آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

انتخابات‌ و مشارکت سیاسی، از نمادهاي‌ مشترك‌ بين نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامی ایران و سایر كشورهای برخوردار از نظام دموکراتیک است‌. در تبيين‌ چگونگي‌ مشاركت‌ شهروندان‌‌، ترجيحات‌ رأي‌دهي‌ و كيفيت‌ تصميم‌گيري‌ در گزينش‌ و رأي‌ دادن‌ به‌ نامزدهاي‌ انتخاباتي،‌ سه الگو و رويكرد نظري؛ جامعه‌شناسي سیاسی، اقتصاد سياسي و روان‌شناسي سياسي وجود دارد.


مقاله حاضر، ضمن تحلیل و ارزيابي این سه دسته نظریه‌، در پاسخ به اين پرسش كه در جمهوري اسلامي، رفتار انتخاباتي شهروندان، با كدام‌يك از الگوها و بنیان‌های نظري جامعه‌شناسي، اقتصاد سياسي و روان‌شناسي سياسي قابل تبيين است، بر اين فرضيه تأكيد دارد كه رفتار انتخاباتي و رأی‌دهی، پديده‌اي زمان‌پرورده، زمينه‌پرورده و مكان‌پرورده است و از اين‌رو نمي‌توان به فرا‌نظريه‌اي جهان‌شمول دست يافت كه چرايي و چگونگي و محتواي رأي‌دهي شهروندان را در همه كشورهاي جهان و حتي در همه حوزه‌هاي انتخابيه درون يك واحد جغرافيايي، بر اساس آن مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. به ‌عبارت دیگر، مبانی تأثیر‌گذار بر رفتار شهروندان در جمهوری اسلامی ایران را باید در فرهنگ سياسي مردم‌، خلقیات و تجربیات قبلي شهروندان، تعاملات گذشته مردم با نامزدها و گفتمان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي که رأي‌دهندگان به آن تعلق دارند، جستجو کرد‌.

واژگان کليدي: انتخابات‌، ترجيحات رأي‌دهي، رفتار انتخاباتي، رقابت انتخاباتي، شبکه‌هاي اجتماعي، فرهنگ سياسي، مشارکت سياسي
کلید واژه:

انتخابات‌ و مشارکت سیاسی، از نمادهاي‌ مشترك‌ بين نظام‌ سياسي‌ جمهوري‌ اسلامی ایران و سایر كشورهای برخوردار از نظام دموکراتیک است‌. در تبيين‌ چگونگي‌ مشاركت‌ شهروندان‌‌، ترجيحات‌ رأي‌دهي‌ و كيفيت‌ تصميم‌گيري‌ در گزينش‌ و رأي‌ دادن‌ به‌ نامزدهاي‌ انتخاباتي،‌ سه الگو و رويكرد نظري؛ جامعه‌شناسي سیاسی، اقتصاد سياسي و روان‌شناسي سياسي وجود دارد. مقاله حاضر، ضمن تحلیل و ارزيابي این سه دسته نظریه‌، در پاسخ به اين پرسش كه در جمهوري اسلامي، رفتار انتخاباتي شهروندان، با كدام‌يك از الگوها و بنیان‌های نظري جامعه‌شناسي، اقتصاد سياسي و روان‌شناسي سياسي قابل تبيين است، بر اين فرضيه تأكيد دارد كه رفتار انتخاباتي و رأی‌دهی، پديده‌اي زمان‌پرورده، زمينه‌پرورده و مكان‌پرورده است و از اين‌رو نمي‌توان به فرا‌نظريه‌اي جهان‌شمول دست يافت كه چرايي و چگونگي و محتواي رأي‌دهي شهروندان را در همه كشورهاي جهان و حتي در همه حوزه‌هاي انتخابيه درون يك واحد جغرافيايي، بر اساس آن مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. به ‌عبارت دیگر، مبانی تأثیر‌گذار بر رفتار شهروندان در جمهوری اسلامی ایران را باید در فرهنگ سياسي مردم‌، خلقیات و تجربیات قبلي شهروندان، تعاملات گذشته مردم با نامزدها و گفتمان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي که رأي‌دهندگان به آن تعلق دارند، جستجو کرد‌. واژگان کليدي: انتخابات‌، ترجيحات رأي‌دهي، رفتار انتخاباتي، رقابت انتخاباتي، شبکه‌هاي اجتماعي، فرهنگ سياسي، مشارکت سياسي

1513

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.