آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتي و ارتباطی

طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتي و ارتباطی

مقاله حاضر تأثيرات فنّاوری‌هاي نوين ارتباطي بر مديريت رسانه را با روش اسنادي مورد بررسي قرار داده است. پنج خصوصیت ديجيتالی شدن محتوا، تعاملي بودن، شخصی‌سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ويژگي‌هايی شناسایی شدند که متأثر از فنّاوری‌هاي نوين به ميزان متفاوتي در هر يک از رسانه‌ها ايجاد مي‌شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فنّاوری‌های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه‌ای شامل رسانه‌های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه‌های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی‌ شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دائم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربرساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. سرانجام سیاست‌های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فنّاوری‌های نوین اجرا شود.

كليد واژه‌: آميخته‌ رسانه‌اي، رسانه ملي، فنّاوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، مدل تعاملي رسانه‌اي، مديريت رسانه
کلید واژه:

مقاله حاضر تأثيرات فنّاوری‌هاي نوين ارتباطي بر مديريت رسانه را با روش اسنادي مورد بررسي قرار داده است. پنج خصوصیت ديجيتالی شدن محتوا، تعاملي بودن، شخصی‌سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ويژگي‌هايی شناسایی شدند که متأثر از فنّاوری‌هاي نوين به ميزان متفاوتي در هر يک از رسانه‌ها ايجاد مي‌شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فنّاوری‌های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه‌ای شامل رسانه‌های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه‌های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی‌ شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دائم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربرساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. سرانجام سیاست‌های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فنّاوری‌های نوین اجرا شود. كليد واژه‌: آميخته‌ رسانه‌اي، رسانه ملي، فنّاوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، مدل تعاملي رسانه‌اي، مديريت رسانه

855

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.