آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 56
فصل :زمستان
سال : 1387
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نقد و بررسي نظريه‌هاي مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مديريت بحران
نويسنده:سيدداود آقايي دکتر دکتراي روابط بين‌الملل دانشيار دانشگاه تهران
تأملي بر نقش رسانه ملي در رصد و مديريت بحران‌هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت‌ها
نويسنده:آرين قلي‌پور دکتر دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشگاه تهران
نويسنده:علي اصغر پورعزت دکتر دکتراي مديريت دولتي دانشياردانشگاه تهران
اصول اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در مديريت بحران (زلزله)
نويسنده:ظهير احمدي دانشجوي دکترا دانشجوي دکتراي فرهنگ و ارتباطات
رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تأکيد بر بحران هويت)
نويسنده:محمدرضا تاجيک دکتر دکتراي علوم سياسي دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
نقش رسانه‌هاي گروهي در کاهش عوارض روان‌شناختي ناشي از بحران و ايجاد آرامش در جامعه
نويسنده:ثريا احمدي
نويسنده:محمدرضا رضايي بايندر كارشناس ارشد روان‌شناسي مشاوره
فرايند تصميم‌گيري در بحران و نقش رسانه‌ها
نويسنده:سيامک ره پيک دکتر دکتراي حقوق دانشياردانشگاه علوم قضايي
نقش رسانه‌هاي جمعي در پيشگيري از بحران‌ها
نويسنده:علي نجات بخش اصفهاني دکتر دکتراي مديريت منابع انساني مدرس دانشگاه پيام نور
نويسنده:اکبر باقري کارشناس ارشد جامعه‌شناسي
نگاهي به کتاب «مطالبه فرهنگ، ارتباطات در جهاني بحراني»
مترجم:حسين شيخ الاسلامي کارشناسي ارشد مترجم و منتقد
نويسنده:جيمز لول

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.