آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 72
فصل :زمستان
سال : 1391
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نشانه‌ها‌ي پست‌مدرن در كارتون‌هاي تلويزيوني (تحليل نشانه‌شناسي کارتون‌هاي آن‌شرلي، پسر كوهستان، كيم پاسيبل و بن‌ تن)
نويسنده:مهدي نجف‌زاده استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
نويسنده:سيد حسين اطهري استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد
بررسی میزان، نحوه و انگیزه‌های استفاده کودکان از رسانه‌های سنتی و جدید (مطالعه موردي كودكان 5 تا 10 ساله شهر سنندج)
نويسنده:عرفان ناصری کارشناس ارشد جامعه شناسی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
نويسنده:شیرزاد خوانچه سپهر کارشناس ارشد مديريت پژوهشگر و مدرس دانشگاه مدیر آموزش و پژوهش صدا‌و‌سیمای مرکز کردستان
نويسنده:احمد قاضی زاده دکترای آمار
چشم‌اندازهاي پژوهشي پيرامون فرصت‌ها و چالش‌هاي اينترنت در رشد هويت نوجوانان
نويسنده:مريم حسيني ‌انجداني دکتراي روان‌شناسي عمومی پژوهشگر صداوسيما
خوراکي‌هاي تبليغ شده در تلویزیون از منظر ارزش غذایی و تأثیرگذاری بر چاقی کودکان
نويسنده:حميد عبداللهيان دکتراي علوم ارتباطات دانشيار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
نويسنده:زهرا اجاق دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه تهران
رابطه استفاده از رسانه‌هاي نوين با ابعاد هويتي در نوجوانان و جوانان 14 تا 29 ساله شهر تبريز
نويسنده:کمال کوهي استاديار مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تبريز
نويسنده:محمدرضا حسني دانشجوي دکتراي جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران
عوامل مؤثر بر جذابيت تبليغات تلويزيوني از منظر کودکان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
نويسنده:سعيد فتحي دکترای مدیریت بازرگانی و مالی دانشگاه اصفهان
نويسنده:بهرام رنجبريان دکترای مدیریت بازرگانی و بازاریابی دانشگاه اصفهان
نويسنده:زهرا شکرچي‌زاده کارشناس ارشد مديريت بازرگاني و بازاریابی دانشگاه اصفهان
مطالعه موردی رابطه سازگاری اجتماعی و نگرش سیاسی ــ اجتماعی نوجوانان با تماشای ماهواره در شهر تهران
نويسنده:شهناز هاشمي استاديار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.