آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 67
عنوان: «جُنگ»
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: پاييز
ISSN: 1025-3936
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: دکتر علي اصغر غلامرضا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماععيل سعدي پور
شورای علمی:
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار:
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يار محمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.