آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 64
عنوان: جنگ
سال انتشار: 1389
فصل انتشار: زمستان
ISSN: 3963_1025
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
مدیر مسئول: دکتر علي اصغر غلامرضا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي پور(بيابانگرد)
شورای علمی:
مدیر داخلی:
کارشناسان همکار: دکتر مريم حسيني انجداني
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يار محمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.