آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحقیقات ، کودک و تلویزیون

تحقیقات ، کودک و تلویزیون

تماشای تلویژیون برای کودکان در مقایسه با بودن در خانواده ، کودکستان ، آمادگی و یا دوستان ، در زندگی روزانه اهمیت کمتری ندارد.

کلید واژه:

تماشای تلویژیون برای کودکان در مقایسه با بودن در خانواده ، کودکستان ، آمادگی و یا دوستان ، در زندگی روزانه اهمیت کمتری ندارد.

704

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.