آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقد و بررسي نظريه‌هاي مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مديريت بحران

نقد و بررسي نظريه‌هاي مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مديريت بحران

مقاله حاضر با هدف ارزيابي نقش رسانه‌ها (مکتوب، ديداري، شنيداري و الکترونيکي) از بعد نظري در مديريت بحران‌ها تدوين شده است و درصدد پاسخ به اين پرسش است که به‌ لحاظ نظري، رسانه‌ها در مسئله مديريت بحران از چه جايگاهي برخوردارند و نظريه‌هاي مطرح چگونه نقش رسانه‌ها در اين زمينه را تبيين مي‌کنند؟ امروزه يکي از مؤلفه‌هاي اساسي در مديريت بحران، کار با رسانه‌هاست، همچنان‌که تلاش براي فهم تعامل بين اين دو سيستم نيز از وظايف خطير دانش‌پژوهان به‌شمار مي‌رود. در اين مقاله به بررسي اين نکته‌ها پرداخته شده است: الف) رسانه‌ها نقش اساسي را در شکل‌دهي به افکار عمومي ايفا مي‌کنند. ب) اين نقش از رويکرد‌هاي نظري مختلف قابل تبيين است. ج) رسانه قادر به توليد، نشر و جهت‌دهي به افکار است. از اين‌رو، مي‌توان از آن به ‌عنوان ابزاري براي مديريت بحران استفاده کرد.


واژگان کليدي: بحران، رئاليسم، رسانه، مارکسيسم، مديريت بحران، موج سوم

کلید واژه:

مقاله حاضر با هدف ارزيابي نقش رسانه‌ها (مکتوب، ديداري، شنيداري و الکترونيکي) از بعد نظري در مديريت بحران‌ها تدوين شده است و درصدد پاسخ به اين پرسش است که به‌ لحاظ نظري، رسانه‌ها در مسئله مديريت بحران از چه جايگاهي برخوردارند و نظريه‌هاي مطرح چگونه نقش رسانه‌ها در اين زمينه را تبيين مي‌کنند؟ امروزه يکي از مؤلفه‌هاي اساسي در مديريت بحران، کار با رسانه‌هاست، همچنان‌که تلاش براي فهم تعامل بين اين دو سيستم نيز از وظايف خطير دانش‌پژوهان به‌شمار مي‌رود. در اين مقاله به بررسي اين نکته‌ها پرداخته شده است: الف) رسانه‌ها نقش اساسي را در شکل‌دهي به افکار عمومي ايفا مي‌کنند. ب) اين نقش از رويکرد‌هاي نظري مختلف قابل تبيين است. ج) رسانه قادر به توليد، نشر و جهت‌دهي به افکار است. از اين‌رو، مي‌توان از آن به ‌عنوان ابزاري براي مديريت بحران استفاده کرد. واژگان کليدي: بحران، رئاليسم، رسانه، مارکسيسم، مديريت بحران، موج سوم

743

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.