آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اصول تعيين محتواي رسانه‌هاي محلي

اصول تعيين محتواي رسانه‌هاي محلي

مقالة حاضر به تعريف رسانه‌هاي بومي و محلي و نحوة انتخاب، توليد و انتشار محتواي آنها مي‌پردازد. اين مقاله، در شش بخش تنظيم شده است.


بخش اول، شامل تعاريف و معيارهاي تشخيص محتواهاي محلي، ملي، فراملي و جهاني است. بخش دوم، حوزه‌هاي پنجگانة اطلاعات را در فضاي مجازي شرح مي‌دهد. بخش سوم، به بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي محتواي بومي در مقابل عرضه و تقاضاي محتواي جهاني مي‌پردازد.


بخش چهارم، به فعاليت‌ها و شرايط لازم براي توليد و عرضة محتواي بومي اختصاص دارد و بخش پنجم، معيارهاي انتخاب محتواي رسانه‌هاي بومي را برمي‌شمرد. بخش ششم يا پاياني نيز اصول تبديل، انتقال و تنظيم محتواي راديويي را در خود جاي داده است.
کلید واژه:

مقالة حاضر به تعريف رسانه‌هاي بومي و محلي و نحوة انتخاب، توليد و انتشار محتواي آنها مي‌پردازد. اين مقاله، در شش بخش تنظيم شده است. بخش اول، شامل تعاريف و معيارهاي تشخيص محتواهاي محلي، ملي، فراملي و جهاني است. بخش دوم، حوزه‌هاي پنجگانة اطلاعات را در فضاي مجازي شرح مي‌دهد. بخش سوم، به بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي محتواي بومي در مقابل عرضه و تقاضاي محتواي جهاني مي‌پردازد. بخش چهارم، به فعاليت‌ها و شرايط لازم براي توليد و عرضة محتواي بومي اختصاص دارد و بخش پنجم، معيارهاي انتخاب محتواي رسانه‌هاي بومي را برمي‌شمرد. بخش ششم يا پاياني نيز اصول تبديل، انتقال و تنظيم محتواي راديويي را در خود جاي داده است.

714

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.