آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 66
عنوان: «مديريت رسانه (2)
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: تابستان
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي‌اصغر غلامرضا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد)
شورای علمی:
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار: دکتر مريم حسيني انجداني
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان: سيما زريسفي
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.