذکر است که نتایج این مطالعه به دلایل متعددی مانند کم بودن تعداد نمونه ها، عدم جمع آوری تصادفی افراد، نامشخص بودن روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات، و نهایتا" تکیه بر اظهارات فردی کارکنان، ممکن است از تعمیم پذیری بالایی برخوردار نباشد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد تا پژوهش های گسترده تر، در جمعیتی بیشتر، با ابزارهای استاندارد، و با رعایت کلیه ملاحظات پژوهشی در دیگر دانشگاه ها و به ویژه سازمان های مسئول و تاثیرگذار به اجرا در آید.

منابع:

۱. مجاهدیان س م. چند و چونی در اقتصاد مقاومتی و وظیفه دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 93، مرداد و شهریور 1391، 19-11.
۲. لیالی م. ع.، بیدار باش جنبش دانشجویی، نشریه پرسمان، شماره 138، 139، تیر و مرداد 1393، صفحات 13-30.
۳. شهبازی ن. اقتصاد مقاومتی خنثی کننده هر نوع تحریم اقتصادی،ماهنامه پیام انقلاب، شماره 42، دی ماه 1389، صفحات 27-26
۴. غلامی، م. دانشگاه ها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می کنند. روزنامه ایران- شماره 5202، تاریخ 25 مهر 1391، صفحه 4.
۵. تیرگر آ،آقالری ز، نوری ل. پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی در میان پرسنل دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 99، مهر و آبان 1392، 39-38.
۶. تیرگر آ، سلطانپور ن، جهانیان ز، عموزاده س. پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی در میان اساتید دانشگاه، ماهنامه معارف، شماره 100د، آذر و دی 1392، 14-12.
۷. تیرگر آ، آقالری ز، ربیعی س م. اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی همزمان با آموزش علوم پزشکی، دو فصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره سوم، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، 45-39.
۸. تیرگر آ، آقالری ز، پژوهشی در: اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان، کیهان فرهنگی، شماره 327-325، دی، بهمن و اسفند 1392، 48-46.
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/8177/107827

 

 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
متون اسلامی  
 ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
نشستها  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
امام علی(علیه السلام) فرمودند:
• حُسنُ التَّدبيرِ يُنمي قَليلَ المالِ ، وسوءُ التَّدبيرِ يُفني كَثيرَهُ ؛ برنامه ريزى درست ، مالِ كم را افزايش مى بخشد ؛ و برنامه ريزى نادرست ، مال بسيار را نابود مى كند . غرر الحكم : 4833 . و..
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.