آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان

فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان

با توجه به افزایش تولیدات علمی و وجود نتایج متناقض در باب تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای


فارسی‌زبان بر سبک زندگی، پژوهش حاضر درصدد بررسی پژوهش‌های انجام شده در ایران با این


موضوع، به منظور غلبه برآشفتگی و نتایج متناقض است. روش پژوهش، فراتحلیل و جامعه آماری،


شامل پژوهش‌هایی است که از سال 1380 تا پایان ششماهه اول سال 1396 ،با موضوع تأثیر


شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی منتشر شده‌اند. ازاینرو در نهایت 66 پژوهش


انتخاب و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش‌های مرور شده نشان داد که تاکنون 9 مؤلفه سبک زندگی


در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان میدهد که از بین متغیرهای اثرپذیر


از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، مناسبات خانوادگی و نحوه گذران اوقات فراغت، اثرپذیرترین


متغیرها هستند. بر این اساس، مناسبات خانوادگی )با اندازه اثر 541/0 )-و نحوه گذران اوقات


فراغت )با اندازه اثر 407/0 )بیشترین تأثیر را از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان می‌پذیرند.
کلید واژه:سبک زندگی، مناسبات خانوادگی، گذران اوقات فراغت، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، فراتحلیل

با توجه به افزایش تولیدات علمی و وجود نتایج متناقض در باب تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی، پژوهش حاضر درصدد بررسی پژوهش‌های انجام شده در ایران با این موضوع، به منظور غلبه برآشفتگی و نتایج متناقض است. روش پژوهش، فراتحلیل و جامعه آماری، شامل پژوهش‌هایی است که از سال 1380 تا پایان ششماهه اول سال 1396 ،با موضوع تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی منتشر شده‌اند. ازاینرو در نهایت 66 پژوهش انتخاب و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش‌های مرور شده نشان داد که تاکنون 9 مؤلفه سبک زندگی در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان میدهد که از بین متغیرهای اثرپذیر از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، مناسبات خانوادگی و نحوه گذران اوقات فراغت، اثرپذیرترین متغیرها هستند. بر این اساس، مناسبات خانوادگی )با اندازه اثر 541/0 )-و نحوه گذران اوقات فراغت )با اندازه اثر 407/0 )بیشترین تأثیر را از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان می‌پذیرند. سبک زندگی، مناسبات خانوادگی، گذران اوقات فراغت، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، فراتحلیل

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.