آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 2,3
فصل :تابستان و پاييز
سال : 1373
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
یادداشت سر دبیر
تبلیغات در کلام و وصایای امام ( ره)
فرهنگ ملی زمینه شکوفایی پاره فرهنگها / متن میزگردمرکز تحقیقات
رسانه های خبری واقع نمایی یا جانبداری
نويسنده:مهر انگیز امیر گل
نقش رسانه ها در تکنولوژی و توسعه / متن سخنرانی خانم شهیندخت خوارزمی
ارزشیابی کیفیت شیوه ای تازه در بهبود برنامه ها
نويسنده:مینو نیکو
ارتباطات و فرایندهای هدایت گروهی
نويسنده:محمد مهدی رحمتی
جامعه شناسی آینده راهی برای بررسی علمی آینده
نويسنده:تقی آزاد ارمکی
نظریه فرهنگ سیاسی چارچوبی برای تحلیل
نويسنده:هرمز مهرداد
گرایشهای ساختاری خبر پاسخی به افکار عمومی
نگاهی به پخش رادیوو تلویزیونی در آلمان
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
سازمانهای نظر سنجی در آمریکا
تلویزیون حق اشتراکی در جهان سوم تجربه مراکش
نويسنده:مهر انگیز امیر گل

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.