آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحلیل جایگاه رسانه‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی سنتی و جدید در مشارکت حداکثری مردم

تحلیل جایگاه رسانه‌های اطلاعاتی‌ـ ارتباطی سنتی و جدید در مشارکت حداکثری مردم

با پيشرفت و توسعه رسانه‌های ارتباطي و الكترونيكي، بسياري از مباحث علمي در حوزه سياست و مشارکت دستخوش دگرگوني شده و مفاهيمي همچون، دموكراسي الكترونيكي در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر رسانه‌های سنتی و جدید بر مشارکت مردم در امر انتخابات بوده است.


روش تحقیق در این پژوهش، توصيفي‌ـ تحليلي است. در این تحقیق، مشارکت مردم در دو بعد رسانه‌های سنتی و جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل 175 نفر از دست‌اندرکاران انتخابات کشور، ازجمله احزاب و گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، استانداران، فرمانداران و مسئولان ستادهای انتخاباتی در دوره‌های انتخاباتی مختلف در استان تهران بوده است. نتایج نشان می‌دهد، امکاناتی نظیر پیامک‌های تلفن همراه، تبلیغات اینترنتی و ماهواره‌ای، رأی‌گیری و نظرسنجی الکترونیکی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری الکترونیکی، افراد یک ملت را به سرعت از تحولات کشور خود آگاه مي‌کند و با بالا بردن آگاهی و درک سیاسی، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان را از تمام نقاط کشور فراهم می‌آورد.

کليد واژه: ارتباطات، دموکراسي، دموکراسي الکترونيکي، رسانه، فضاي سايبرکلید واژه:

با پيشرفت و توسعه رسانه‌های ارتباطي و الكترونيكي، بسياري از مباحث علمي در حوزه سياست و مشارکت دستخوش دگرگوني شده و مفاهيمي همچون، دموكراسي الكترونيكي در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر رسانه‌های سنتی و جدید بر مشارکت مردم در امر انتخابات بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصيفي‌ـ تحليلي است. در این تحقیق، مشارکت مردم در دو بعد رسانه‌های سنتی و جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل 175 نفر از دست‌اندرکاران انتخابات کشور، ازجمله احزاب و گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، استانداران، فرمانداران و مسئولان ستادهای انتخاباتی در دوره‌های انتخاباتی مختلف در استان تهران بوده است. نتایج نشان می‌دهد، امکاناتی نظیر پیامک‌های تلفن همراه، تبلیغات اینترنتی و ماهواره‌ای، رأی‌گیری و نظرسنجی الکترونیکی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری الکترونیکی، افراد یک ملت را به سرعت از تحولات کشور خود آگاه مي‌کند و با بالا بردن آگاهی و درک سیاسی، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان را از تمام نقاط کشور فراهم می‌آورد. کليد واژه: ارتباطات، دموکراسي، دموکراسي الکترونيکي، رسانه، فضاي سايبر

991

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.