آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاستگذاری رادیوـ تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب

شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاستگذاری رادیوـ تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم، حوزه‌های موضوعی و رویکردهای در پژوهش-های داخلی در حوزه سیاستگذاری رسانه ای با تأکید بر سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام گرفته است. پژوهشگر پس از جمع‌آوری پارساهای (پایا‌ن‌نامه‌، رساله) مرتبط با حوزه سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی از 12 دانشگاه و همچنین مقالات این حوزه از پایگاه‌های علمی داخلی، به تحلیل آنها با استفاده از روش فراترکیب پرداخته است. برای انتخاب منابع، میزان مرتبط بودن با موضوع، نوع و همچنین سال انتشار مدنظر بوده است. به‌ این ‌ترتیب، 87 سند پژوهشی (پایان‌نامه، رساله و مقاله) یافت شد که به حوزه سیاستگذاری رادیو ـ تلویزیون پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین کارهای انجام شده در این حوزه، متعلق به سیاستگذاری محتوایی بوده است که علایق پژوهشگران را به این موضوع در سازمان صدا‌و‌سیما نشان می‌دهد. پژوهش¬ها همچنین به موضوع مالکیت و میزان کنشگری دولت در سیاستگذاری صنعت رادیوـ تلویزیون پرداخته‌اند اما بر اساس یافته ها، بی‌توجهی آنها به موضوع حقوق مخاطب (حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و ...) در صنعت رادیوـ تلویزیون مشهود است. موضوعاتی مانند قدرت تأمین‌کننده محتوا نیز از مباحث دیگری هستند که با وجود اهمیت در ادبیات سیاستگذاری رسانه‌ای، پژوهش‌های داخلی توجهی به آنها نشان نداده‌اند.

کلید واژه:سیاستگذاری رسانه ای، حوزه های موضوعی، فراترکیب

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم، حوزه‌های موضوعی و رویکردهای در پژوهش-های داخلی در حوزه سیاستگذاری رسانه ای با تأکید بر سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام گرفته است. پژوهشگر پس از جمع‌آوری پارساهای (پایا‌ن‌نامه‌، رساله) مرتبط با حوزه سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی از 12 دانشگاه و همچنین مقالات این حوزه از پایگاه‌های علمی داخلی، به تحلیل آنها با استفاده از روش فراترکیب پرداخته است. برای انتخاب منابع، میزان مرتبط بودن با موضوع، نوع و همچنین سال انتشار مدنظر بوده است. به‌ این ‌ترتیب، 87 سند پژوهشی (پایان‌نامه، رساله و مقاله) یافت شد که به حوزه سیاستگذاری رادیو ـ تلویزیون پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین کارهای انجام شده در این حوزه، متعلق به سیاستگذاری محتوایی بوده است که علایق پژوهشگران را به این موضوع در سازمان صدا‌و‌سیما نشان می‌دهد. پژوهش¬ها همچنین به موضوع مالکیت و میزان کنشگری دولت در سیاستگذاری صنعت رادیوـ تلویزیون پرداخته‌اند اما بر اساس یافته ها، بی‌توجهی آنها به موضوع حقوق مخاطب (حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و ...) در صنعت رادیوـ تلویزیون مشهود است. موضوعاتی مانند قدرت تأمین‌کننده محتوا نیز از مباحث دیگری هستند که با وجود اهمیت در ادبیات سیاستگذاری رسانه‌ای، پژوهش‌های داخلی توجهی به آنها نشان نداده‌اند.سیاستگذاری رسانه ای، حوزه های موضوعی، فراترکیب

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.