آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 9,10
عنوان:
سال انتشار: 1375
فصل انتشار:
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول:
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر محمود گلزاري
شورای علمی:
مدیر داخلی: علي رستمي
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد: حميدرضا ماهزاده
چکیده انگلیسی:
حروف نگار: مرکز تحقيقات
صفحه آرا: مهناز حسامي ، نورانه سيد جباري
چاپ: 110 -چاپ استخر
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.