آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سیاستگذاری رسانه‏ ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری

سیاستگذاری رسانه‏ ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ضرورت‌های توجه به سیاستگذاری رسانه‏ای در سیاستگذاری عمومی است که ابتدا با بررسی جامع ادبیات پژوهش، 8 دسته از عوامل مرتبط با موضوع، شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، در 4 سطح، سطح‌بندی شدند. جامعه آماری 20 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیار تضمین حقوق آحاد افراد و اقشار جامعه (سطح اول)؛ افزایش سواد رسانه‌ای، بازار رقابتی و خصوصی‌سازی، توجه به سطح کلان و راهبردی و اثرات متقابل رسانه بر سیاستگذاری عمومی (سطح دوم)؛ مسئولیت، پاسخگویی و آزادی عمل در چارچوب اصول و ارزش‌های عرفی جامعه (سطح سوم) و معیار نظام حقوقی پیش‌بینی‌شده، در پایین‌ترین سطح (سطح چهارم) قرار می‌گیرد. بر این اساس از بین سطوح چهارگانه؛ معیار سطح اول، درجه اثرپذیری بیشتری در سیاستگذاری رسانه‌ای دارند.

کلید واژه:سیاستگذاری رسانه‏ای، آمیخته رسانه‏ای، تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ضرورت‌های توجه به سیاستگذاری رسانه‏ای در سیاستگذاری عمومی است که ابتدا با بررسی جامع ادبیات پژوهش، 8 دسته از عوامل مرتبط با موضوع، شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، در 4 سطح، سطح‌بندی شدند. جامعه آماری 20 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیار تضمین حقوق آحاد افراد و اقشار جامعه (سطح اول)؛ افزایش سواد رسانه‌ای، بازار رقابتی و خصوصی‌سازی، توجه به سطح کلان و راهبردی و اثرات متقابل رسانه بر سیاستگذاری عمومی (سطح دوم)؛ مسئولیت، پاسخگویی و آزادی عمل در چارچوب اصول و ارزش‌های عرفی جامعه (سطح سوم) و معیار نظام حقوقی پیش‌بینی‌شده، در پایین‌ترین سطح (سطح چهارم) قرار می‌گیرد. بر این اساس از بین سطوح چهارگانه؛ معیار سطح اول، درجه اثرپذیری بیشتری در سیاستگذاری رسانه‌ای دارند.سیاستگذاری رسانه‏ای، آمیخته رسانه‏ای، تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.