آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 98
عنوان: فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 98
سال انتشار: 1398
فصل انتشار: تابستان
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مدیر مسئول: دکتر علي طلوعي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي استاد دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت)، دکتر علي رضائيان استاد دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري)، دکتر باقر ساروخاني استاد دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي)، دکتر محمدرحيم عيوضي استاد دانشگاه بين‌المللي امام‌ خميني (جامعه‌شناسي)، دکتر مرتضی کتبی استاد دانشگاه تهران (روان‌شناسی اجتماعی)، دکتر اسماعيل سعدي‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي)، دکتر علی‌اصغر کیاء استاد دانشگاه علامه طباطبايي (علوم ارتباطات)، دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد دانشگاه تهران (مدیریت رسانه)، دکتر محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر عبدالعلی علی‌عسکری دانشیار دانشگاه صداوسیما (مدیریت استراتژیک)، دکتر حسن خجسته باقرزاده دانشیار دانشگاه صداوسیما (مدیریت استراتژیک)، دکتر علي دارابي دانشیار دانشگاه صداوسيما (علوم سياسي)، دکتر حسام‌الدين آشنا دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي دانشیار دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل)
مدیر داخلی: زهرا نوين
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.