آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه ملّي در رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان

نقش رسانه ملّي در رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان

انتخابات تحت تأثير عوامل مختلفي تقويت يا تضعيف مي شود که يکي از آنها رسانه هاي جمعي به


صورت عام و رسانه ملّي به صورت خاص، است. از اين رو، هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش


رسانه ملّي در رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان بوده است. اين پژوهش، به روش پيمايشي و


با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 202 نفر در ميان شهروندان بالاي 00 سال


مناطق چهارده گانه کلانشهر اصفهان در نيمه اول سال 0230 انجام شده است. روش نمونه گيري نيز


سهميه اي بوده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که رسانه ملّي بر افزايش ميزان مشارکت


شهروندان در انتخابات و گرايش رأي دهي شهروندان اصفهاني تأثيرگذار است. همینين، بين


عوامل برون سازماني رسانه با رفتار انتخاباتي رابطه معناداري مشاهده نمي شود، اما بين متغيرهاي


مستقل دينداري، تحصيلات، عوامل درون سازماني رسانه، عوامل اجرايي نقش هاي رسانه و سن، با


رفتار انتخاباتي رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد. بين پايگاه اقتصادي اجتماعي با رفتار انتخاباتي


رابطه معکوس ديده مي شود و زنان بيشتر از مردان در انتخابات شرکت مي کنند.کلید واژه:رفتار انتخاباتي، رسانه ملّي، مشارکت شهروندان، دينداري

انتخابات تحت تأثير عوامل مختلفي تقويت يا تضعيف مي شود که يکي از آنها رسانه هاي جمعي به صورت عام و رسانه ملّي به صورت خاص، است. از اين رو، هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش رسانه ملّي در رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان بوده است. اين پژوهش، به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 202 نفر در ميان شهروندان بالاي 00 سال مناطق چهارده گانه کلانشهر اصفهان در نيمه اول سال 0230 انجام شده است. روش نمونه گيري نيز سهميه اي بوده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که رسانه ملّي بر افزايش ميزان مشارکت شهروندان در انتخابات و گرايش رأي دهي شهروندان اصفهاني تأثيرگذار است. همینين، بين عوامل برون سازماني رسانه با رفتار انتخاباتي رابطه معناداري مشاهده نمي شود، اما بين متغيرهاي مستقل دينداري، تحصيلات، عوامل درون سازماني رسانه، عوامل اجرايي نقش هاي رسانه و سن، با رفتار انتخاباتي رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد. بين پايگاه اقتصادي اجتماعي با رفتار انتخاباتي رابطه معکوس ديده مي شود و زنان بيشتر از مردان در انتخابات شرکت مي کنند. رفتار انتخاباتي، رسانه ملّي، مشارکت شهروندان، دينداري

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.