آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 53
عنوان:
سال انتشار: 1387
فصل انتشار: بهار
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي پور (بيابانگرد)
شورای علمی: دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر حميد مولانا، دکتر يحيي کمالي پور، دکتر علي اکبر فرهنگي، دکترعلي رضائيان، دکتر مهدي محسنيان راد، دکتر محسن اسماعيلي، دکتر حسام الدين آشنا، دکتر ناصر باهنر، دکتر اصغر افتخاري، دکتر يونس شکرخواه.
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار:
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.