آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثیر پیام‌های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه‌ای

تأثیر پیام‌های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه‌ای

ارتباطات ویروسی، با محوریت وجود پیام ویروسی، به تازگي کاربردهای بسياري یافته است. وجود ویروس در پیام‌ها باعث می‌شود پیام، خاصیت خود تکراری پیدا کند و سرعت توزیع آن در بین مخاطبان افزایش يابد. هدف پژوهش حاضر نيز مطالعه تأثير ویروس‌های قابل استفاده در پیام‌ها، بر سرعت انتقال پیام بوده است. به اين منظور مدل جامع ارتباطات ويروسي با بررسي ادبيات موضوع و ديدگاه‌هاي انديشمندان اين حوزه طراحي شد. براي سنجش اين مدل تعداد 57 کارشناس که با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي از بين جامعه آماري کارشناسان واحدهاي روابط عمومي شهرستان بجنورد انتخاب شده‌ بودند به پرسشنامه‌اي محقق ساخته مشتمل بر 7 عامل و 42 گويه پاسخ دادند. نتایج بررسي معادلات ساختاري مدل نشان داد، تعجب، سرور و ترس بر سرعت انتقال پیام تأثیر مثبت دارند. ویروس غم بر سرعت انتقال پیام تأثیر منفی مي‌گذارد و خشم و تنفر تأثيري بر سرعت انتقال پیام ندارند.

کلید واژه: ارتباطات ویروسی، انتقال پيام، ترس، تعجب، تنفر، خشم، سرور، غم

کلید واژه:

ارتباطات ویروسی، با محوریت وجود پیام ویروسی، به تازگي کاربردهای بسياري یافته است. وجود ویروس در پیام‌ها باعث می‌شود پیام، خاصیت خود تکراری پیدا کند و سرعت توزیع آن در بین مخاطبان افزایش يابد. هدف پژوهش حاضر نيز مطالعه تأثير ویروس‌های قابل استفاده در پیام‌ها، بر سرعت انتقال پیام بوده است. به اين منظور مدل جامع ارتباطات ويروسي با بررسي ادبيات موضوع و ديدگاه‌هاي انديشمندان اين حوزه طراحي شد. براي سنجش اين مدل تعداد 57 کارشناس که با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي از بين جامعه آماري کارشناسان واحدهاي روابط عمومي شهرستان بجنورد انتخاب شده‌ بودند به پرسشنامه‌اي محقق ساخته مشتمل بر 7 عامل و 42 گويه پاسخ دادند. نتایج بررسي معادلات ساختاري مدل نشان داد، تعجب، سرور و ترس بر سرعت انتقال پیام تأثیر مثبت دارند. ویروس غم بر سرعت انتقال پیام تأثیر منفی مي‌گذارد و خشم و تنفر تأثيري بر سرعت انتقال پیام ندارند. کلید واژه: ارتباطات ویروسی، انتقال پيام، ترس، تعجب، تنفر، خشم، سرور، غم

729

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.