آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سخن نخست

سخن نخست

پژوهش به معناي كشف حقيقت، يافتن پاسخ مناسب براي مجهولات و گام گذاشتن در وادي‌هاي ناشناخته براي دستيابي به محصولاتي است كه از يكسو اذهان جستجوگر پژوهندگان را اقناع كند و از سوي ديگر نيازهاي موجود را پاسخ گويد. ورود به عرصه پژوهش در موضوعات مورد نياز رسانه، با توجه به تنوع نيازها، پژوهشگران را با طيف گسترده‌اي از موضوعات روبرو مي‌كند كه غالباً ميان رشته‌اي هستند. يك سر اين طيف به رسانه بازمي‌گردد با سرفصلهايي مانند: شناخت رسانه‌ها، به مثابه واسطه، با دريافت‌هاي متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، جايگاه و نقش مخاطب در عرصه‌هايي چون نظرات، افكار، تأثير و غيره و نيز نحوه تعامل رسانه با مخاطبان. در سر ديگر اين طيف، موضوعات گوناگون تخصصي با جايگاه و شأن خاص خود قرار دارند.


انديشيدن، پژوهش كردن و نوشتن در حوزه رسانه و ارتباطات، به ويژه راديو و تلويزيون، در كشور ما پيشينه‌اي طولاني ندارد. بررسي كوشش‌هاي ارجمندي كه در اين زمينه انجام شده اولاً در عرصه انتقال علوم و تجربيات و ثانياً در جهت بومي‌سازي، حاكي از مسير دشواري است كه تا كنون طي شده و نيز نشانگر راه درازي كه در پيش‌رو داريم.


انتقال دانش به داخل كشور بسيار ارجمند و كارساز است اما در واقع پيمودن بخشي از راه به شمار مي‌رود. آنچه اين گام را تكميل مي‌كند اولاً انطباقِ آن با نيازهاي داخل كشور، زمينه‌هاي فرهنگي و ساختارهاي ملي و ثانياً دروني‌سازي دانش به گونه‌اي كه به تدريج جوانه‌ها‌ي آن در اذهان انديشمندان و پژوهشگران ايراني شكوفا شود.


رسانه‌هاي جديد، چه به لحاظ دانش و چه از نظر فناوري، از غرب به كشور ما وارد شده‌اند. اگر چه اين رسانه‌ها در زادگاه اصلي خود، در وجه غالب، كاركرد خبري و سرگرمي دارند، ما در كشور خودمان، با توجه به انتظاراتي كه به ويژه پس از انقلاب در گزاره‌هايي مانند «دانشگاه عمومي سراسري» در مورد رسانه ملي منعكس شده است، به كاركردهاي ديني، فرهنگي و آموزشي در كنار سرگرمي و اطلاع‌رساني مي‌انديشيم.


هرچند وجود مؤلفه‌هاي گوناگون و ابعاد مختلف انديشيدن، پژوهش كردن و نوشتن را در اين حوزه با دشواري‌ها و حساسيت‌هاي بسياري روبرو مي‌كند، اين دشواري چيزي از ضرورت و اهميت آن نمي‌كاهد، زيرا به كارگيري محصولات فناوري جديد اگر همراه با نيازها و انديشه‌هاي بومي و با دقت و مراقبت نباشد، موجب سيطرة فناوري و كاهش اختيار انسان خواهد شد.


ضرورت دستيابي به محصولاتي علمي و پژوهشي منطبق با نيازهاي بومي و متناسب با باورها و آرمانها كه ضمن استفاده از تازه‌ترين دستاوردهاي علمي بشري در سراسر جهان برآمده از كوشش انديشمندان و پژوهشگران ماست، تحمل دشواريها را آسان مي‌كند و راه پيشرفت را مي‌گشايد.


فصلنامه پژوهش و سنجش در طي سال‌هاي فعاليت خود، همواره كوشيده است تا با طرح موضوعات موردنياز رسانه‌ ملي و درج مقالات علمي و پژوهشي به بومي‌سازي در اين حوزه كمك كند، و در اين راه دست كمك به سوي همه پژوهشگران، انديشمندان و نويسندگان دراز مي‌كند.


در اين شماره از فصلنامه موضوعات متنوعي در حوزه رسانه و ارتباطات با گرايش راديو و تلويزيون درج شده است؛ محتواي رسانه‌هاي محلي، بررسي محتوا و ديدگاه‌هاي مخاطبان نسبت به برنامه‌هاي راديو و تلويزيون، سواد رسانه‌اي و نظرسنجي اينترنتي در مقايسه با نظرسنجي حضوري برخي از موضوعات ارائه شده در اين شماره است.


