آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناخت مؤلفه‌هاي پنهان در پيش‌بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در 20 سال آينده جامعه اطلاعاتي ايران

شناخت مؤلفه‌هاي پنهان در پيش‌بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در 20 سال آينده جامعه اطلاعاتي ايران

مقاله حاضر، حاصل پژوهشي است که با هدف شناخت مؤلفه‌هاي پنهان در پيش‌بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در جامعه اطلاعاتي 20 سال آينده كشور ايران انجام شده است تا تصويري روشن به كارگزاران آن ارائه دهد.‌ به‌ اين منظور، پس از مصاحبه‌هاي عمقي که در 3 مرحله، بر اساس روش دلفي انجام گرفت، ديدگاه‌هاي 15 صاحبنظر دريافت شد.‌ در مرحله اول، 27 پيش‌بيني و در مرحله دوم، پس از هم‌رأيي، 18 پيش‌بيني اظهار شد.‌


اين 18 پيش‌بيني، در قالب 18 پرسش در اختيار مجريان جامعه اطلاعاتي ايران؛ «مهندسان مراكز پشتيباني اينترنت» قرار گرفت.‌ در تحليل عاملي، ابتدا به منظور بررسي ساختار عاملي، پرسش‌ها با روش مؤلفه‌هاي اصلي و چرخش واريماكس؛ چرخش داده شدند و نتايج حاصل از آنها نامگذاري شد.‌ به‌اين‌‌ترتيب، 6 مؤلفه اصلي و پنهان شناسايي شدند:


نظارت آسان، نظارت فرهنگي، سواد رسانه‌اي، نظارت تخصصي، آسيب‌پذيري آزادي‌ها و مقاومت مردمي

کليد واژه: جامعه اطلاعاتي، جامعه تحت نظارت، روش دلفي، نظارت الکترونيکي
کلید واژه:

مقاله حاضر، حاصل پژوهشي است که با هدف شناخت مؤلفه‌هاي پنهان در پيش‌بيني وضعيت «نظارت الكترونيکي» در جامعه اطلاعاتي 20 سال آينده كشور ايران انجام شده است تا تصويري روشن به كارگزاران آن ارائه دهد.‌ به‌ اين منظور، پس از مصاحبه‌هاي عمقي که در 3 مرحله، بر اساس روش دلفي انجام گرفت، ديدگاه‌هاي 15 صاحبنظر دريافت شد.‌ در مرحله اول، 27 پيش‌بيني و در مرحله دوم، پس از هم‌رأيي، 18 پيش‌بيني اظهار شد.‌ اين 18 پيش‌بيني، در قالب 18 پرسش در اختيار مجريان جامعه اطلاعاتي ايران؛ «مهندسان مراكز پشتيباني اينترنت» قرار گرفت.‌ در تحليل عاملي، ابتدا به منظور بررسي ساختار عاملي، پرسش‌ها با روش مؤلفه‌هاي اصلي و چرخش واريماكس؛ چرخش داده شدند و نتايج حاصل از آنها نامگذاري شد.‌ به‌اين‌‌ترتيب، 6 مؤلفه اصلي و پنهان شناسايي شدند: نظارت آسان، نظارت فرهنگي، سواد رسانه‌اي، نظارت تخصصي، آسيب‌پذيري آزادي‌ها و مقاومت مردمي کليد واژه: جامعه اطلاعاتي، جامعه تحت نظارت، روش دلفي، نظارت الکترونيکي

721

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.