آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه‌هاي جمعي در اصلاح الگوي مصرف

نقش رسانه‌هاي جمعي در اصلاح الگوي مصرف

مقاله حاضر با اشاره به گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و افزايش نفوذ رسانه‌هاي جمعي در ابعاد گوناگون زندگي، بويژه نقش آنها در شکل‌گيري و هدايت پديده‌هاي مهم فرهنگي و اجتماعي مانند سبک‌هاي جديد زندگي و الگوهاي مصرفي، به سازوکارهاي تأثيرگذاري رسانه‌ها بر نگرش‌ها و رفتارهاي مخاطبان پرداخته و با تأکيد بر اثرات متقابل فرهنگ و اقتصاد و معرفي الگوي مصرف به عنوان موضوعي داراي وجوه فرهنگي و اقتصادي و همچنين بيان اهميت و ضرورت اصلاح الگوي مصرف به منزله وظيفه‌اي ديني و ملي، رويکردهاي رسانه را در الگوسازي اقتصادي و فرهنگي و تعديل رفتارهاي اقتصادي بررسي مي‌کند.

کليد‌ واژه: الگوي مصرف، اصلاح الگوي مصرف، اقناع، رسانه‌هاي جمعي، سبک زندگي، همانندسازي
کلید واژه:

مقاله حاضر با اشاره به گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و افزايش نفوذ رسانه‌هاي جمعي در ابعاد گوناگون زندگي، بويژه نقش آنها در شکل‌گيري و هدايت پديده‌هاي مهم فرهنگي و اجتماعي مانند سبک‌هاي جديد زندگي و الگوهاي مصرفي، به سازوکارهاي تأثيرگذاري رسانه‌ها بر نگرش‌ها و رفتارهاي مخاطبان پرداخته و با تأکيد بر اثرات متقابل فرهنگ و اقتصاد و معرفي الگوي مصرف به عنوان موضوعي داراي وجوه فرهنگي و اقتصادي و همچنين بيان اهميت و ضرورت اصلاح الگوي مصرف به منزله وظيفه‌اي ديني و ملي، رويکردهاي رسانه را در الگوسازي اقتصادي و فرهنگي و تعديل رفتارهاي اقتصادي بررسي مي‌کند. کليد‌ واژه: الگوي مصرف، اصلاح الگوي مصرف، اقناع، رسانه‌هاي جمعي، سبک زندگي، همانندسازي

728

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.