آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
طراحي مدل سازمان دانش‌بنيان در رسانه ملي

طراحي مدل سازمان دانش‌بنيان در رسانه ملي

اكثر سازمان‌ها براي عملكرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبديل شدن به يك سازمان دانش‌بنيان را امري ضروري مي‌شمرند اما بسياري از آنها نمي‌دانند که سازمان خود را چگونه براي رسيدن به اين هدف هدايت كنند. اين مطالعه با رويكردي توصيفي ـ پيمايشي و آميخته روش (كمي ‌و كيفي) درصدد طراحي مدل سازمان دانش‌بنيان براي رسانه ملي است. به همين منظور، در اين تحقيق توسعه‌اي – كاربردي، ‌22 مفهوم اصلي سازمان‌هاي دانش‌بنيان، از ادبيات موضوع استخراج و در محيط رسانه ملي، از طريق اجراي روش دلفي و با حضور 40 تن از نخبگان دانشگاهي و خبرگان رسانه ملي، به اجماع گذاشته شد كه در ‌نهايت،‌ 26 مفهوم به عنوان ابعاد نهايي سازمان دانش‌بنيان شناسايي گرديد. سپس با دسته‌بندي برخي مفاهيم، مدل مفهومي‌سازمان دانش‌بنيان در رسانه ملي بر اساس 9 مفهوم اصلي ‌شناسايي شده، ترسيم شد. در ادامه، پرسشنامه‌اي براي آزمون فرضيه‌ها، تهيه و پايايي و روايي آن از طريق آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي تأييدي ارزيابي شد و در نهايت 13 فرضيه تحقيق از طريق مدل‌يابي معادله ساختاري و بر اساس روش‌شناسي رويکرد مبتني بر واريانس مورد آزمون قرار گرفت. مدل ارائه شده از طريق 75 نمونه از مديران ارشد 1 و2 سازمان صداوسيما اعتبارسنجي شد كه پس از آن، فرضيه‌ها و همچنین مدل مفهومي ‌تحقيق مورد تأييد قرار گرفتند.

کلید واژه:طراحی مدل، سازمان دانش‌بنيان، عوامل راهبردي، عوامل سازماني، رسانه ملی

اكثر سازمان‌ها براي عملكرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبديل شدن به يك سازمان دانش‌بنيان را امري ضروري مي‌شمرند اما بسياري از آنها نمي‌دانند که سازمان خود را چگونه براي رسيدن به اين هدف هدايت كنند. اين مطالعه با رويكردي توصيفي ـ پيمايشي و آميخته روش (كمي ‌و كيفي) درصدد طراحي مدل سازمان دانش‌بنيان براي رسانه ملي است. به همين منظور، در اين تحقيق توسعه‌اي – كاربردي، ‌22 مفهوم اصلي سازمان‌هاي دانش‌بنيان، از ادبيات موضوع استخراج و در محيط رسانه ملي، از طريق اجراي روش دلفي و با حضور 40 تن از نخبگان دانشگاهي و خبرگان رسانه ملي، به اجماع گذاشته شد كه در ‌نهايت،‌ 26 مفهوم به عنوان ابعاد نهايي سازمان دانش‌بنيان شناسايي گرديد. سپس با دسته‌بندي برخي مفاهيم، مدل مفهومي‌سازمان دانش‌بنيان در رسانه ملي بر اساس 9 مفهوم اصلي ‌شناسايي شده، ترسيم شد. در ادامه، پرسشنامه‌اي براي آزمون فرضيه‌ها، تهيه و پايايي و روايي آن از طريق آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي تأييدي ارزيابي شد و در نهايت 13 فرضيه تحقيق از طريق مدل‌يابي معادله ساختاري و بر اساس روش‌شناسي رويکرد مبتني بر واريانس مورد آزمون قرار گرفت. مدل ارائه شده از طريق 75 نمونه از مديران ارشد 1 و2 سازمان صداوسيما اعتبارسنجي شد كه پس از آن، فرضيه‌ها و همچنین مدل مفهومي ‌تحقيق مورد تأييد قرار گرفتند. طراحی مدل، سازمان دانش‌بنيان، عوامل راهبردي، عوامل سازماني، رسانه ملی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.