آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در فیس‌بوک و مشارکت مدنی آنها در دنیای واقعی

مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی در فیس‌بوک و مشارکت مدنی آنها در دنیای واقعی

از دهه گذشته تاکنون، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از جدیدترین امکانات اینترنت همه‌گیر شده‌اند. ضرورت این پژوهش از آن روست که این شبکه‌ها با استقبال گسترده کاربران رو به رو شده و در حال حاضر تعداد زیادی از این شبکه‌ها فعال هستند. در بین شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک از موقعیت متمایزی برخوردارست؛ چراکه در حال حاضر پربازدید‌ترین شبکه اجتماعي دنیا به شمار می‌رود. هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سرمایه اجتماعی در فیس‌بوک با مشارکت مدنی کاربران در دنیای واقعی است. نمونه‌گیری با استفاده از روش‌های هدفمند و گلوله برفی انجام شده و روش پژوهش نیز پیمایش برخط بوده است. ضمن آنکه تعداد 674 نفر به پرسشنامه، پاسخ داده‌اند. بعد از تحلیل داده‌ها مشخص شد بین سرمایه اجتماعی در شبکه‌ اجتماعي فیس‌بوک و مشارکت مدنی در دنیای واقعی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین مشخص شد در بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی، باز/ بسته بودن شبکه دوستان، تراکم شبکه، شرایط دستیابی به منابع، شکاف بین منابع موجود و مورد انتظار، رعایت هنجارها و قواعد، اعتماد نهادی/ مدنی و هنجارهای کنش متقابل شاخص‌های تبیین‌کننده مشارکت مدنی کاربران هستند.کلید واژه:مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک

از دهه گذشته تاکنون، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از جدیدترین امکانات اینترنت همه‌گیر شده‌اند. ضرورت این پژوهش از آن روست که این شبکه‌ها با استقبال گسترده کاربران رو به رو شده و در حال حاضر تعداد زیادی از این شبکه‌ها فعال هستند. در بین شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک از موقعیت متمایزی برخوردارست؛ چراکه در حال حاضر پربازدید‌ترین شبکه اجتماعي دنیا به شمار می‌رود. هدف این پژوهش مشخص کردن رابطه سرمایه اجتماعی در فیس‌بوک با مشارکت مدنی کاربران در دنیای واقعی است. نمونه‌گیری با استفاده از روش‌های هدفمند و گلوله برفی انجام شده و روش پژوهش نیز پیمایش برخط بوده است. ضمن آنکه تعداد 674 نفر به پرسشنامه، پاسخ داده‌اند. بعد از تحلیل داده‌ها مشخص شد بین سرمایه اجتماعی در شبکه‌ اجتماعي فیس‌بوک و مشارکت مدنی در دنیای واقعی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین مشخص شد در بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی، باز/ بسته بودن شبکه دوستان، تراکم شبکه، شرایط دستیابی به منابع، شکاف بین منابع موجود و مورد انتظار، رعایت هنجارها و قواعد، اعتماد نهادی/ مدنی و هنجارهای کنش متقابل شاخص‌های تبیین‌کننده مشارکت مدنی کاربران هستند. مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.