آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 94
فصل :تابستان
سال : 1397
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان
نویسنده: حسین اکبری دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:محمود تیموری دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
فرايند موفقيت تيمي در تيم‌هاي برنامه‌ساز تلويزيوني: پژوهشی داده‌بنیاد
نویسنده:عباس نژادعبداله دانشجوی دکترای مدیریت رفتاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
نویسنده:علي‌اصغر فاني دکترای مدیریت، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران
نویسنده:حسن دانائي فرد دکترای مدیریت، استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران
نویسنده:جليل دلخواه دکترای مدیریت، استاديار دانشگاه تربيت مدرس تهران
نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور (با تأکید بر مصرف رسانه‌ای شهروندان شهر تهران)
نویسنده:سیدمحمد مهدی‌زاده دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:رضا خاشعی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی
طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره
نویسنده:حسین بختیاری دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
تحليل روندها و پيشران‌هاي مؤثر بر خبر صداوسيما در 5 سال آينده
نویسنده:هادي البرزي دعوتي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران
نویسنده: اکبر نصراللهي دکترای مدیریت رسانه، استاديار واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامي، ایران
واکاوی نحوه شکل‌گیری مفهوم «خود و دیگری» در انیمیشن بن‌تن با تکیه بر روش فنی (جان فیسک) و پنج سطحی (رولان بارت)
نویسنده: نادر شایگان‌فر دکترای فلسفه هنر، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
نویسنده:فرزان سجودی دکترای زبان‌شناسی، دانشیار دانشگاه هنر تهران
نویسنده:قاسم تورجی دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی)
نویسنده:جعفر زلفعلی‌فام دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور
نویسنده: مقصود فراستخواه دکترای جامعه‌شناسی، دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
نویسنده: امیر ملکی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور
نویسنده:محمدجواد زاهدی مازندرانی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.