سردبير
کلید واژه:

پژوهش به معناي كشف حقيقت، يافتن پاسخ مناسب براي مجهولات و گام گذاشتن در وادي‌هاي ناشناخته براي دستيابي به محصولاتي است كه از يكسو اذهان جستجوگر پژوهندگان را اقناع كند و از سوي ديگر نيازهاي موجود را پاسخ گويد. ورود به عرصه پژوهش در موضوعات مورد نياز رسانه، با توجه به تنوع نيازها، پژوهشگران را با طيف گسترده‌اي از موضوعات روبرو مي‌كند كه غالباً ميان رشته‌اي هستند. يك سر اين طيف به رسانه بازمي‌گردد با سرفصلهايي مانند: شناخت رسانه‌ها، به مثابه واسطه، با دريافت‌هاي متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، جايگاه و نقش مخاطب در عرصه‌هايي چون نظرات، افكار، تأثير و غيره و نيز نحوه تعامل رسانه با مخاطبان. در سر ديگر اين طيف، موضوعات گوناگون تخصصي با جايگاه و شأن خاص خود قرار دارند. انديشيدن، پژوهش كردن و نوشتن در حوزه رسانه و ارتباطات، به ويژه راديو و تلويزيون، در كشور ما پيشينه‌اي طولاني ندارد. بررسي كوشش‌هاي ارجمندي كه در اين زمينه انجام شده اولاً در عرصه انتقال علوم و تجربيات و ثانياً در جهت بومي‌سازي، حاكي از مسير دشواري است كه تا كنون طي شده و نيز نشانگر راه درازي كه در پيش‌رو داريم. انتقال دانش به داخل كشور بسيار ارجمند و كارساز است اما در واقع پيمودن بخشي از راه به شمار مي‌رود. آنچه اين گام را تكميل مي‌كند اولاً انطباقِ آن با نيازهاي داخل كشور، زمينه‌هاي فرهنگي و ساختارهاي ملي و ثانياً دروني‌سازي دانش به گونه‌اي كه به تدريج جوانه‌ها‌ي آن در اذهان انديشمندان و پژوهشگران ايراني شكوفا شود. رسانه‌هاي جديد، چه به لحاظ دانش و چه از نظر فناوري، از غرب به كشور ما وارد شده‌اند. اگر چه اين رسانه‌ها در زادگاه اصلي خود، در وجه غالب، كاركرد خبري و سرگرمي دارند، ما در كشور خودمان، با توجه به انتظاراتي كه به ويژه پس از انقلاب در گزاره‌هايي مانند «دانشگاه عمومي سراسري» در مورد رسانه ملي منعكس شده است، به كاركردهاي ديني، فرهنگي و آموزشي در كنار سرگرمي و اطلاع‌رساني مي‌انديشيم. هرچند وجود مؤلفه‌هاي گوناگون و ابعاد مختلف انديشيدن، پژوهش كردن و نوشتن را در اين حوزه با دشواري‌ها و حساسيت‌هاي بسياري روبرو مي‌كند، اين دشواري چيزي از ضرورت و اهميت آن نمي‌كاهد، زيرا به كارگيري محصولات فناوري جديد اگر همراه با نيازها و انديشه‌هاي بومي و با دقت و مراقبت نباشد، موجب سيطرة فناوري و كاهش اختيار انسان خواهد شد. ضرورت دستيابي به محصولاتي علمي و پژوهشي منطبق با نيازهاي بومي و متناسب با باورها و آرمانها كه ضمن استفاده از تازه‌ترين دستاوردهاي علمي بشري در سراسر جهان برآمده از كوشش انديشمندان و پژوهشگران ماست، تحمل دشواريها را آسان مي‌كند و راه پيشرفت را مي‌گشايد. فصلنامه پژوهش و سنجش در طي سال‌هاي فعاليت خود، همواره كوشيده است تا با طرح موضوعات موردنياز رسانه‌ ملي و درج مقالات علمي و پژوهشي به بومي‌سازي در اين حوزه كمك كند، و در اين راه دست كمك به سوي همه پژوهشگران، انديشمندان و نويسندگان دراز مي‌كند. در اين شماره از فصلنامه موضوعات متنوعي در حوزه رسانه و ارتباطات با گرايش راديو و تلويزيون درج شده است؛ محتواي رسانه‌هاي محلي، بررسي محتوا و ديدگاه‌هاي مخاطبان نسبت به برنامه‌هاي راديو و تلويزيون، سواد رسانه‌اي و نظرسنجي اينترنتي در مقايسه با نظرسنجي حضوري برخي از موضوعات ارائه شده در اين شماره است. سردبير

650

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.