آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
امپرياليسم فرهنگي ـ رسانه‌اي و بحران جهاني شدن

امپرياليسم فرهنگي ـ رسانه‌اي و بحران جهاني شدن

اين مقاله به بررسي نقش رسانه‌ها در فرآيند جهاني‌سازي مي‌پردازد. نويسنده ابتدا پديدة امپرياليسم فرهنگي را که بويژه از طريق رسانه‌ها اعمال مي‌شود تشريح مي‌کند و سپس با يادآوري اينکه درجة مقاومت کشورها در برابر اين نوع امپرياليسم، منوط به توانايي هر كشور در حوزة توليد و پخش محصولات رسانه‌اي در سطح ملي است؛ قابليت آنها را براي جهاني کردن فرهنگ خود، بر اساس توان رقابتي در بازارهاي بين‌المللي محصولات رسانه‌اي ارزيابي مي‌کند.

کليد‌واژه‌ها: امپرياليسم فرهنگي، مدل شبکه‌اي، مدل دريافت، سياست‌هاي فرهنگي، فرهنگ موزه‌اي، شهرهاي جهاني.کلید واژه:

اين مقاله به بررسي نقش رسانه‌ها در فرآيند جهاني‌سازي مي‌پردازد. نويسنده ابتدا پديدة امپرياليسم فرهنگي را که بويژه از طريق رسانه‌ها اعمال مي‌شود تشريح مي‌کند و سپس با يادآوري اينکه درجة مقاومت کشورها در برابر اين نوع امپرياليسم، منوط به توانايي هر كشور در حوزة توليد و پخش محصولات رسانه‌اي در سطح ملي است؛ قابليت آنها را براي جهاني کردن فرهنگ خود، بر اساس توان رقابتي در بازارهاي بين‌المللي محصولات رسانه‌اي ارزيابي مي‌کند. کليد‌واژه‌ها: امپرياليسم فرهنگي، مدل شبکه‌اي، مدل دريافت، سياست‌هاي فرهنگي، فرهنگ موزه‌اي، شهرهاي جهاني.

652

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.