آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم

مطالعه روند تولیدات علمی در حوزه رسانه و امنیت در پایگاه استنادی وبگاه علوم

هدف پژوهش حاضر، تحـلیـل ساختار شبکه مفاهیم حـوزه «امنیت و رسانه» است. پژوهش حاضر گزارشی از روند انتشارات و استنادها در حوزه «رسانه و امنیت»، از سال 2000 تا 2019 و همچنین نقشه علمی این حوزه است. این پژوهش با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است. منبع گردآوری داده‌ها پایگاه استنادی وبگاه علوم بوده و گردآوری داده‌ها به‌صورت جستجوی موضوعی در عناوین مقالات انجام شده است. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص عامل تأثیر و تعداد استنادات استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که 536 مقاله در حوزه امنیت و رسانه از سال 2000 تا 2019 توسط 984 نویسنده منتشر شده است که از این تعداد، 28 نویسنده به‌صورت فعال با تعداد حداقل دو مقاله در این حوزه پژوهشی، با همدیگر در ارتباط هستند.مجموع تعداد استنادات به این 536 مقاله 2633 مورد است و شیب صعودی را در دهه اخیر نشان می‌دهد. نقشه هم‌تألیفی در حوزه رسانه و امنیت متشکل از 28 گره (نویسنده) است. همچنین نویسندگان تولیدات علمی بازیابی شده در این مطالعه، از تعداد 1392 مفهوم کلیدی مختلف استفاده کرده‌اند که از این میان 173 کلمه حداقل 2 بار تکرار شده‌اند. پرتکرارترین مفاهیم بر اساس هم رخدادی در 21 خوشه قرار گرفته‌اند. مفاهیم «رسانه اجتماعی»، «امنیت ملی»، «امنیت»، «رسانه»، «نظارت»، «تروریسم»، «حریم خصوصی»، «امنیت اطلاعات»، «چارچوب‌سازی» و «رسانه‌های جدید» از مهم‌ترین مفاهیم این شبکه و دارای بالاترین میزان مرکزیت در شبکه هستند.

کلید واژه:رسانه و امنیت، امنیت ملی ،مکتب کپنهاگ، نقشه علمی، تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم‌تألیفی

هدف پژوهش حاضر، تحـلیـل ساختار شبکه مفاهیم حـوزه «امنیت و رسانه» است. پژوهش حاضر گزارشی از روند انتشارات و استنادها در حوزه «رسانه و امنیت»، از سال 2000 تا 2019 و همچنین نقشه علمی این حوزه است. این پژوهش با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است. منبع گردآوری داده‌ها پایگاه استنادی وبگاه علوم بوده و گردآوری داده‌ها به‌صورت جستجوی موضوعی در عناوین مقالات انجام شده است. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص عامل تأثیر و تعداد استنادات استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که 536 مقاله در حوزه امنیت و رسانه از سال 2000 تا 2019 توسط 984 نویسنده منتشر شده است که از این تعداد، 28 نویسنده به‌صورت فعال با تعداد حداقل دو مقاله در این حوزه پژوهشی، با همدیگر در ارتباط هستند.مجموع تعداد استنادات به این 536 مقاله 2633 مورد است و شیب صعودی را در دهه اخیر نشان می‌دهد. نقشه هم‌تألیفی در حوزه رسانه و امنیت متشکل از 28 گره (نویسنده) است. همچنین نویسندگان تولیدات علمی بازیابی شده در این مطالعه، از تعداد 1392 مفهوم کلیدی مختلف استفاده کرده‌اند که از این میان 173 کلمه حداقل 2 بار تکرار شده‌اند. پرتکرارترین مفاهیم بر اساس هم رخدادی در 21 خوشه قرار گرفته‌اند. مفاهیم «رسانه اجتماعی»، «امنیت ملی»، «امنیت»، «رسانه»، «نظارت»، «تروریسم»، «حریم خصوصی»، «امنیت اطلاعات»، «چارچوب‌سازی» و «رسانه‌های جدید» از مهم‌ترین مفاهیم این شبکه و دارای بالاترین میزان مرکزیت در شبکه هستند.رسانه و امنیت، امنیت ملی ،مکتب کپنهاگ، نقشه علمی، تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم‌تألیفی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.