آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو‌ــ تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان

الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو‌ــ تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان

در پژوهش حاضر که مطالعه‌ای کیفی است، تلاش شده است به روش دلفی، دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت رسانه درباره وضعیت موجود اين رشته در کشور مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه‌های خبرگان شرکت‌کننده در این پژوهش که متشکل از دو گروه مديران اجرایی سازمان صدا‌و‌سیما و رسانه‌های الکترونیکی و همچنین استادان دانشگاهی آشنا به حوزه مدیریت رسانه است، از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. روایی پرسشنامه تحقیق به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأیید شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان مي‌دهد که رشته مدیریت رسانه با توجه به اهداف طراحی شده آن، در شرايط فعلي، کارآیی لازم را برای تربیت مدیران رسانه‌ای ندارد. در این پژوهش، ضمن بيان نقاط ضعف برنامه فعلی، گرایش جدیدی از رشته مدیریت رسانه با عنوان گرایش مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی به عنوان الگوی مناسب برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه شده است.

کليد واژه: برنامه درسی، مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی، مدیریت رسانه
کلید واژه:

در پژوهش حاضر که مطالعه‌ای کیفی است، تلاش شده است به روش دلفی، دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت رسانه درباره وضعیت موجود اين رشته در کشور مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه‌های خبرگان شرکت‌کننده در این پژوهش که متشکل از دو گروه مديران اجرایی سازمان صدا‌و‌سیما و رسانه‌های الکترونیکی و همچنین استادان دانشگاهی آشنا به حوزه مدیریت رسانه است، از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. روایی پرسشنامه تحقیق به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأیید شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان مي‌دهد که رشته مدیریت رسانه با توجه به اهداف طراحی شده آن، در شرايط فعلي، کارآیی لازم را برای تربیت مدیران رسانه‌ای ندارد. در این پژوهش، ضمن بيان نقاط ضعف برنامه فعلی، گرایش جدیدی از رشته مدیریت رسانه با عنوان گرایش مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی به عنوان الگوی مناسب برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه شده است. کليد واژه: برنامه درسی، مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی، مدیریت رسانه

620

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.