آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی میزان مخاطبان و ظرفیت های رسانه ملی در فضای مجازی (مطالعه موردی: مردم شهر بندرعباس)

بررسی میزان مخاطبان و ظرفیت های رسانه ملی در فضای مجازی (مطالعه موردی: مردم شهر بندرعباس)

مقاله حاضر با توجه به اهمیت فضای مجازی، سعی کرده تا رویکرد عمومی مردم (و به طور موردي مردم شهر بندرعباس) را به وبگاه های رسانه ملی بررسی کند و از سوي ديگر، راهکارهايی را که براي حضور گسترده¬تر و نفوذ بیشتر رسانه ملي در فضاي مجازي مي‌توان در نظر گرفت، مورد ارزيابي قرار دهد تا به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که رسانه ملي در فضاي مجازي، تا چه حد مخاطب دارد و چگونه مي‌تواند در اين فضا حضور و نفوذ بيشتري پيدا کند. این پژوهش با استفاده از دو روش پیمایشي و دلفی انجام شده است.


مهم‌ترین نتایج به دست آمده نشان مي‌دهد که به طور متوسط 40درصد مردم شهر بندرعباس از فضای مجازی استفاده می کنند و از اين ميزان، 87 درصد از سایت های رسانه ملی بهره مي‌گيرند. بیشترین استفاده این افراد در حوزه جستجوی اخبار و اطلاعات بوده است. همچنین کارشناسان مربوط، مهم‌ترین راهکارهای نفوذ بیشتر رسانه ملی در فضای مجازی را غنی تر کردن برنامه ها، بهره‌برداری بیشتر از فنّاوری های روز و بسترسازی برای دسترسی آسان تر به فضای مجازی دانسته‌اند.
کلید واژه:ضای مجازی، شکاف دیجیتال، شبکه های اجتماعی، رسانه ملي

مقاله حاضر با توجه به اهمیت فضای مجازی، سعی کرده تا رویکرد عمومی مردم (و به طور موردي مردم شهر بندرعباس) را به وبگاه های رسانه ملی بررسی کند و از سوي ديگر، راهکارهايی را که براي حضور گسترده¬تر و نفوذ بیشتر رسانه ملي در فضاي مجازي مي‌توان در نظر گرفت، مورد ارزيابي قرار دهد تا به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که رسانه ملي در فضاي مجازي، تا چه حد مخاطب دارد و چگونه مي‌تواند در اين فضا حضور و نفوذ بيشتري پيدا کند. این پژوهش با استفاده از دو روش پیمایشي و دلفی انجام شده است. مهم‌ترین نتایج به دست آمده نشان مي‌دهد که به طور متوسط 40درصد مردم شهر بندرعباس از فضای مجازی استفاده می کنند و از اين ميزان، 87 درصد از سایت های رسانه ملی بهره مي‌گيرند. بیشترین استفاده این افراد در حوزه جستجوی اخبار و اطلاعات بوده است. همچنین کارشناسان مربوط، مهم‌ترین راهکارهای نفوذ بیشتر رسانه ملی در فضای مجازی را غنی تر کردن برنامه ها، بهره‌برداری بیشتر از فنّاوری های روز و بسترسازی برای دسترسی آسان تر به فضای مجازی دانسته‌اند. ضای مجازی، شکاف دیجیتال، شبکه های اجتماعی، رسانه ملي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.