آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 47
فصل :پاييز
سال : 1385
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
مسائل نظري كاربرد گونه‌هاي زباني ساختگي در رسانه ملي
نويسنده:ناصرقلي سارلي استاديار دانشگاه تربيت معلم
رسانه ملي متولي برنامه‌ريزي زبان
نويسنده:نگار داوري اردکاني استاديار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
رسانة ملي و خطري که خط فارسي را تهديد مي‌کند
نويسنده:حسين بيات دکتراي زبان و ادبيات فارسي
زبان فارسي در اينترنت
نويسنده:حميد ضيايي‌پرور دانشجوي دكتراي تخصصي ارتباطات
تبليغات راديويي از ديدگاه نشانه‌شناسي
بازسازي زبان گفتاري فارسي در نمايش‌هاي تاريخي
نويسنده:سيد محسن حسيني موخر استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان
رسانه همان استعاره است(چشم اندازي بنيادين به رسانه همچون استعاره)
نويسنده:سروناز تربتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
نشانه‌شناسي و زبان در نمايش راديويي
نويسنده:مژگان مخاطبي اردكاني كارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني
نظام نشانه‌هاي زبان‌شناختي در برنامه‌هاي نمايشي تلويزيون
نويسنده:رضا فرخ‌نژاد کارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.