آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فیلمنامه نویسی ؛ امکانات و تنگناها

فیلمنامه نویسی ؛ امکانات و تنگناها

فیلمنامه نویسی در جهان یک حرفه و یک شغل است ، در حالی که در ایران تعداد انگشت شماری فیلمنامه نویس می توانند از طریق اشتغال به نگارش فیلمنامه و عرضه کارهای خود امرار معاش کنند.

کلید واژه:

فیلمنامه نویسی در جهان یک حرفه و یک شغل است ، در حالی که در ایران تعداد انگشت شماری فیلمنامه نویس می توانند از طریق اشتغال به نگارش فیلمنامه و عرضه کارهای خود امرار معاش کنند.

748

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.