آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سرگرداني ميان معنا و بي‌معنايي (جايگاه شعر در موسيقي عامه‌پسند امروز)

سرگرداني ميان معنا و بي‌معنايي (جايگاه شعر در موسيقي عامه‌پسند امروز)

رواج گستردة موسيقي عامه‌پسند (پاپ) در سال‌هاي اخير، از سويي مخاطبان اين نوع موسيقي را جذب کرده و از سوي ديگر انتقادهايي را دربارة کيفيت آثار هنري ارائه شده در اين حوزه بر‌انگيخته است. برخي از اين انتقادها متوجه نوع اشعاري است که در موسيقي پاپ به مخاطب ارائه مي‌شود. از سوي ديگر رويکرد صداوسيما نسبت به پخش گستردة قطعات موسيقي پاپ از راديو و تلويزيون،‌ حساسيت موضوع را بيشتر کرده است. اين نوشتار، پس از طرح مباحث نظري دربارة شعر و گونه‌هاي مختلف آن از نظر صورت و محتوا، رابطة شعر و موسيقي و اهميت شعر در موسيقي با کلام؛ به بررسي اهميت و جايگاه شعر در موسيقي پرداخته و با استفاده از اصول و معيارهاي نقد شعر و موسيقي، برخي از ويژگي‌ها و اشکالات رايج در اشعار مورد استفاده در موسيقي پاپ را بررسي کرده است. در پايان نيز سعي شده است توصيه‌هايي در خصوص چگونگي استفاده از موسيقي عامه‌پسند در صداوسيما ارائه شود.

واژگان کليدي: شعر، شعر ‌و ‌معنا، موسيقي، موسيقي پاپ، موسيقي سنتيکلید واژه:

رواج گستردة موسيقي عامه‌پسند (پاپ) در سال‌هاي اخير، از سويي مخاطبان اين نوع موسيقي را جذب کرده و از سوي ديگر انتقادهايي را دربارة کيفيت آثار هنري ارائه شده در اين حوزه بر‌انگيخته است. برخي از اين انتقادها متوجه نوع اشعاري است که در موسيقي پاپ به مخاطب ارائه مي‌شود. از سوي ديگر رويکرد صداوسيما نسبت به پخش گستردة قطعات موسيقي پاپ از راديو و تلويزيون،‌ حساسيت موضوع را بيشتر کرده است. اين نوشتار، پس از طرح مباحث نظري دربارة شعر و گونه‌هاي مختلف آن از نظر صورت و محتوا، رابطة شعر و موسيقي و اهميت شعر در موسيقي با کلام؛ به بررسي اهميت و جايگاه شعر در موسيقي پرداخته و با استفاده از اصول و معيارهاي نقد شعر و موسيقي، برخي از ويژگي‌ها و اشکالات رايج در اشعار مورد استفاده در موسيقي پاپ را بررسي کرده است. در پايان نيز سعي شده است توصيه‌هايي در خصوص چگونگي استفاده از موسيقي عامه‌پسند در صداوسيما ارائه شود. واژگان کليدي: شعر، شعر ‌و ‌معنا، موسيقي، موسيقي پاپ، موسيقي سنتي

604

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.