آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 60
فصل :زمستان
سال : 1388
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتي و ارتباطی
نويسنده:داتيس خواجه ئيان دانشجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران
نويسنده:علي‌اكبر فرهنگي دکتراي ارتباطات ومديريت استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
نويسنده:عباس هادوي‌نيا دانشجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران
تأملی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی استفاده از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (اشاعه، نوآوری، تصاحب)
نويسنده:شادی ضابط دانشجوی دکترای علوم اطلاعات و ارتباطات دانشگاه استاندال (فرانسه)
نويسنده:مظفر چشمه سهرابی دکتراي علوم اطلاعات و ارتباطات استاديار دانشگاه اصفهان
نظریه‌های رایج درباره پذیرش فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات
نويسنده:مسعود رضایی استاد بنياد دانشنامه‌نگاري ايران
جامعه اطلاعاتي، جوامع معرفتي، شكاف‌هاي ديجيتال و ضرورت‌هاي جديد توسعه
نويسنده:محمد خلجي كارشناس ارشد ارتباطات، گرايش مديريت رسانه
نويسنده:هادي خانيكي دکتراي فرهنگ ارتباطات استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
تأثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل‌گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران
نويسنده:ثریا احمدی کارشناس ارشد ارتباطات پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی‌
نويسنده:سید محمد مهدی‌زاده * دکتراي فرهنگ و ارتباطات ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
نويسنده:سید وحید عقیلی دکتراي فرهنگ و ارتباطات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اينترنت، جنبش‌هاي اجتماعي جديد و بسيج اعتراض‌ها (بررسي نظري و مصداقي چند جنبش اجتماعي)
نويسنده:خليل‌الله سردارنيا دکتراي علوم سياسي استاديار دانشگاه شيراز
تأثیر فنّاوری‌های نوین رسانه‌اي بر «قطب خبری» شدن تلويزيون در جامعه (با تأکيد بر سند افق رسانه)
نويسنده:داود نعمتی انارکی دکتراي علوم ارتباطات، گرايش ژورناليسم، محقق مدرس دانشکده صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.