آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 57
عنوان: «رسانه و انتخابات»
سال انتشار: 1388
فصل انتشار: بهار
ISSN:
صاحب امتیاز: مرکز تحقيقات صداوسيما
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی:
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار:
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.