آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 49
فصل :بهار
سال : 1386
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
توليد و تاثير پيام در رسانه‌هاي جمعي
نويسنده:الهام شکيبازاده دانشجوي دکتراي آموزش سلامت
روش‌هاي موثر آگاه‌سازي رسانه‌اي در حوزه سلامت
نويسنده:نعمت الله بابايي دکترا عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
رسانه و ناتواني (معلوليت)
نويسنده:محمد كمالي دکترا عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران
شهر نشيني، رسانه و سلامت اجتماعي ( نقش رسانه‌هاي جوامع در حال گذار در سلامت اجتماعي شهروندان )
نويسنده:مهدي فدايي مهرباني كارشناس ارشد علوم سياسي
نقش رسانه‌ها در ترويج رفتارهاي مخاطره‌آميز
نويسنده:شهلا قنبري معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشيار آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت
نويسنده:علي رمضانخاني دکترا
رسانه‌ها و برجسته‌سازی اخبار ايدز در ايالات متحده
نويسنده:مهدی رشکیانی کارشناس ارشد ارتباطات
رسانه و آموزش سلامت خانواده
نويسنده:محمد مهدي لبيبي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي و مدير راديو سلامت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.